• 100% Gratis advies
 • Hoogst Haalbare resultaten
 • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
 • 30 Jaar ervaring

Medisch tuchtrecht

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Medisch tuchtrecht: bij klachten over zorgverleners

SAP Letselschade Advocaten staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij. Helaas is het aantal verkeersongevallen in Nederland nog steeds erg hoog, ondanks de afname van verkeersdoden. De schade als gevolg van een verkeersongeval kan sterk uiteenlopen: u kunt er niets aan overhouden, maar u kunt in een extreem geval ook een hoge dwarslaesie aan het verkeersongeval overhouden waardoor u voor de rest van uw leven afhankelijk bent van een rolstoel.

Medisch tuchtrecht: bij klachten over zorgverleners

SAP Letselschade Advocaten staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij. Helaas is het aantal verkeersongevallen in Nederland nog steeds erg hoog, ondanks de afname van verkeersdoden. De schade als gevolg van een verkeersongeval kan sterk uiteenlopen: u kunt er niets aan overhouden, maar u kunt in een extreem geval ook een hoge dwarslaesie aan het verkeersongeval overhouden waardoor u voor de rest van uw leven afhankelijk bent van een rolstoel.

Wat is het medisch tuchtrecht?

Het medisch tuchtrecht is de rechtspraak die afkomstig is van een speciaal tuchtcollege. Dit tuchtcollege zal beoordelen of de hulpverlener de geldende professionele regels heeft overtreden. Niet alleen artsen maar ook verloskundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en GGZ-psychologen zijn onderworpen aan het medisch tuchtrecht.

Als patiënt kan je een klacht indienen bij één van de vijf regionale tuchtcolleges (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Zwolle). Het is de woonplaats van de zorgverlener die zal bepalen welk college bevoegd is om de klacht te behandelen. Onze advocaat medisch tuchtrecht kan uiteraard voor jou bepalen welk regionaal tuchtcollege bevoegdheid geniet.

Waarover kan je een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege?

Bij het medisch tuchtcollege kan je een klacht indienen over gedragingen van de zorgverlener die niet stroken met de tuchtnormen voor de gezondheidszorg. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

• Het foutief niet doorverwijzen naar een andere zorgverlener;

• Het voorschrijven van verkeerde medicijnen;

• Het onvoldoende informeren over de behandeling;

• Een schending van het beroepsgeheim;

• Een verkeerde diagnose (bv. niet vaststellen van een hersenletsel bij een baby);

• Een foutieve behandeling (bv. een dwarslaesie door een narcosefout);

• Seksueel- of grensoverschrijdend gedrag (bv. seksueel misbruik);

• De afgifte van een foutief rapport of een foutieve verklaring.

In sommige gevallen valt ook de externe onzorgvuldigheid (buiten de relatie patiënt-zorgkundige ) onder het medisch tuchtrecht. Er is dan wel een strikte toetsing: de onzorgvuldige gedraging moet voldoende uitwerking hebben op de geëxerceerde persoonlijke gezondheidszorg.

Een klacht indienen kan tot tien jaar na de feiten (het handelen of niet handelen). Een volledige procedure neemt ongeveer acht maanden in beslag.

Waarover kan je een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege?

Bij het medisch tuchtcollege kan je een klacht indienen over gedragingen van de zorgverlener die niet stroken met de tuchtnormen voor de gezondheidszorg. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

• Het foutief niet doorverwijzen naar een andere zorgverlener;

• Het voorschrijven van verkeerde medicijnen;

• Het onvoldoende informeren over de behandeling;

• Een schending van het beroepsgeheim;

• Een verkeerde diagnose (bv. niet vaststellen van een hersenletsel bij een baby);

• Een foutieve behandeling (bv. een dwarslaesie door een narcosefout);

• Seksueel- of grensoverschrijdend gedrag (bv. seksueel misbruik);

• De afgifte van een foutief rapport of een foutieve verklaring.

In sommige gevallen valt ook de externe onzorgvuldigheid (buiten de relatie patiënt-zorgkundige ) onder het medisch tuchtrecht. Er is dan wel een strikte toetsing: de onzorgvuldige gedraging moet voldoende uitwerking hebben op de geëxerceerde persoonlijke gezondheidszorg.

Een klacht indienen kan tot tien jaar na de feiten (het handelen of niet handelen). Een volledige procedure neemt ongeveer acht maanden in beslag.

Wat kan het medisch tuchtcollege beslissen?

In de eerste plaats moet het medisch tuchtcollege de klacht gegrond verklaren. Is dat het geval? Dan kan het sancties opleggen aan de zorgverlener. Mogelijke sancties die door het medisch tuchtcollege uitgesproken kunnen worden, zijn:

• Het uitspreken van een waarschuwing;

• Het berispen van de zorgverlener;

• Het toekennen van een geldboete van maximaal 4.500 euro;

• Een tijdelijk verbod om het beroep nog uit te oefenen;

• Een permanent verbod om het beroep nog uit te oefenen.

