Het berekenen en claimen van smartengeld

Het berekenen en claimen van smartengeld

Smartengeld na ongeval

Slachtoffers die als gevolg van een ongeval of een medische fout immateriële schade oplopen, hebben recht op een vergoeding. Onder immateriële schade wordt alle schade verstaan die niet uitgedrukt kan worden in een geldbedrag. Deze schade is subjectief van aard, bijvoorbeeld verdriet, pijn en gederfde levensvreugde. Geld kan dit leed misschien niet wegnemen, maar wellicht kan het leed door een schadevergoeding wel enigszins verlicht worden. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeldgenoemd. Een slachtoffer kan alleen smartengeld na een ongeval vorderen indien de tegenpartij juridisch aansprakelijk gesteld kan worden. Bovendien kan smartengeld enkel geclaimd worden door het slachtoffer zelf: familieleden of nabestaanden kunnen dit niet. Een uitzondering hierop is de zogenaamde ‘shockschade’. Schockschade is een speciaal type smartengeld dat gevorderd kan worden door derden die door het waarnemen van een ongeval immateriële schade hebben opgelopen. Deze personen zijn dus in feite indirecte slachtoffers van het ongeval of de medische fout.

Smartengeld berekenen

De hoogte van smartengeld berekenen geschiedt op een uiterst casuïstische basis. Dit betekent dat de hoogte van het smartengeld afhangt van de precieze omstandigheden van het geval. De hoogte van een schadevergoeding verschilt dus per slachtoffer. Het Burgerlijk Wetboek geeft dan ook geen precieze richtlijnen waarmee men de hoogte van het smartengeld berekenen kan. Dit betekent echter niet dat er helemaal geen regels bestaan met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. Volgens Artikel 106 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek behoort de rechter het bedrag aan schadevergoeding ‘naar billijkheid’ vast te stellen. Dit betekent dat de rechter het bedrag moet toekennen wat hij of zij redelijk acht in de specifieke situatie van het slachtoffer. De rechter heeft dus veel vrijheid bij het berekenen van smartengeld. Ondanks deze vrijheid zijn er wel een aantal vaste factoren die een rol spelen. Zo zal er allereerst gekeken worden naar het persoonlijke leed van het slachtoffer. De rechter gaat dan na hoeveel invloed de letselschade heeft op het leven van het slachtoffer. Verder wordt er rekening gehouden met de ernst van het letsel en de duur van de behandelingen. Ook de aard van het ongeval en de gederfde levensvreugde worden meegewogen. Hoe hoger het persoonlijke leed van het slachtoffer, hoe hoger het smartengeld na een ongeval doorgaans zal zijn. Naast het persoonlijke leed van het slachtoffer wordt er ook gekeken naar de relevante jurisprudentie. Dit zijn eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare rechtszaken. Wanneer twee slachtoffers een vergelijkbaar ongeval meemaken en vergelijkbare schade lijden, zal dit dan ook tot vergelijkbare schadevergoedingen leiden.

Smartengeld voorbeeld

Aangezien het berekenen van smartengeld geschiedt op basis van de specifieke omstandigheden van het geval, kan de hoogte van smartengeld sterk variëren van slachtoffer tot slachtoffer. Dit maakt het voor slachtoffers zonder juridische kennis lastig om vooraf de hoogte van het smartengeld te berekenen. Een smartengeld voorbeeld kan echter wel een indicatie geven van de hoogte van het bedrag. Over het algemeen zijn de bedragen die in Nederland aan smartengeld na een ongeval uitgekeerd worden een stuk lager dan in andere Europese landen of in Amerika. Het hoogste bedrag dat ooit werd uitgekeerd in ons land bedraagt 338.000 euro. Dit bedrag werd toegekend aan een vrouw die te laat te horen kreeg dat ze in het terminale stadium van baarmoederhalskanker zat. Dit smartengeld voorbeeld is echter een uitzondering: de bedragen die doorgaans worden uitgekeerd zijn een stuk lager, tot teleurstelling van veel slachtoffers. Bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt uiteraard ook rekening gehouden met de eventuele arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer en de verdere medische behandelingen die het slachtoffer moet ondergaan. Bovenstaande smartengeld voorbeelden zijn enkel bedoeld om een indicatie te geven van wat men kan verwachten van de hoogte van smartengeld na een ongeval. Een smartengeld voorbeeld geeft dus geen enkele garantie! Slachtoffers die precies willen weten hoeveel smartengeld ze kunnen verwachten op basis van hun persoonlijke letsel en schade, kunnen het best advies inwinnen van een letselschade advocaat. Een letselschade advocaat zal namelijk op basis van de precieze omstandigheden het smartengeld berekenen en kan dus een betere indicatie geven van de hoogte van het bedrag. Naast het smartengeld berekenen kan een advocaat tevens namens het slachtoffer in onderhandeling treden met de tegenpartij. Bovendien kan een advocaat de andere partij dagvaarden indien de onderhandelingen stuklopen.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down