Letselschade whiplash uitkering

Letselschade whiplash uitkering

Een letselschade uitkering begroten, is bij een whiplashletsel niet altijd even eenvoudig. Niet alleen de economische schade moet immers vergoed worden, maar ook de pijn en de emotionele schade zijn voor vergoeding vatbaar. Aangezien zowel de symptomen als het herstelproces bij een whiplashletsel sterk uiteen kunnen lopen, is het belangrijk om aan te geven dat ook de letselschade- en smartengeldvergoeding sterk uiteen kunnen lopen. In dit artikel geven we enkele zaken weer, waarbij we de focus leggen op de uiteindelijke letselschade uitkering bij een whiplashletsel.

 

Letselschade na een whiplash

 

Een whiplash associated disorder is een letsel dat aan de nek en/of de rug optreedt, gewoonlijk nadat het hoofd bij een ongeval of een andere plotselinge gebeurtenis krachtig voorwaarts en achterwaarts werd bewogen. Deze beweging wordt een whiplash genoemd. Het is vergelijkbaar met de beweging van een zweep, vandaar ook de benaming. Over de whiplash associated disorder is al veel geschreven. In ieder geval is het letsel binnen de huidige medische benadering moeilijk te verklaren. Ook het ziekteverloop is vaak moeilijk te voorspellen.

Over het bestaan van de whiplash associated disorder valt echter niet te twisten. Onder andere dierexperimenten hebben al aangetoond dat het plotseling voorwaarts en achterwaarts bewegen van het hoofd in letsels en pijn resulteert. Omdat een whiplashletsel moeilijk is aan te tonen en er moeilijk kan worden gezegd wat echt is en wat in het hoofd zit, is het verkrijgen van een letselschade whiplash uitkering vaak heel lastig en complex.

 

Symptomen van de whiplash associated disorder

 

Voor een buitenstaander zijn de gevolgen van een whiplash vaak niet te zien en ook voor een arts zijn ze moeilijk tot zelfs niet objectief vast te stellen, waardoor men volledig moet vertrouwen op de door de patiënt omschreven klachten. Deze klachten kunnen korte tijd aanhouden, maar houden soms ook langdurig aan en kunnen zelfs permanent aanwezig blijven.

De symptomen die daarbij worden genoemd, zijn zowel van lichamelijke als van psychische aard. De symptomen die vaak worden genoemd, zijn nekpijn, stijfheid in de nek, hoofdpijn en pijn in de ledematen en in de rug die vaak moeilijk definieerbaar is. Daarnaast worden ook vaak aspecifieke symptomen genoemd. Het gaat om ernstige concentratieproblemen, vergeetachtigheid, stemmingswisselingen, vermoeidheid, tintelingen in de vingers en tinnitus.

Diagnose en behandeling

Het is net omdat de symptomen vaak moeilijk vast te stellen zijn, dat ook de diagnose niet altijd even snel wordt gesteld. Meestal legt een arts op basis van de gebeurtenis, zoals een kop-staartaanrijding, en de beschreven klachten de link. Toch kan er zelfs dan een verkeerde diagnose worden gesteld. Veel whiplashpatiënten kregen bijvoorbeeld eerst een hersenschudding als diagnose. In sommige gevallen speelt ook het hoog adrenalineniveau in het lichaam van de patiënt een rol, waardoor bepaalde klachten niet meteen worden opgemerkt. Ook CT-scans of conventionele NMR's bieden vaak geen uitsluitsel.

 

Als er met succes een diagnose wordt gesteld, wordt de ernst van het whiplashletsel vaak door middel van verschillende gradaties in kaart gebracht. Bij de eerste graad is er sprake van nekklachten, maar worden er geen objectieve afwijkingen aangetroffen. Wanneer dit wel het geval is, is er sprake van een whiplashletsel van de tweede graad. Bij een whiplashletsel van de derde graad zijn er ook neurologische uitvalverschijnselen. Bij een whiplashletsel van de vierde graad worden de nekklachten gecombineerd met dislocaties of breuken.

