Letselschade richtlijnen: welke zijn er en wat moet je weten?

Letselschade richtlijnen: welke zijn er en wat moet je weten?

Letselschade richtlijnenWelke letselschade richtlijnen er zijn? Bekijk dan ons overzicht hieronder. Het begroten van de schade ten gevolge van een ongeval is niet eenvoudig. Dat komt ook de vlotte afwikkeling van het schadedossier niet ten goede, terwijl een snelle betaling vaak cruciaal is voor het slachtoffer. Om die reden heeft de Letselschade Raad verschillende richtlijnen opgesteld. In die richtlijnen, die rekening houden met de economische realiteit en de relevante jurisprudentie, zijn richtbedragen opgenomen voor talloze schadeposten. Of die Letselschade Richtlijnen al dan niet nauwgezet worden toegepast, is dan weer afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Welke letselschade richtlijnen er zoal zijn? In dit artikel lijsten we ze voor jou op. Uiteraard inclusief een woordje uitleg. Letselschade richtlijnen zijn belangrijk om rekening mee te houden.

Letselschade richtlijnen overzicht

Hieronder worden alle richtlijnen met betrekking tot letselschade kort en bondig uitgelegd.

Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp specificeert de schadevergoedingen voor de huishoudelijke ondersteuning. Ten gevolge van het letsel kan het slachtoffer immers niet langer alle huishoudelijke activiteiten zelfstandig uitoefenen. De Richtlijn maakt een onderscheid tussen een lichte tot matige beperking en een zware beperking. Bovendien houdt het ook rekening met de gezinssituatie en de verdeling van de lasten. Deze Letselschade Richtlijn kan toegepast worden voor het gedurende een periode van zes maanden inschakelen van huishoudelijke hulp. Bij een langere periode zal een concrete berekening gemaakt moeten worden. Dat is bovendien ook het geval indien er meer dan twee kinderen in het gezin aanwezig zijn of indien een of meerdere kinderen extra zorg vergen, bijvoorbeeld ten gevolge van een (aangeboren) afwijking.

Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding

Als slachtoffer zal je extra verplaatsingen moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan de verplaatsing naar het ziekenhuis, de kinesist of naar het advocatenkantoor. Die extra verplaatsingen zullen rechtstreeks aanleiding geven tot een hoger brandstofverbruik. Bovendien zal het ook invloed hebben op de slijtage en de waarde van de persoonlijke wagen. Met de kilometervergoeding tracht men die kostenposten te vergoeden. Indien het slachtoffer kiest voor het openbaar vervoer of de taxi, zullen de effectieve kosten aangetoond worden. Weet wel dat op het slachtoffer een schadebeperkingsplicht rust: indien gekozen wordt voor vervoer per taxi, dient dat voldoende gemotiveerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan de medische noodzaak of de afwezigheid van openbaar vervoer. SAP Advocaten kan jou hierover informeren. Veel letselschade richtlijnen, waaronder deze, zijn belangrijk om van te weten.

Letselschade Richtlijn Licht Letsel

In deze Letselschade Richtlijn geeft men richtbedragen voor de vergoeding van lichte letsels. Dit zijn letsels die na zes maanden genezen en dit zonder complicaties. Het regelt eveneens de bijhorende schadevergoeding. Het maakt hierbij een onderscheid tussen verschillende vormen van lichte letsels, gaande van schaafwonden tot eenvoudige botbreuken. Het houdt echter geen rekening met persoonlijke factoren, waardoor een afwijking van het genormeerde smartengeld te verantwoorden is.

Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade

Bij het bepalen van de overlijdensschade zijn normerende bedragen niet mogelijk. Er moet immers rekening gehouden worden met verschillende factoren. Hier kiest de Letselschade Raad voor een rekenmodel waarbij de berekening gestandaardiseerd wordt. Die berekening houdt onder andere rekening met het samenlevingsverband, het netto consumptief inkomen van de overledene, de weggevallen (normatieve) uitgaven en de bijkomende uitgaven. Denk voor dat laatste bijvoorbeeld aan de kosten van een kinderdagverblijf. De berekening aan de hand van dit model zijn en blijven heel specialistisch waardoor het aangeraden wordt om beroep te doen op een letselschade expert.

Letselschade Richtlijn Studievertraging

Ten gevolge van een ongeval kan het slachtoffer vertraging oplopen in het normale verloop van zijn of haar studies. Hierdoor komt het slachtoffer later op de arbeidsmarkt terecht en loopt het zo heel wat inkomsten mis. Deze Letselschade Richtlijn kan gebruikt worden voor een maximale studievertraging van één jaar en houdt bovendien geen rekening met individuele talenten of andere mislopen carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld ten gevolge van aanbiedingen die verkregen werden in het laatste studiejaar. In dergelijke gevallen is een concrete berekening aangewezen. Ook voor wat betreft de studiekosten (bv. een reeds betaalde studiereis, de aankoop van nieuwe studieboeken of het inschrijvingsgeld) zal een bijkomende concrete aangifte noodzakelijk zijn.

Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Lang niet alleen het huishouden kan onder druk komen te staan. Ook reparaties aan het dak, het onderhoud van de tuin en het onderhoud van de woning, kunnen mogelijks niet langer volledig zelfstandig plaatsvinden. Deze Letselschade Richtlijn tracht tot een vergoeding te komen voor deze bijkomende kosten. Hierbij houdt het rekening met het feit of het slachtoffer al dan niet over een eigen woning beschikt. Bij een huurwoning zijn de grote renovatiekosten immers ten laste van de verhuurder en dringt zich een lagere schadevergoeding op. Bovendien houdt het ook rekening met diverse omrekenfactoren: een vrijstaande woning zal bijvoorbeeld meer extra kosten vergen dan een flat. Wel beperkt deze Letselschade Richtlijn zich louter tot reparatie-, schilder- en behangwerkzaamheden in en aan de woning, evenals het onderhoud van de tuin, de paden, de terrassen en de schuttingen. Mogelijks zijn ruimere onderhouds- en reparatiewerken voor het slachtoffer heel gewoon. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig reinigen en ledigen van een septische put, het onderhouden van een ruime boomgaard of het vele onderhoudswerk aan de persoonlijke visvijver. In dergelijke gevallen zal een concrete berekening van de schadeposten interessanter zijn. De letselschade richtlijnen kunnen dus vrij complex zijn. Tot slot: deze Richtlijn neemt automatisch aan dat een flat of appartement minder onderhoudskosten vergen. Voor penthouses met een ruime oppervlakte en een eigen buitentuin, hoeft dat echter niet het geval te zijn. Hier valt het zeker te verantwoorden om toch een andere omrekenfactor te hanteren.

Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedagvergoeding

Een laatste noemenswaardige Letselschade Richtlijn is die voor de dagvergoedingen met betrekking tot het verblijf in het ziekenhuis, een sanatorium of een revalidatievoorziening. Hierbij hanteert de Letselschade Richtlijn dagbedragen. Die dagbedragen zullen niet altijd volstaan, zeker bij het verblijf in een gespecialiseerde instelling. In dergelijke gevallen zal de schade in concreto aangegeven dienen te worden. Letselschade richtlijnen zijn dus belangrijk om rekening mee te houden bij het claimen van schade. Meer weten? Neem contact op met de SAP advocaten.