MH17 zitting

Artikel 6 162

Letselschade claimen ex artikel 6:162 BW

Bent u betrokken bij een verkeersongeval, medische fout of bedrijfsongeval? Wanneer u letselschade ondervindt door toedoen van een ander, wilt u deze schade op deze persoon verhalen. Deze letselschade claimt u op basis van artikel 6:162 BW. In dit artikel beschrijft de wetgever de onrechtmatige daad. Dit gaat over de aansprakelijkheid van een derde door een fout, zoals een machine op de werkplek die onveilig is of een fout bij het verlenen van voorrang in het verkeer. Bent u op zoek naar een letselschade advocaat die u juridisch bijstaat bij het claimen van een schadevergoeding? In dat geval bent u bij SAP Letselschade Advocaten aan het juiste adres. Wij geven u gratis rechtsbijstand, zodat u krijgt waar u recht op hebt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan direct contact met ons op via het online contactformulier.


Wanneer is een persoon aansprakelijk volgens artikel 6:162 BW?

Een persoon is aansprakelijk in het geval er een fout is gemaakt zoals beschreven in artikel 6:162 van het Burgelijk Wetboek (BW). Wanneer is iemand jegens u echter exact aansprakelijk op grond van dit wetsartikel voor schadevergoeding? De letterlijke tekst van artikel 6:162 BW inclusief lid 1 tot en met 3 klinkt als volgt: '1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.' Uit dit artikel blijkt dat een derde dus niet alleen aansprakelijk is voor schade bij het plegen van een actie, maar ook als diegene iets nalaat. Als een medeweggebruiker te hard rijdt en hierdoor een kettingbotsing met uw auto veroorzaakt, is deze handeling onrechtmatig. Echter ook als een werkgever nalaat om voorzorgmaatregelen te treffen voor het minimaliseren van bedrijfsongevallen, is dit een onrechtmatige daad. In het derde lid wordt duidelijk dat het bij een onrechtmatige daad niet alleen om het overtreden van de wet gaat. Een automobilist kan bijvoorbeeld artikel 5 van de Wegenverkeerswet overtreden en hierdoor een onrechtmatige daad veroorzaken. Echter ook als de ander een maatschappelijke norm of gebruik overtreedt, is dit onrechtmatig. Iemand kan bijvoorbeeld onrechtmatig handelen door niet te helpen als een ander bijna verdrinkt in het water.


Wat maakt iets een onrechtmatige daad krachtens artikel 6:162 BW?

Als een persoon in strijd handelt met de wetgeving of een maatschappelijke norm, is hij of zij aansprakelijk krachtens artikel 6:162 BW. Wat maakt een doen of nalaten echter een onrechtmatige daad? De Hoge Raad verschaft hierin helderheid met het Kelderluik arrest. In deze rechtszaak leverde een bezorger cola flesjes af bij een café. Het kelderluik was hiervoor opengemaakt. De bezorger liet hierbij het luik onbeheerd open, terwijl hij de colaflesjes uit de wagen haalde. Een bezoeker wist niet dat het kelderluik openstond en viel daardoor via het gat naar beneden. Als gevolg hiervan liep de bezoeker ernstige schade op. De Hoge Raad stelde in dit geval vast dat er sprake was van een onrechtmatige daad als in artikel 6:162 BW. Hierdoor moest de werkgever van de bezorger een schadevergoeding voldoen aan het slachtoffer van de letselschade. Bij het vaststellen of er sprake is van een onrechtmatige daad, spelen de volgende vragen een rol:

 • Wat is de kans dat de mensen de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid toepassen?
 • Is er een reële kans dat door onoplettendheid en onvoorzichtigheid ongelukken gebeuren?
 • Hoe ernstig zijn de gevolgen van een ongeval?
 • Kunnen er veiligheidsmaatregelen worden genomen?