De exacte symptomen verschillen per patiënt en ook de behandeling verloopt vaak allesbehalve identiek. Soms kan rust al voldoende zijn en soms wordt er een zachte nekkraag voorgeschreven. Als dat het geval is, wordt de nekkraag gecombineerd met actief blijven bewegen. Ook oefentherapie, gedragstherapie, fysiotherapie en medicatie kunnen worden aangewend bij het behandelingsproces.

Bij ongeveer 50% van de whiplashpatiënten zijn de klachten binnen drie maanden verdwenen. Tot 90% van de whiplashpatiënten ervaart binnen het jaar geen klachten meer. Voor de overige 10% is de prognose vaak ongunstig en is herstel niet altijd mogelijk.

Letselschade uitkering bij een whiplash associated disorder

 

Een whiplashletsel heeft een grote invloed op het leven van de patiënt. Door het onbegrip dat er onlosmakelijk mee verbonden is, treedt er vaak ook psychische schade op. Al deze vormen van letselschade komen in aanmerking voor een whiplash uitkering. Hoe hoog bij deze letselschade de whiplash uitkering zal zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Het uitgangspunt is in ieder geval dat alle schade moet worden vergoed, tenzij er sprake is van eigen schuld. In de praktijk zal per schadepost een berekening worden gemaakt. De schadeposten die in aanmerking komen voor een whiplash vergoeding zijn hieronder kort weergegeven.

 

Geleden verlies en gederfde winst

 

Bij het berekenen van de whiplash uitkering komen zowel het geleden verlies als de gederfde winst voor een vergoeding in aanmerking. Bij geleden verlies gaat het onder andere om de ziektekosten ten gevolge van het opgelopen letsel, maar ook bijvoorbeeld om de schade aan de auto of aan de fiets. Gederfde winst gaat dan weer om een misgelopen voordeel. Door het ongeval is het bijvoorbeeld een tijd niet meer mogelijk om te werken, waardoor er sprake is van inkomstenverlies. Deze gederfde winst komt in aanmerking voor een whiplash vergoeding.

 

Bereddingskosten en buitengerechtelijke kosten

 

De bereddingskosten zijn de kosten die nodig zijn om de schade ten gevolge van het whiplashletsel te beperken, bijvoorbeeld de kosten die worden gemaakt voor de behandeling bij de fysiotherapeut. Bij het berekenen van de letselschade whiplash vergoeding wordt met deze kosten rekening gehouden.

 

De redelijke buitengerechtelijke kosten komen ook in aanmerking voor de letselschade whiplash uitkering. De buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die zijn gemaakt om de schade bij de aansprakelijke partij te verhalen. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor onafhankelijke experts die het whiplashletsel hebben vastgesteld, maar ook om de kosten voor de juridische bijstand. Wie het slachtoffer is van letselschade na een whiplash en een beroep doet op een letselschadeadvocaat, kan de kosten voor deze advocaat meenemen in de schadeclaim. Hierdoor is het eigenlijk de aansprakelijke partij die de advocaat moet betalen. Er is dan ook geen reden om geen juridische bijstand aan te wenden.

 

Shockschade

Het is niet alleen de patiënt met letselschade na een whiplash die in aanmerking komt voor een letselschade whiplash vergoeding. In sommige gevallen kan het ongeval ook gevolgen hebben voor mensen die het zagen gebeuren. Ze kunnen dan psychische schade oplopen. Via de shockschadetheorie kunnen ze voor deze schade een letselschade whiplash vergoeding vragen.

De voorwaarde hiervoor is dat de aansprakelijke persoon een veiligheidsnorm of een verkeersnorm schendt. Daarnaast moet de derde met de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden, worden geconfronteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als een moeder haar zoon uitwuift en aangereden ziet worden. Vervolgens moet de derde een geestelijk letsel hebben en moet het letsel een hevige emotionele shock veroorzaken, wat vaker gebeurt bij iemand die een nauwe affectieve relatie heeft met het slachtoffer. In de praktijk wordt een schadevergoeding voor shockschade niet zo snel toegewezen, zeker niet als het slachtoffer niet is overleden.