Ook beroep mogelijk

Ook bij een nadelige beslissing door het medisch tuchtcollege kan je nog steeds naar de burgerlijke rechter stappen. Toch kan het interessanter zijn om de advocaat medisch tuchtrecht beroep te laten aantekenen tegen die beslissing van het regionaal tuchtcollege. We kunnen bijvoorbeeld in beroep gaan indien de klacht (gedeeltelijk) werd afgewezen. Indien de secretaris van het centraal tuchtcollege van mening is dat het beroepschrift voldoet aan de eisen, zal er een nieuwe zitting volgen. Aan deze nieuwe zitting zullen zowel de voorzitter als twee zorgverleners deelnemen. De beroepsprocedure neemt gemiddeld twaalf maanden in beslag en is opnieuw gratis. Tegen de uiteindelijke beslissing is geen beroep meer mogelijk.

Alternatief: de Geschillencommissie voor klachten in de zorg

In sommige gevallen kan er gekozen worden voor een eenvoudigere procedure voor de Geschillencommissie Zorginstellingen. Enkel eenvoudige klachten over aangesloten zorginstellingen komen in aanmerking. Een geschil kan alleen aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie indien beide partijen hiermee akkoord zijn. Er zijn verschillende Geschillencommissies afhankelijk van de Federatie waartoe de zorgverlener behoort. Het indienen van een klacht is heel goedkoop en het betaalde klachtengeld krijg je terug na de ingelijkstelling.

De geschillencommissie doet bindende adviezen en kan beperkte schadevergoedingen toekennen. Na de uitspraak van de geschillencommissie kan je nog steeds naar de burgerlijke rechter die, net zoals we het zagen bij het medisch tuchtcollege, maar zelden van die uitspraak zal afwijken.

Bij de Geschillencommissie Zorg kunnen we een klacht indienen voor:

 • • De uitvoering van de behandeling en het behandelplan;
 • • Schending van de privacy door de zorgaanbieder;
 • • Bejegening door de zorgaanbieder;
 • • Materiële schade ontstaan tijdens of ten gevolge van de behandeling (bv. een zoekgeraakte gouden armband);
 • • Letselschade ten gevolge van een fout tijdens de behandeling of de verzorging. 

De Geschillencommissie kan hier wél smartengeld toekennen.

Toch is de Geschillencommissie lang niet altijd even interessant. Bij klachten waarvan het financieel belang hoger is dan 25.000 euro kan de commissie de klacht niet behandelen tenzij er expliciet afstand wordt gedaan van die hogere vergoeding. Gaat het om een verloren armband of schade aan de kledij? Dan kan de Geschillencommissie interessant zijn. Gaat het om een foutieve behandeling van een dwarslaesie? Dan kiezen we beter voor andere proceduremogelijkheden.

Ook mag je niet eerder of gelijktijdig een klacht indienen bij de burgerlijke rechter. In de tuchtrecht advocatuur moet daarom vaak een afweging gemaakt worden van de te volgen procedure. De Geschillencommissie zal meestal enkel interessant zijn bij geschillen over kleine bedragen zonder manifeste gevolgen. Onze advocaat medisch tuchtrecht kan samen met jou de voor- en nadelen van de verschillende procedurevormen bespreken.

Alternatief: de Geschillencommissie voor klachten in de zorg

In sommige gevallen kan er gekozen worden voor een eenvoudigere procedure voor de Geschillencommissie Zorginstellingen. Enkel eenvoudige klachten over aangesloten zorginstellingen komen in aanmerking. Een geschil kan alleen aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie indien beide partijen hiermee akkoord zijn. Er zijn verschillende Geschillencommissies afhankelijk van de Federatie waartoe de zorgverlener behoort. Het indienen van een klacht is heel goedkoop en het betaalde klachtengeld krijg je terug na de ingelijkstelling.

De geschillencommissie doet bindende adviezen en kan beperkte schadevergoedingen toekennen. Na de uitspraak van de geschillencommissie kan je nog steeds naar de burgerlijke rechter die, net zoals we het zagen bij het medisch tuchtcollege, maar zelden van die uitspraak zal afwijken.

Bij de Geschillencommissie Zorg kunnen we een klacht indienen voor:

 • • De uitvoering van de behandeling en het behandelplan;
 • • Schending van de privacy door de zorgaanbieder;
 • • Bejegening door de zorgaanbieder;
 • • Materiële schade ontstaan tijdens of ten gevolge van de behandeling (bv. een zoekgeraakte gouden armband);
 • • Letselschade ten gevolge van een fout tijdens de behandeling of de verzorging. De Geschillencommissie kan hier wél smartengeld toekennen.

Toch is de Geschillencommissie lang niet altijd even interessant. Bij klachten waarvan het financieel belang hoger is dan 25.000 euro kan de commissie de klacht niet behandelen tenzij er expliciet afstand wordt gedaan van die hogere vergoeding. Gaat het om een verloren armband of schade aan de kledij? Dan kan de Geschillencommissie interessant zijn. Gaat het om een foutieve behandeling van een dwarslaesie? Dan kiezen we beter voor andere proceduremogelijkheden. Ook mag je niet eerder of gelijktijdig een klacht indienen bij de burgerlijke rechter. In de tuchtrecht advocatuur moet daarom vaak een afweging gemaakt worden van de te volgen procedure. De Geschillencommissie zal meestal enkel interessant zijn bij geschillen over kleine bedragen zonder manifeste gevolgen. Onze advocaat medisch tuchtrecht kan samen met jou de voor- en nadelen van de verschillende procedurevormen bespreken.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.