Hoeveel doden zijn er jaarlijks door medische fouten?

Hoeveel doden zijn er jaarlijks door medische fouten?

Het is zeker geen evidentie om deze vraag exact te beantwoorden. Verschillende bronnen spreken dan ook over verschillende cijfers. Zo was er in 2013 tot 2015 sprake van jaarlijks ‘slechts’ een 400-tal doden door medische fouten, althans volgens cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Volgens cijfers uit een rapport uit 2016 van de Orde van Medische Specialisten en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) vallen jaarlijks ruim 1700 slachtoffers ten gevolge van een medische fout. De vraag is natuurlijk ook wat zij exact begrijpen onder een ‘medische fout’. Ook andere factoren kunnen aan de oorzaak liggen van uiteenlopende sterftecijfers.

Goma-richtlijn brengt duidelijkheid

Waarom deze cijfers zo ver uit elkaar liggen, valt enerzijds te verklaren door het feit dat ziekenhuizen en zorgverleners hun gegevens (in het verleden) niet altijd even zorgvuldig doorgaven. Hetgeen eventuele vaststellingen over aansprakelijkheid bij medische fouten niet bevordert. Hierdoor werd in het verleden al een Gedragscode Openheid Medische Incidenten opgericht, kortweg de Goma-richtlijn genoemd. Deze richtlijn doet aanbevelingen over hoe men na een medische fout zorgvuldig dient te reageren. Het behandelt eveneens de manier waarop men verzoeken voor schadevergoedingen dient te verwerken. Dankzij deze Goma-richtlijn werd het aantal meldingen aan het IGZ op enkele jaren bijna verdubbeld. Dat zegt toch iets.

Medische fouten niet altijd geconstateerd

Een andere verklaring voor de uiteenlopende cijfers is dat het niet steeds altijd duidelijk is of het overlijden te wijten is aan een medische fout, dan wel ten gevolge van een of meerdere complicaties. In tegenstelling tot een complicatie, waarbij onverwachte klachten en symptomen optreden, is een medische fout of calamiteit toe te dichten aan een tekortkoming of nalatigheid van een arts of een andere hulpverlener. Deze medische fouten dienen volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht te worden gemeld aan de patiënt, dit sinds 1 januari 2016. In de praktijk zien we dat calamiteiten of medische fouten in verschillende vormen voorkomen. Zo kan hieronder een verkeerde diagnose worden verstaan of foutief voorgeschreven medicatie. Maar ook communicatiefouten, hygiënische tekortkomingen of administratieve fouten bij het bijhouden van het dossier, kunnen hieronder vallen. De gevolgen van zo’n medische fout gaan van een (verlengd) ziekenhuisbedrijf tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. In de meeste van deze gevallen, zo’n zeventig procent, gaat het om 65-plussers of baby’s. Dat is toch zorgwekkend.

Meer meldingen van medische fouten

Dankzij de hierboven reeds vermelde genomen maatregelen worden tegenwoordig meer calamiteiten gemeld aan de IGZ. Hierdoor kunnen we stellen dat er jaarlijks ruim 1700 slachteroffers te betreuren zijn door een medische fout. Deze cijfers zijn voornamelijk van belang opdat er uit deze fouten kan worden geleerd. Het is niet altijd even eenvoudig om aan te tonen dat een sterfgeval vermijdbaar was, zo is er steeds een kans op complicaties bij een behandeling. Bij (het vermoeden van) een medische fout, heeft de patiënt er dus alle belang bij dat er verder onderzoek gebeurt. Wanneer blijkt dat de arts iets te verwijten valt, heb je namelijk het recht op een schadevergoeding. Ook nabestaanden kunnen zich hierop beroepen, denk maar aan begrafeniskosten en dergelijke. Bij SAP Letselschade Advocaten beschikken we alvast over de nodige expertise om een schadevergoeding te bekomen bij medische fouten. Geef ons even een belletje voor meer informatie.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down