 

Letselschade

Het berekenen van de letselschade whiplash uitkering is specialistenwerk. Letselschade omvat zowel het lichamelijke letsel als het geestelijke letsel en andere aantasten in de persoon. Hierbij maakt men veelal een onderscheid tussen de materiële schade, zoals het inkomensverlies en de medische kosten die zijn gemaakt, en de immateriële schade. Immateriële schade omvat onder andere pijn, ongemak en andere aantastingen. Deze zaken zijn uiteraard bijzonder moeilijk om te waarderen. Bij een whiplashletsel is de immateriële schade bijvoorbeeld de fysieke pijn en het verdriet omdat men niet begrepen wordt.

 

Deze immateriële schade is moeilijk te kwantificeren en dat is natuurlijk wel nodig om de schadevergoeding te kunnen berekenen. Maar moeilijk gaat ook. Er bestaan verschillende methoden om de whiplash vergoeding bij immateriële schade te begroten. Deze vergoeding wordt ook wel eens het smartengeld genoemd. Hierbij hanteert men een strikt casuïstische benadering en speelt onder andere het Smartengeldboek een belangrijke rol. Het is net omdat de whiplash uitkering vaak heel casuïstisch (op basis van eerdere uitspraken van rechters) wordt berekend, dat wij verder verschillende whiplash schadevergoeding voorbeelden aanhalen.

 

In ons land is het in principe alleen als slachtoffer mogelijk om smartengeld te eisen. Er is een uitzondering voor nabestaanden die affectieschade kunnen claimen als het slachtoffer zou sterven. Ook de eerder besproken shockschade komt in aanmerking voor vergoeding, maar wordt niet zo snel toegekend.

 

Zorgschade

 

Ten gevolge van het whiplashletsel kan de patiënt langdurig behoefte hebben aan verpleging en verzorging. Hiervoor kunnen er kosten worden gemaakt. Deze kosten komen in aanmerking voor een whiplash vergoeding. Soms wordt deze zorg door een familielid of door een goede vriend uitgevoerd. Deze persoon offert vrije tijd op om voor de whiplashpatiënt te zorgen, te helpen bij het huishouden en dergelijke meer. Omwille van het verlies aan vrije tijd kan de vriend of het familielid een whiplash vergoeding vragen van de aansprakelijke partij.

 

Verhaalsrecht van anderen

 

Voor het slachtoffer van een whiplashletsel is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk (financieel) wordt geholpen. Daarom zal hij vaak een beroep doen op bestaande verzekeringen. Via de rechtsbijstandverzekering zal hij bijvoorbeeld juridisch advies inwinnen, terwijl de zorgverzekering de medische kosten zal vergoeden. Omdat een verzekeraar deze schade vergoedt, kan het niet rechtstreeks worden opgenomen bij de berekening van de letselschade whiplash vergoeding. In hoofde van de patiënt is het namelijk geen echte schade. Hetzelfde geldt als de werkgever het loon nog even blijft doorbetalen. Dan is er geen sprake van inkomensverlies en kan hier geen rekening mee worden gehouden bij de bepaling van de whiplash vergoeding.

 

De werkgever of de verzekeraar maakt wel nog steeds verlies en wordt nu getroffen door de fout van de aansprakelijke partij. Daarom treden deze derden in de rechten van het slachtoffer en kunnen zij de betaalde bedragen terugvorderen van de aansprakelijke partij. Dit wordt ook wel eens het verhaalsrecht genoemd. Voor het slachtoffer is dit echter weinig relevant. Daarom gaan we hier niet verder op in.

 

Eigenschuld-percentage

 

Op basis van de hierboven aangehaalde schadeposten en de aangetoonde of voldoende aannemelijk gemaakte schade is het mogelijk om een whiplash vergoeding te claimen. In de praktijk dient er echter ook nog rekening te worden gehouden met een eigen schuld-percentage, wat ervoor kan zorgen dat de daadwerkelijke whiplash uitkering naar beneden wordt bijgesteld. In sommige gevallen wordt dit eigenschuldpercentage echter aangepast, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer een jong kind of een zwakke weggebruiker was. Ook de redelijkheid en de billijkheid kunnen een aanpassing van het eigenschuld-percentage vereisen. Het eigenschuld-percentage kan hierbij zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. Uiteraard maakt dit het berekenen van de whiplash vergoeding er niet eenvoudiger op.

