Wat te doen bij medische fouten?

Wat te doen bij medische fouten?

Artsen hebben een belangrijke zorgplicht ten opzichte van hun patiënten. Zo moet de arts jou voor de behandeling al inlichten over de risico's. Ook wanneer het misgelopen is, heb je recht op informatie over de medische fout. Maar wat doe je bij zo'n medische fout? Hoe krijg je duidelijkheid? En wat met de schadevergoeding? SAP Letselschade Advocaten zet een en ander op een rijtje. We bespreken de verschillende opties die je hebt als je denkt het slachtoffer te zijn van een medische fout.

Wat te doen bij medische fouten? Ga eerst het gesprek aan

In eerste instantie is het altijd een aanrader om het gesprek aan te gaan met de arts of met het ziekenhuis. Als alles goed gaat, zal de arts de medische fout erkennen en kan het dossier gemakkelijk worden afgehandeld. Eventueel kan je je klacht ook kenbaar maken via de interne structuur. Zo heeft ieder ziekenhuis een klachtenfunctionaris die de klachten zal behandelen. Eis uiteraard in eerste instantie dat een en ander wordt geregistreerd en gemeld. Doen ze dat laatste niet? Maak dan zelf melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meestal zullen zij het ziekenhuis vragen om een onderzoek te verrichten naar de melding.

Leg een schriftje aan

Ongeacht of de arts de medische fout erkent, raden wij aan om meteen een schriftje aan te leggen. Noteer hierin hoe het ziektebeeld verloopt, welke klachten je ervaart en hoe je je voelt. Doe dit elke dag. Neem ook foto's en bewaar bewijzen en bonnetjes. Bewaar alles in dit schriftje, zodat je later eenvoudig een passende schadevergoeding kunt krijgen. Hoe meer je bewaart, hoe beter.

Het medisch dossier opvragen

Wat te doen bij medische fouten die niet door een arts worden erkend? Vraag in ieder geval het medisch dossier op. Het recht op inzage in je medisch dossier is in de wet vastgelegd, namelijk in artikel 456 WGBO. Het ziekenhuis mag dit met andere woorden niet weigeren. Ze mogen zelfs niet treuzelen, want de wet schrijft dat de hulpverlener dit "zo spoedig mogelijk" moet doen. Je medisch dossier opvragen doe je bij voorkeur schriftelijk. Ook oude medische dossiers kan je opvragen. Sinds 1 januari 2020 geldt namelijk een bewaartermijn van twintig jaar.

In principe is het zelfs zo dat iedere Nederlander sinds 1 juli 2020 digitaal en gratis bij zijn medisch dossier moet kunnen, bijvoorbeeld via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). In de praktijk hebben lang niet alle zorgverleners deze deadline gehaald, onder andere door de coronacrisis. Veel zorgverleners bieden daarom wel een patiëntenportaal als alternatief aan. Het is wel zo dat iedere zorgaanbieder een eigen dossier bijhoudt. Soms kan het dus nodig zijn om bij verschillende zorgaanbieders het patiëntendossier op te vragen.

Slechts in heel uitzonderlijke gevallen mag een arts weigeren om inzage te geven in je medisch dossier, namelijk wanneer iemand anders daardoor schade kan ondervinden. Als je arts onterecht niet meewerkt, kan je een klacht indienen tegen deze zorgverlener of naar de rechter stappen.

Vraag om een second opinion

Wat te doen bij medische fouten die niet worden erkend door de behandelende arts? Laat de vaststellingen doen door een andere arts en leg het medisch dossier voor. Artsen zijn ook maar mensen en kunnen zich vergissen. Soms weet een arts niet eens dat hij een fout heeft gemaakt. Een huisarts is bijvoorbeeld een generalist en geen expert. Een second opinion kan dan ook heel waardevol zijn. In principe kan dit een arts van hetzelfde kantoor of hetzelfde ziekenhuis zijn. Artsen hebben een eed gezworen en zullen naar eer en geweten handelen. Als je je hier niet fijn bij voelt, kan je dus gewoon een andere arts opzoeken.

Als je een vergoeding via de zorgverzekering wil krijgen, vraag je een doorverwijzing aan de zorgverlener over wie je niet tevreden bent. Een zorgverlener moet deze doorverwijzing in principe geven, tenzij hij een heel goede reden heeft om dit niet te doen. Hij moet die reden dan ook aangeven. Je mag ook zonder een doorverwijzing om een second opinion vragen. Dan zal de zorgverzekeraar de kosten in principe niet vergoeden. Soms binden zorgverzekeraars ook extra voorwaarden aan een second opinion. Raadpleeg de polisvoorwaarden of contacteer de zorgverzekeraar voor meer informatie.

Wat te doen bij medische fouten? Raadpleeg een letselschade-expert

De medische aansprakelijkheidsleer is behoorlijk complex. Vaak is het niet eenvoudig om vast te stellen of er al dan niet een medische fout is gemaakt. Bovendien is niet elke vergissing automatisch een medische fout. Als iedere arts dezelfde foute diagnose zou hebben gesteld, zal er wellicht geen sprake zijn van een medische fout. Wat te doen bij medische fouten die je vermoedt? Spreek er eerst even over met een letselschade-expert. Op basis van het medisch dossier, je schriftje en de second opinion zal de schade advocaat een eerste advies uitbrengen. Als er voldoende aanknopingspunten zijn om het ziekenhuis of de arts aansprakelijk te stellen, zal hij met jou de vervolgstappen overleggen.

De medische fout melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg is het aanspreekpunt bij vragen of klachten met betrekking tot de zorg en de jeugdhulp. Het maakt deel uit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Niet alleen klachten over medische fouten komen in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook klachten over medische hulpmiddelen of medicijnen. Het Landelijk Meldpunt Zorg lost de klachten niet op, maar verleent wel advies en informeert over de mogelijkheden.