Is er een grote kans op onoplettendheid is met een reële kans op ongelukken die ernstige gevolgen hebben? En hadden simpele veiligheidsmaatregelen de gevolgen kunnen beperken? Dan spreekt men van een onrechtmatige daad volgens artikel 6:162 BW.


Welke schade kunt u claimen op basis van artikel 6:162 BW?

Bent u gebeten door een hond, aangereden tijdens een kettingbotsing of heeft te maken met een arbeidsongeval? Als er sprake is van een onrechtmatige daad op basis van artikel 6:162 BW, heeft u recht op schadevergoeding. Schadevergoeding bij letselschade verdelen we onder in materiële en immateriële schadevergoeding. Immateriële schadevergoeding heet ook wel smartengeld.


Voorbeelden van materiële schadevergoeding

Bij letselschade krijgt u te maken met materiële schade waarvoor u een vergoeding wilt van de ander. De meest voorkomende schadeposten die geclaimd worden, zijn:

 • Loonschade als werknemer
 • Inkomensschade als zelfstandig ondernemer (zzp'er)
 • Pensioenschade
 • Medische kosten
 • Kosten voor opname in een ziekenhuis
 • Kosten voor vervangende huishoudelijke hulp
 • Studievertraging
 • Kosten voor het onderhoud van huis en tuin

Materiële schade is meteen in geld uit te drukken. Deze direct zichtbare schade is gemakkelijk te vergoeden, aangezien concreet aan te tonen is welke kosten gemaakt zijn. Van beschadiging van uw eigendom (zoals een voertuig of kleding) tot misgelopen inkomsten of het maken van kosten voor het inhuren van huishoudelijke hulp.


Voorbeelden van immateriële schadevergoeding

Een andere vorm van letselschade die u kunt verhalen op basis van artikel 6:162 BW is immateriële schade. Bij immateriële schade gaat het om verdriet, pijn of verlies van levensvreugde door de onrechtmatige daad. Niet alleen het slachtoffer zelf heeft recht op een immateriële schadevergoeding. Wanneer het gaat om zeer ernstige letselschade of zelfs een overlijden van een persoon, hebben de partner of kinderen ook recht op een vorm van smartengeld. Blijvend letsel is voor immateriële schadevergoeding geen vereiste, ook bij lichte en tijdelijke klachten heeft u recht op smartengeld. Veelvoorkomende voorbeelden van immateriële schadevergoeding zijn:

 • Chronische pijn
 • Licht of zware depressie
 • Psychische klachten, zowel tijdelijk als blijvend
 • Angsten
 • Verdriet door verlies
 • Trauma's
 • Invadiliteit
 • Littekens


Krijg volledig kosteloos rechtsbijstand van SAP Letselschade Advocaten

Bent u betrokken bij een ongeval, waarvoor u een letselschade claim wilt indienen op basis van artikel 6:162 BW? SAP Letselschade Advocaten staat u bij, zodat u ontvangt waar u recht op heeft. Bovendien werken wij gratis voor u. De juridische kosten verhalen wij namelijk op de aansprakelijke partij. Wij geven u advies over uw rechten. Bovendien geven wij aan welke acties u beter wel en niet kunt doen. Dankzij onze jarenlange ervaring leiden wij u moeiteloos door langs lastige wetgeving. Uit ervaring weten wij dat dit veel spanning wegneemt bij slachtoffers, wat voordelen biedt voor de gezondheid. Al meer dan 30 jaar staan wij cliënten bij: van bedrijfsongelukken tot medische fouten. Bovendien verleent SAP Letselschade Advocaten juridische ondersteuning bij slachtoffers van grote (inter)nationale rampen. Bij SAP zijn, in tegenstelling tot veel letselschadebureaus, enkel letselschade advocaten werkzaam. Lopen de onderhandelingen met de tegenpartij vast? Dan gaat SAP moeiteloos over tot procederen, zodat u als slachtoffer de gewenste schadevergoeding ontvangt. Neem direct contact met ons op via de website voor meer informatie.