 

Whiplash schadevergoeding voorbeelden

 

Het berekenen van de whiplash uitkering is heel ingewikkeld. Een schadevergoeding is dan ook altijd heel persoonlijk en de letselschade na een whiplash zal per persoon verschillen. Op immateriële schade, zoals pijn of verdriet, is het dan weer heel moeilijk om een bedrag te kleven. In de praktijk hanteert men daarbij een casuïstische benadering en zullen whiplash schadevergoeding voorbeelden uit het verleden worden aangewend. Ter indicatie van de letselschade whiplash vergoeding die jij misschien kan krijgen, geven ook wij een aantal whiplash schadevergoeding voorbeelden uit het verleden weer.

 

Voorbeeld 1: kop-staartaanrijding bij verkeerslichten

 

In dit voorbeeld werd een veertigjarige man aangereden aan een kruispunt met verkeerslichten. De inrijdende bestuurder was dronken en "had de stilstaande wagen niet gezien". De man had niet alleen pijn aan de schouder, maar ook aan de nek en aan de rug. Na een medische consultatie bleek het om een whiplash associated disorder te gaan met uitstralingspijn in onder andere de rug. De man zelf was werkloos en had geen loonschade ten gevolge van de tijdelijke werkongeschiktheid. Wel was hij gedurende minimaal vier dagen 100% persoonlijk ongeschikt, waarbij een en ander stelselmatig afnam tot ongeveer een drietal procent. Zijn huishoudelijke ongeschiktheid verliep ongeveer aan eenzelfde tempo. Dat laatste was niet onbelangrijk, aangezien hij huisman was en voor zijn twaalfjarig zoontje moest zorgen. Na 29 weken was zijn medische toestand geconsolideerd. In dit geval werd een totale schadevergoeding toegekend van ruim 4000 euro, waarvan het grootste deel als schadevergoeding voor de (tijdelijke en blijvende) persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid.

 

Voorbeeld 2: whiplash associated disorder met psychische beperkingen

 

In dit voorbeeld betrof het een vrouw van 52-jarige leeftijd. Zij had te kampen met psychische beperkingen en kon nog maar moeilijk omgaan met tijdsdruk en lawaaierige omgevingen. Om die reden heeft de aanrijding dan ook een ingrijpende negatieve invloed gehad op zowel haar persoonlijk als professioneel leven. Zo gaf ze bijvoorbeeld de directie van het lokale koor op en stopte ze ook met haar lespraktijk. Een bijkomende stemming- en angststoornis bracht de rechtbank te Zutphen er dan ook toe om een vergoeding toe te kennen van ruim 10.000 euro, gelet op haar persoonlijke situatie.

 

Voorbeeld 3: whiplash associated disorder na een bromfietsongeval

 

In dit geval werd de whiplash associated disorder veroorzaakt door een bromfietsongeval. Het betrof een 45-jarige man die extreme invloeden op zowel zijn fysieke als mentale gesteldheid ervoer. Zo werd onder andere een breuk in zijn gezond leefpatroon genoteerd, had hij te kampen met energieverlies en kon hij "het geliefd werk in en om het huis" niet meer uitvoeren. Deskundigen gaven aan dat het verergeren van de klachten gedeeltelijk werd veroorzaakt door zijn eigen persoonlijkheid. Toch oordeelde de rechtbank dat de klachten, die ernstiger zijn dan we in een normaal geval mogen verwachten, ook ten laste liggen van de veroorzaker van het ongeval. Er werd een vergoeding toegekend van ruim 18.000 euro.

 

Voorbeeld 4: parttime verkoopster wordt aangereden en krijgt een whiplash associated disorder

Bij deze zaak uit 2002 wordt een parttime verkoopster en demonstratrice aangereden. Ze loopt hierbij een whiplashletsel op. Ten gevolge van dit whiplashletsel ervaart ze ernstige problemen bij werkzaamheden waarbij ze haar armen omhoog moet tillen. Vooral bij huishoudelijke taken ervaart ze veel hinder van de belemmering en de pijn in haar nek en schouders. De rechtbank kende een vergoeding toe van 6807 euro. Na indexering bedraagt deze whiplash letselschade uitkering 9396 euro (2021).