Elke dag maakt het Landelijk Meldpunt Zorg een overzicht van alle klachten over zorgaanbieders in Nederland. Dit overzicht wordt door de inspectie gebruikt. Als er veel klachten over een zorgverlener binnenkomen of als het gaat om ernstige signalen kan er een onderzoek worden ingesteld. Dit gebeurt in principe anoniem.

Daarnaast kan het Landelijk Meldpunt Zorg de klacht ook zelf naar een inspecteur doorsturen. Dit doet het Landelijk Meldpunt Zorg enkel als het hiervoor jouw machtiging heeft gekregen. Dit gebeurt niet anoniem: de zorgaanbieder krijgt zicht op je naam en je klacht.

Leg het conflict voor aan de geschilleninstantie

Voor een beperkte medische fout kan een procedure via de geschilleninstantie een oplossing bieden. Het gaat doorgaans over een snelle procedure (met een afhandeling binnen zes maanden). De Geschillencommissie Zorg kan schadevergoedingen toekennen tot 25.000 euro, ook als de werkelijke schade hoger is. Het voordeel van een procedure via de Geschillencommissie Zorg is dat het heel laagdrempelig is en dat je geen advocaat nodig hebt. Het nadeel is dan weer dat als de Geschillencommissie Zorg een beslissing over je klacht neemt, de rechter niet meer naar de inhoud van de klacht kan kijken. Een rechter zal dan enkel nog kunnen nagaan of er wel op een juiste manier tot een beslissing is gekomen.

Een klacht neerleggen bij het medisch tuchtcollege

Om de fout van de arts aan te tonen kan je de arts voor het medisch tuchtcollege dagen. Het medisch tuchtcollege is de instantie die de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland bewaakt. Zij zullen eventueel overgaan tot sancties. Dat kan bijvoorbeeld gaan van een berisping tot een beroepsverbod. Ook bij het medisch tuchtcollege heb je geen advocaat nodig.

Om een klacht neer te leggen bij het medisch tuchtcollege, vul je een klaagschrift in. Als het niet lukt om het klaagschrift zelf in te vullen, kan je hulp vragen van een tuchtklachtfunctionaris die helpt bij het opstellen van het klaagschrift. De tuchtklachtfunctionaris zal je meteen ook informeren en advies verlenen.

Het grote voordeel van een procedure via het medisch tuchtcollege is dat hier de schuldvraag eigenlijk al beantwoord wordt door het tuchtcollege, zonder dat je zelf veel inspanningen dient te leveren. Het nadeel is dat het medisch tuchtcollege geen schadevergoeding kan toekennen. Je moet dus nog steeds naar de rechter of naar de geschillencommissie. De rechter zal wel rekening houden met de beslissing van het medisch tuchtcollege, waardoor je meer kans maakt op het krijgen van een schadevergoeding.

Wat te doen bij medische fouten die niet worden erkend door het medisch tuchtcollege? Als je het niet eens bent met de beslissing van het medisch tuchtcollege is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het Centraal Tuchtcollege zal kennis nemen van een beroep tegen de beslissing van het medisch tuchtcollege.

Wat te doen bij medische fouten? Krijg een schadevergoeding via de rechter

Als de zorgverlener de aansprakelijkheid niet erkent of geen schadevergoeding wil geven, kan je ook nog de schadevergoeding claimen via de rechter. In principe trek je naar de civiele rechter. Om de zorgverlener voor de rechter te brengen, dien je een aangetekende brief te sturen naar de arts en/of de medische instelling. Hierin stel je hen aansprakelijk voor de letselschade. Vervolgens kun je een procedure opstarten bij de rechter. In sommige gevallen kan je ook melding maken bij het Openbaar Ministerie dat eventueel strafrechtelijk zal vervolgen. Ook tijdens een strafrechtelijke procedure kan je een schadevergoeding vorderen.

Voor de rechter moet je bewijzen dat de zorgverlener een fout maakte die andere zorgverleners niet zouden hebben gemaakt, dat je hierdoor schade hebt geleden en dat deze schade het gevolg is van de fout. Daarnaast moet je aantonen hoe hoog je schade is. Dit zijn geen eenvoudige zaken om aan te tonen, waardoor we aanraden om een letselschadespecialist in de arm te nemen.

Een aansprakelijkstelling hoeft niet altijd in een procedure voor de rechter te resulteren. Soms kan mediation een uitweg bieden. Hierbij tracht je er samen met de zorgverlener uit te komen. Op elk moment in de rechtszaak is het mogelijk om in een mediationtraject te stappen. Je kan het zelf aanvragen of de rechter kan het voorstellen.

Wat te doen bij medische fouten? Bel met een letselschade advocaat!

Elk jaar vallen er doden door medische fouten en het aantal medische fouten blijft hoog. Gelukkig is het mogelijk om hiertegen op te treden en een schadevergoeding te krijgen. Voorgaande stappen tonen aan dat het wel degelijk mogelijk is om een schadevergoeding te bekomen ten gevolge van een medische fout. Er zijn verschillende manieren om aan een schadevergoeding te komen en het is lang niet altijd nodig om daarvoor te wachten op een uitspraak van de rechter. Hoe dan ook kom je dan terecht bij diverse organen waarbij je natuurlijk ook het een en ander zal moeten bewijzen. Ingewikkelde procedures zijn het logisch gevolg.

Bij SAP Letselschade Advocaten hebben we een ruime expertise in het claimen van schadevergoedingen bij medische fouten. Eveneens kan onze advocaat medisch tuchtrecht jou bijstaan bij de procedure voor het medisch tuchtcollege. Neem contact met ons op voor meer informatie.