Na een ongeluk loon doorbetalen

Na een ongeluk loon doorbetalen?

Arbeidsongeschiktheid door een ongeval: het zijn woorden die niemand graag wil horen. Helaas komen verkeersongevallen of bedrijfsongevallen geregeld voor. Voor wie plotseling geconfronteerd wordt met langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid door een ongeval, lijkt de toekomst onzeker en beangstigend. De gevolgen reiken verder dan alleen fysieke pijn. Zo tast het ongeluk financiële zekerheid, carrièrekansen en de levenskwaliteit aan. Wordt bij een ongeval het loon doorbetaald? Wie is er aansprakelijkheid voor inkomensschade en wat zijn precies uw rechten? SAP Letselschade Advocaten beschikt over een team van meer dan 40 specialisten en professionals die voor u klaar staan. Met gespecialiseerde kennis en empathie voor uw situatie, staan wij klaar om uw rechten te verdedigen. Uw herstel en toekomst hebben onze hoogste prioriteit, waarbij u de compensatie krijgt die u verdient. Voor meer informatie over wat te doen bij arbeidsongeschiktheid vult u het online contactformulier in. Onze letselschade advocaat neemt vervolgens nog dezelfde dag contact met u op.


Wat is arbeidsongeschikt?

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, bent u door ziekte niet in staat om uw werkzaamheden uit te voeren. Hierbij maken we een onderscheid tussen volledig of deels arbeidsongeschikt. Soms kunt u uw werkzaamheden bijvoorbeeld wel voor een deel uitoefenen of werken in een aangepaste vorm. Ook kunt u bijvoorbeeld ander werk uitvoeren voor uw werkgever, zodat u toch aan de slag kunt. Ter verduidelijking een voorbeeld. Doet u voornamelijk kantoorwerkzaamheden waarvoor u veel achter de laptop werkt? Breekt u een arm, dan kunt u uw werkzaamheden niet uitvoeren. Gaat het echter om een gebroken been, dan bent u wel ziek, maar niet arbeidsongeschikt. U kunt immers nog uitstekend typen. Houd er bij de vraag 'Ben ik arbeidsongeschikt?' dus rekening mee welke klachten u heeft. Kunt u uw werkzaamheden nog uitvoeren? Of is door middel van een re-integratieproces ander passend werk meer geschikt? Kunt u bijvoorbeeld werken in een aangepaste vorm of voor minder uren?


Ik ben arbeidsongeschikt: krijg ik doorbetaald?

Wat als u arbeidsongeschikt raakt: krijgt u uw loon doorbetaald? Gedurende de eerste twee jaren van uw ziekte is uw werkgever volgens de wet verplicht om uw loon door te betalen. In het eerste jaar geldt hierbij een doorbetaling van ten minste 70 procent van uw brutoloon. Soms worden in de CAO of uw arbeidsovereenkomst andere percentages afgesproken, zoals 100 procent in het eerste jaar en 70 procent in het tweede jaar. Ook komt het voor dat u meer loon ontvangt als u voor een gedeelte blijft werken. Lees hiervoor de regelingen in uw arbeidsovereenkomst grondig door.