 

Voorbeeld 5: whiplashletsel na een verkeersongeval

 

Bij deze zaak uit 2007 raakt een internationaal actieve vrachtwagenchauffeur in Duitsland betrokken bij een verkeersongeval. Ten gevolge van dit verkeersongeval breekt hij niet alleen een beentje in de rechterhand, maar loopt hij ook een whiplashletsel op. Ten gevolge van het whiplashletsel wordt hij 80-100% arbeidsongeschiktheid. Hij kan geen klussen meer uitvoeren in en rond zijn woning, hij heeft een speciale stoel nodig en hij kan enkel nog een aangepaste fiets met voorvorkvering gebruiken. De rechtbank kende hem een smartengeldvergoeding van 20.000 euro toe. Na indexering bedraagt deze whiplash vergoeding 25.302 euro (2021).

 

Voorbeeld 6: achterwaartse aanrijding van een student milieukunde

 

In deze zaak uit 2004 werd een student milieukunde achterwaarts aangereden, waardoor de student een whiplashletsel opliep. Ten gevolge van dit whiplashletsel ervaart de student snel hoofd- en nekpijn. Ook heeft hij problemen met zaken boven het hoofd te tillen, met werken en is hij sneller vermoeid. Zijn favoriete hobby's, karate en fitness, kan hij niet langer beoefenen en dat bezorgt hem veel verdriet. De rechtbank te Amsterdam kende een smartengeldvergoeding van 5000 euro toe. Na indexering gaat het om een whiplash vergoeding van 6668 euro (2021).

 

Voorbeeld 7: kerngezonde vrouw stoot het hoofd en loopt een whiplash associated disorder op

Bij veel whiplash schadevergoeding voorbeelden is er sprake van een aanrijding in het verkeer, maar een whiplash associated disorder kan ook in andere situaties optreden. Dat bewijst ook een zaak uit 2008. Bij deze zaak was een 45-jarige afdelingsassistent gaan winkelen in een woninginrichtingszaak. Tijdens het op de trap omhooglopen stootte ze haar hoofd tegen een wandmeubel. Ze liep niet alleen een grote bloedende hoofdwond op, maar ook een whiplashletsel. Ze ervoer onder meer hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten. Ze diende haar werk en carrièreperspectieven op te geven en ook kon ze haar favoriete hobby, tuinieren, niet langer beoefenen. Voor het ongeval was het een kerngezonde en goed functionerende vrouw en de nieuwe situatie berokkende haar veel verdriet. De rechter kende een smartengeldvergoeding van 4000 euro toe, wat na indexering uitkomt op een letselschade whiplash uitkering van 5069 euro (2021).

 

Voorbeeld 8: motoragent komt ten val tijdens een achtervolging

 

In een zaak uit 2014 was een motoragent betrokken. Deze agent achtervolgde een verdachte op een bromscooter. Tijdens deze achtervolging greep de verdachte een fiets en gooide deze fiets bewust voor het voorwiel van de politiemotor. De motoragent kon de fiets niet meer ontwijken en kwam ten val. Daarbij raakte het hoofd van de agent verscheidene keren het wegdek. De agent liep whiplashachtige klachten op aan de grote rugspier en de nek. Na drie maanden had hij nog steeds last. Hij liet zich hiervoor behandelen bij een chiropractor. De agent heeft tijdelijk niet kunnen sporten en zou hierdoor chagrijnig zijn geweest, wat veel invloed heeft gehad op zijn privéleven. Mogelijk is er ook sprake van een blijvend letsel in de vorm van een concentratiestoornis of evenwichtsstoornis. De rechtbank kende een smartengeldvergoeding van 750 euro toe. Na indexering bedraagt deze whiplash vergoeding 840 euro (2021).

