Page content

De voorwaarden en de hoogte van de WIA uitkering

Wat is een WIA uitkering en wie komt hiervoor in aanmerking?

Personen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval of een medische fout kunnen te maken krijgen met letsel. Dit kan zowel fysiek als psychisch letsel zijn. Wanneer de tegenpartij juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval of de fout, kan het slachtoffer deze schade verhalen op deze partij en een schadevergoeding voor het letsel claimen.

In het geval van immateriële schade kan het slachtoffer tevens smartengeld van deze partij vorderen. Wanneer het slachtoffer arbeidsongeschikt raakt door het ongeval of de medische fout, kan het slachtoffer naast de schadevergoeding in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Dit is tevens het geval wanneer het slachtoffer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Dit is een werknemersverzekering die werknemers verzekert van een inkomen in geval van langdurige ziekte. Wanneer een werknemer meer dan twee jaar ziek is, ontvangt hij of zij een WIA uitkering. Deze WIA uitkering vervangt het loon dat de werknemer eerst van de werkgever ontving. De uitkering kan echter ook in de plaats komen van een uitkering op basis van de Ziektewet. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan deze uitkering. Ten eerste moet de werknemer langer dan twee jaar ziek of gehandicapt zijn. Ten tweede moet hij of zij ten hoogste 65% van zijn of haar oude loon verdienen. Ook moet de werknemer de afgelopen twee jaar geprobeerd hebben om weer aan het werk te gaan. Ten slotte moest de werknemer verzekerd zijn voor de WIA voordat hij of zij ziek werd. Deze uitkering wordt betaald door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, beter bekend als het UWV. Een WIA uitkering kan makkelijk door het slachtoffer zelfstandig aangevraagd worden op de website van het UWV. Wanneer het slachtoffer tevens een schadevergoeding wilt claimen, is het echter niet aan te raden zelfstandig te werk te gaan. Bij het vorderen van een schadevergoeding is het dan ook raadzaam om de hulp in te schakelen van een letselschade advocaat.

Hoogte WIA uitkering: de IVA uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. De WIA bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raken, komen hiervoor in aanmerking. Een werknemer is ‘volledig’ arbeidsongeschikt indien hij of zij als rechtstreeks gevolg van een ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet meer in staat is om meer dan 20% van het maatmaninkomen per uur te verdienen. De ziekte, gebrek of zwangerschap moet echter wel objectief medisch vast te stellen zijn. Bovendien kan het arbeidsongeschiktheidspercentage niet worden vastgesteld door de werknemer zelf: dit wordt bepaald door het UWV. De arbeidsongeschiktheid is ‘duurzaam’ wanneer er geen of slechts een kleine kans op herstel bestaat. Alleen personen die zowel volledig als duurzaam arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor deze WIA uitkering. De hoogte van deze WIA uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende salaris. De hoogte van de uitkering wordt echter wel begrensd door een maximumloon per dag.

Hoogte WIA uitkering: de WGA uitkering

Naast de IVA bestaat de WIA tevens uit de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn ontvangen dus geen IVA uitkering, maar een WGA uitkering. Een werknemer is gedeeltelijk arbeidsgeschikt indien hij of zij als rechtstreeks gevolg van een ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling ten hoogste in staat is om 65% van het maatmaninkomen per uur te verdienen, maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Ook hier moet de fysieke toestand van de werknemer objectief en medisch vast te stellen zijn en wordt het arbeidsgeschiktheidspercentage bepaald door het UWV. Naast gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers komen ook sommige personen met volledige arbeidsongeschiktheid in aanmerking voor de WGA uitkering. Het gaat hier om personen die volledig- maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het toekennen van de WGA uitkering bestaat uit twee fases. De eerste fase omvat de loongerelateerde uitkering. Deze uitkering wordt toegekend aan werknemers die ten minste 26 van de 36 weken voorafgaande de ziekteperiode gewerkt hebben. Gedurende de eerste twee maanden bedraagt de hoogte van deze WIA uitkering 75% van het WIA loon. De maanden daarna bedraagt de uitkering 70%, voor maximaal 38 maanden. Wanneer een werknemer niet in aanmerking komt voor de loongerelateerde WIA uitkering, wordt er gekeken naar de tweede fase. Indien de werknemer minstens de helft van zijn resterende verdiencapaciteit heeft benut, ontvang hij of zij de loonaanvullingsuitkering. De hoogte van deze WIA uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit. Een werknemer die niet aan deze voorwaarde voldoet, ontvangt de vervolguitkering totdat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De hoogte van deze WIA uitkering bedraagt een bepaald percentage van het minimumloon. Net zoals bij de IVA uitkering, wordt er bij de WGA uitkering tevens gebruik gemaakt van een maximumdagloon. Werknemers die in staat zijn meer dan 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur (en dus minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn), vallen zowel buiten de IVA- als de WGA-regeling. Deze werknemers ontvangen dus geen WIA uitkering. In plaats daarvan blijven deze werknemers in dienst van de werkgever. Deze personen kunnen echter wel worden aangemerkt als arbeidsgehandicapten, wat hen recht geeft op subsidies en andere ondersteuning. Dit kan hen helpen om te blijven werken of weer te gaan werken.