Twee jaar na uw arbeidsongeschiktheid

Zodra u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Het ontslag moet hierbij redelijk zijn volgens het UWV. Vervolgens komt u in aanmerking voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) als u voor minstens 35 procent arbeidsongeschikt bent verklaard. De WIA volgt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) op. Deze nieuwe wetgeving is strikter dan zijn voorganger, waarbij uitvoerig wordt gekeken naar het verloop van de eerste twee jaar in het ziekteproces. Volg daarom gedurende deze periode de wetgeving van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) goed op, om ervoor te zorgen dat u alles aan een succesvolle re-integratie heeft gedaan. Binnen de WIA maakt men een onderscheid tussen volledig en deels arbeidsongeschikten als het gaat om de arbeidsgeschiktheidsuitkeringen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschiktenregeling (WGA) Bij deze uitkering gaat het om gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikten waarbij uitzicht is op herstel. De eerste twee maanden ontvangt u zo'n 75 procent van uw laatstverdiende loon, terwijl u daarna een percentage van 70 procent ontvangt. Hoe lang deze uitkering duurt, hangt af van uw leeftijd op de eerste dag dat de WGA ingaat. Ook uw arbeidsverleden speelt hierbij een rol. De uitkering loopt minimaal twee jaar. Bovendien ontvangt u vakantiegeld.
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Deze uitkering is voor mensen die minimaal 80 procent arbeidsongeschikt zijn en waarbij geen kans is op herstel. U ontvangt in dit geval circa 75 procent van uw laatstverdiende loon. Ook ontvangt u vakantiegeld. In beginsel is de termijn van de IVA-uitkering onbeperkt, totdat de AOW-gerechtigde leeftijd begint. Gedurende de eerste vijf jaar krijgt u jaarlijks een keuring, waarbij uw arbeidsongeschiktheid wordt onderzocht. Is er herstel aanwezig? Dan gaat u van de IVA-regeling naar de WGA-regeling. Is er echter geen sprake van herstel binnen vijf jaar? Dan blijft u als arbeidsongeschikte binnen de IVA-regeling tot uw pensioengerechtigde leeftijd.


Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid: wie is aansprakelijk?

Als u arbeidsongeschikt raakt door een ander, lijdt u schade in uw inkomen. Ondanks dat u loon krijgt doorbetaald of een uitkering ontvangt, is dit een lager bedrag dan wat u voorheen kreeg uitbetaald. In de meeste situaties heeft u recht op een vergoeding van deze loonschade of inkomensschade (wanneer u ondernemer bent). Deze schade als gevolg van een ongeval noemen we letselschade. Meestal gaat het hierbij om ofwel arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval, ofwel arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeluk.


Arbeidsongeschikt door een verkeersongeval

Een aanrijding omdat de ander u geen voorrang verleende of een kettingbotsing doordat de ander te hard reed. Er zijn allerlei oorzaken waardoor u bij een verkeersongeval betrokken kunt raken. Een ongeluk heeft in dat geval een aanzienlijke impact op uw dagelijkse leven. Niet alleen gaat het hierbij om fysiek letsel als botbreuken, hersenletsel, een whiplash of een dwarslaesie. Ook kunt u gedurende een bepaalde periode of zelfs volledig niet meer uw werkzaamheden verrichten. U bent in dat geval arbeidsongeschikt om uw werk uit te voeren. Wanneer de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door een verkeersongeval, wilt u deze letselschade inclusief de inkomensschade verhalen. Is een andere verkeersdeelnemer verantwoordelijk voor het ongeluk? Dan is deze persoon aansprakelijk. Gaat het om een eenzijdig verkeersongeval? Of heeft u zelf een verkeerde inschatting in het verkeer gemaakt, waardoor u arbeidsongeschikt bent geraakt? In dat geval kunt u de schade verhalen als u over een Schade Inzittenden Verzekering (SVI) beschikt. Deze verzekering dekt namelijk de schade van zowel de bestuurder als de passagiers bij een auto-ongeluk. Schade aan de auto is uitgesloten bij de SVI-verzekering. Deze schade krijgt u eventueel vergoed via de All-Risk verzekering. Bent u benieuwd of u recht heeft op het vergoeden van uw letselschade bij arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval? Neem dan direct vrijblijvend contact op met onze letselschade advocaten.


Arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval

Raakt u bekneld met uw hand in een machine op de werkvloer? Viel u van een trap of bent u betrokken bij een ongeval met een heftruck? Uw werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk voor de loonschade of inkomensschade (in het geval u een zzp'er bent). Uw werkgever heeft een zware zorgplicht om ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige werksituatie hun werkzaamheden kunnen verrichten. Deze zorgplicht is zodanig zwaar, dat in vrijwel alle bedrijfsongevallen de werkgever aansprakelijk is voor het ontstane letsel. Letselschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid valt hier zeker onder. Doorgaans zijn werkgevers verzekerd voor aansprakelijkheid bij arbeidsongeschiktheid. Heeft u schade door een bedrijfsongeval? Dan vergoedt de verzekeraar van de werkgever de schade. Neem contact op met onze letselschade advocaten, zodat wij uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen. Wij zorgen ervoor dat uw letselschade inclusief inkomensschade helemaal wordt vergoed.


Arbeidsongeschiktheid als werknemer of zelfstandig ondernemer

Bij letselschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid zijn er twee situaties. Ten eerste komt letselschade voor als u in loondienst bent bij een werkgever. In de tweede plaats kunt u ook een zelfstandig ondernemer zijn die te maken krijgt met inkomensschade. Hierbij gelden verschillende regelingen.


Loonschade door arbeidsongeschiktheid als werknemer

Zoals hierboven beschreven krijgt u als werknemer uw loon voor een bepaald percentage doorbetaald op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Dit percentage is ten minste 70 procent, maar kan ook hoger zijn aan de hand van de geldende CAO. Ook al ontvangt u echter 100 procent van uw loon, dat betekent niet dat er geen andere loonschade aanwezig kan zijn. Zo heeft u bijvoorbeeld plotseling geen recht op een bonus of wordt een onregelmatigheidstoeslag niet doorbetaald. Als u na twee jaar met de WIA-uitkering te maken krijgt, ontvangt u bovendien in geen enkele situatie een bedrag dat identiek is aan uw salaris. Deze loonschade verhaalt u op de tegenpartij, meestal bij zijn of haar verzekeraar.


Inkomensschade door arbeidsongeschiktheid als zelfstandig ondernemer

Raakt u arbeidsongeschikt door een verkeersongeval of bedrijfsongeval? In dat geval heeft u enkel recht op het doorbetalen van uw inkomen wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. In de meeste branches, zoals in de bouw, is een arbeidsongeschiktheidsverzekering echter kostbaar. Hierdoor is ongeveer tweederde van de zzp'ers in de bouwsector onvoldoende verzekerd. De regering heeft het voornemen dat alle zelfstandig ondernemers verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze regeling is echter nog niet in uitvoering. Als gevolg hiervan heeft u zonder verzekering geen inkomen bij een bedrijfs- of verkeersongeval. Is de schade ontstaan door een verkeersongeval? In dat geval verhaalt u de inkomensschade door ofwel de aansprakelijke partij aan te spreken, ofwel een schadeclaim in te dienen bij de SVI-verzekeraar. De kans dat u een schadevergoeding ontvangt in het geval van een aanrijding door een ander is groot. Voor het aansprakelijk stellen van een opdrachtgever geldt artikel 7:658 BW. Voorheen was het niet mogelijk om als zzp'er een opdrachtgever aansprakelijk te stellen, aangezien dit wetsartikel enkel gold voor werknemers in loondienst. Recent is er echter een extra lid aan dit artikel toegevoegd, waardoor ook ingehuurde zelfstandig ondernemers de schade kunnen verhalen op de opdrachtgever. Zo kunt u als ingehuurde zelfstandig ondernemer ook uw letselschade, inclusief inkomensschade, laten vergoeden door uw opdrachtgever.


Neem contact op met SAP Letselschade Advocaten voor advies

Bent u arbeidsongeschikt geraakt door een verkeers- of bedrijfsongeval? Onze letselschade advocaten geven u gratis advies bij letselschade. Tijdens dit advies bespreken we direct wat de kosten zullen zijn, zodat u geen nare verrassingen te wachten staat. In vrijwel alle situaties ontvangt u geen rekening van ons. Als de letselschade namelijk helder is, moet de tegenpartij onze kosten volgens de wet vergoeden. U heeft in dat geval dus recht op een gratis letselschade advocaat. Vul meteen het online contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.