 

Voorbeeld 9: tweede aanrijding in twee jaar tijd

 

Dat een whiplashletsel niet zo ongewoon is, bewijst een zaak uit 2000. Bij deze zaak werd een man door een auto van achteren aangereden. Hierbij maakte het hoofd een slingerende beweging. Dit was echter niet de eerste keer, want twee jaar eerder was hij ook al aangereden en had hij ook al een whiplashletsel opgelopen. De symptomen van het whiplashletsel zijn na de tweede aanrijding sterk verergerd. Daarnaast liep de man ook nog eens een hersenschudding op. Door het tweede ongeval is de man, die door het eerste ongeval al gedeeltelijk arbeidsongeschikt was geworden, volledig arbeidsongeschikt geworden. Hij is toen een week opgenomen in het ziekenhuis, liet zich behandelen in een pijnkliniek en volgde een behandelingstraject bij een chiropractor. De restklachten hebben zijn privéleven en sociaal leven sterk aangetast. De man kon niet langer sporten, kent onder andere grote problemen in de relationele sfeer en zou geen normaal liefdesleven meer kunnen hebben. Er werden ook geheugen- en concentratieproblemen vastgesteld. De man kreeg een smartengeldvergoeding van 34.034 euro toegewezen. Na indexering bedraagt deze letselschade whiplash vergoeding 49.692 euro (2021).

 

Voorbeeld 10: 17-jarige scholier wordt aangereden en loopt een whiplash associated disorder op

Bij een zaak uit 2009 wordt een 17-jarig meisje langs achteren aangereden door een auto. De jonge scholier loopt daarbij een whiplashletsel op. Ten gevolge daarvan heeft ze jarenlang last van vermoeidheidsklachten en persisterende hoofd- en nekpijn. Naast haar chronische pijnklachten ondervindt ze beperkingen aan haar bewegingsvrijheid, keuzevrijheid en ambities. Ook haar sociale leven met leeftijdsgenoten kwam abrupt ten einde. De rechter hield bij de toekenning van de smartengeldvergoeding rekening met haar jeugdige leeftijd en kende een vergoeding van 10.000 euro toe. Na indexering bedraagt deze whiplash vergoeding 12.325 euro (2021).

 

Conclusie

 

De hoogte van de letselschade- en smartengeldvergoeding loopt sterk uiteen, zoals we mogen verwachten bij een whiplashletsel. Zowel fysieke als psychische variabelen worden hierbij in rekening gebracht. Toch hoeven we geen gigantische schadeclaims te verwachten, maar gaat het wel om afgestemde en afgewogen claims die door een goede letselschade advocaat moet worden opgesteld. Deze begroting moet onder andere rekening houden met de psychische gesteldheid, de ervaren pijn, de verminderde zelfredzaamheid en de emotionele schade door bijvoorbeeld het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby. Uiteraard zal de complete schadevergoeding ook de gedane uitgaven en de gederfde inkomsten omvatten.

 

Letselschade whiplash uitkering: vraag om een indicatie

 

Als slachtoffer van letselschade, zoals een whiplash associated disorder of een ander letsel, heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Daarvoor is over het algemeen vereist dat er een aansprakelijke partij is die een fout heeft begaan en waarbij deze fout de letselschade heeft veroorzaakt. Hoe hoog de toegekende whiplash vergoeding zal zijn, is afhankelijk van veel factoren. Een groot deel van deze whiplash vergoeding kan vrijwel tot op de euro juist worden berekend. Een ander deel, het smartengeld, is moeilijker te begroten. Daarvoor is het nodig om te kijken naar eerdere whiplash schadevergoeding voorbeelden.

 

Het is in ieder geval belangrijk om de berekening te maken en om te bepalen of je al dan niet akkoord gaat met het voorstel dat door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar wordt voorgesteld. Vind je het moeilijk om te berekenen op welke whiplash vergoeding je recht hebt en wil je hier advies over? Dan helpt SAP Letselschade Advocaten je verder. Neem contact met ons op en wij maken een eerste indicatie. Wil je vervolgens deze whiplash vergoeding claimen? Dan zullen wij je maximaal ontzorgen en alles voor je regelen, terwijl jij kan focussen op een spoedig herstel.

 

Lees ook: Wat is een whiplash? Wat te doen bij een whiplash? Wat voel je bij een whiplash? Hoe een whiplash vast te stellen? Hoelang duurt een whiplash? Hoe herstel je van een whiplash? Wanneer is een whiplash chronisch? Vergoeding bij letselschade door whiplash Smartengelden berekenen bij whiplash