Aansprakelijkheid werkgever bij uitzendkrachten: wie is aansprakelijk?

Aansprakelijkheid werkgever bij uitzendkrachten: wie is aansprakelijk?

Uitzendkrachten spelen een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse economie. Toch zorgen zij voor een bijzondere situatie. Zo zijn ze eigenlijk een medewerker van een uitzendbureau. Dat uitzendbureau stelt de medewerker dan tegen betaling ter beschikking van een inlener. Het uitzendbureau doet de betaling van het loon en blijft gedurende al die tijd formeel de werkgever. Toch is het de inlener die de tewerkstelling regelt en dus in de eerste plaats kan toezien op de veiligheid. Wat zijn de consequenties voor het aansprakelijkheidsrecht? Wij bespreken drie verschillende verhoudingen waarbij we eveneens aandacht hebben voor de verhouding tussen het uitzendbureau en de inlener.

Aansprakelijkheid uitzendbureau t.o.v. medewerker

Bij een bedrijfsongeval is het in principe de werkgever die aansprakelijk is voor de schade van de medewerker. Ook voor het uitzendbureau is dat het geval. Ook zij hebben immers een zorgplicht ten aanzien van hun medewerkers. Zo moeten ze bijvoorbeeld nagaan of de andere onderneming wel de nodige veiligheidsmaatregelen treft. Alleen al op basis van die zorgplicht kan de medewerker bijna altijd het uitzendbureau aansprakelijk stellen voor de schade. Weet overigens dat in de overeenkomst met de inlener dergelijke situaties vaak vooraf worden geregeld. In vele gevallen zal de inlener het uitzendbureau dan ook (gedeeltelijk) vrijwaren bij aansprakelijkheid bij een bedrijfsongevalten gevolge van de tewerkstelling aldaar. Voor de medewerker maakt zo’n clausule overigens weinig uit: het gaat om een bepaling tussen twee ondernemingen. Het uitzendbureau moet dan maar op zijn beurt opnieuw de inlener aanspreken.

Aansprakelijkheid inlener t.o.v. medewerker

In de praktijk is het de inlener die voornamelijk zicht heeft op de werkomstandigheden en de veiligheid. Op hem rust dan ook een ruime zorgplicht. Het is daarom vrij logisch dat de medewerker niet alleen het uitzendbureau maar ook de inlener kan aanspreken bij een bedrijfsongeval. Beiden worden dan aanzien als werkgever. Het is in de praktijk aangeraden om alle twee de partijen aansprakelijk te stellen. Zij zijn dan hoofdelijk verbonden tot vergoeding van de schade, wat extra zekerheid biedt met betrekking tot de uiteindelijke betaling van de schadeclaim. Op praktisch vlak kunnen we dan ook zeggen dat een uitzendkracht over meer bescherming geniet dan een medewerker die rechtstreeks bij de inlener tewerkgesteld is, althans als het over bedrijfsongevallen gaat.

Aansprakelijkheid uitzendbureau t.o.v. inlener

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kreeg recent een bijzondere zaak te verwerken. Hierbij stelde de inlener het uitzendbureau aansprakelijk voor het feit dat de geleende uitzendkrachten onvoldoende deskundig waren. Hierbij zou het uitzendbureau tekortgeschoten zijn in haar verplichtingen. Ten gevolge van die ondeskundigheid werden verschillende systeemwanden foutief geplaatst waardoor de inlener schade leed. Hier oordeelde het Gerechtshof dat de inlener geen aanspraak kon maken op een schadevergoeding. In de eerste plaats was dat omdat de inlener bij het ontstaan van de overeenkomst nooit had aangegeven dat de geleende medewerkers over een bepaalde vorm van deskundigheid dienden te beschikken. Bovendien had de inlener, ook na de eerste tewerkstelling, niet aangegeven dat de medewerkers niet over de gewenste mate van deskundigheid beschikten. Het deed dat pas na het vaststellen van de schade. Het Gerechtshof concludeerde dat het loutere feit dat de geleende uitzendkrachten ernstige fouten gemaakt hadden, niet impliceert dat ook het uitzendbureau fouten had gemaakt. In de aansprakelijkheidsverhouding tussen het uitzendbureau en de inlener spelen, naast de contractuele overeenkomst, dus ook de concrete feiten een belangrijke rol.
A. Berger
Door

A. Berger

op 24 Jul 2019

En wat nu als een uitzendkracht kortstondig kortsluiting in zn bovenkamer krijgt en een machine van € 800 moedwillig vernielt, onder het oog van 2 collega’s? Wie betaalt dan de rekening voor een nieuwe machine?

Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down