Bedrijfsongeval, heb ik recht op schadevergoeding?

Bedrijfsongeval, heb ik recht op schadevergoeding?

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever integraal aansprakelijk voor de geleden schade. Toch zijn er gevallen waarbij de werkgever die aansprakelijkheid alsnog van zich af kan schudden. Wanneer heb je recht op een schadevergoeding en wanneer niet? De wettelijke regels blijken alvast in jouw voordeel te spelen.

Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

De werkgever moet een veilige werkplaats garanderen. Om die reden is de werkgever dan ook aansprakelijk bij een bedrijfsongeval. Een gedeelde aansprakelijkheid is hier niet van toepassing: de werkgever is gewoon aansprakelijk voor de volledige schade. Toch kan de werkgever zijn aansprakelijkheid alsnog ontlopen indien hij kan aantonen dat hij alle nodige maatregelen had getroffen om het ongeval te voorkomen. In de praktijk blijkt dat echter een heel moeilijke bewijslast in te houden: de werkgever moet aantonen dat aan alle redelijke zorgverplichtingen werd voldaan, hij voldoende instructies gaf om het werk veilig uit te oefenen en hij voldoende controleerde of die instructies wel adequaat werden nageleefd. Het feit dat zich alsnog een bedrijfsongeval voordeed, spreekt in het nadeel van de werkgever.
Extra tip: in sommige gevallen kan je ook als zzp’er beroep doen op de werkgeversaansprakelijkheid. In dat geval word je gelijkgesteld met een werknemer en gelden de gunstige wettelijke regels ook gewoon voor jou.

Uitzondering: eigen opzet of roekeloosheid

De werkgever kan eveneens de aansprakelijkheidsdans ontlopen indien hij kan aantonen dat het ongeval ontstond door jouw eigen roekeloosheid of opzet. Deze bewijslast rust bij de werkgever. Vooral indien je tewerkgesteld werd via een uitzendbureau, kan het daarom een interessante piste zijn om die formele werkgever aansprakelijk te stellen. Hier is de bewijslast op praktisch vlak immers nog een stuk moeilijker. Welke partij echter het best aansprakelijk gesteld wordt, is en blijft een feitenkwestie waarvoor best beroep wordt gedaan op een gespecialiseerde letselschade advocaat.

Gaat het wel om een bedrijfsongeval?

Een laatste vraag die we ons natuurlijk kunnen stellen: valt het ongeval wel onder de definitie van een bedrijfsongeval? In het geval van een ongeval op het bedrijventerrein en tijdens de gewone werkduur, behoeft dat weinig discussie. Maar wat dan met pakweg een ongeval tijdens een bedrijfsuitje? Ook hier is het vaak een feitenkwestie waarbij de omstandigheden een belangrijke rol spelen. Als de werknemers bijvoorbeeld geacht worden deel te nemen aan het uitje, spreekt de rechtspraak bijna altijd van een bedrijfsongeval. In zo’n geval heb je gewoon recht op een schadevergoeding.

Conclusie: recht op een schadevergoeding?

De bewijslast rust dan bij hem. Zo kan de werkgever aantonen dat het niet ging om een bedrijfsongeval, hij alle nodige maatregelen getroffen had, het ging om eigen opzet of dat bewuste roekeloosheid in het spel was. Die bewijslast is echter heel zwaar. Bovendien beschikt de werkgever meestal over een goede verzekering, waardoor hij maar weinig belang heeft bij zo’n betwisting. Twijfel je of je al dan niet recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan contact op met SAP Advocaten en wij bekijken samen de mogelijkheden.   Letselschade claimen, hoe werkt het?

Contract niet verlengd na arbeidsongeval: wat met mijn inkomstenverlies?

Wanneer je slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, kan je misschien niet (meteen) meer aan de slag. In zo’n geval kan de werkgever jou na twee jaar ontslaan. In het kader van de aansprakelijkheidsclaim zal de (verzekeraar van de) werkgever dan wel het verlies aan inkomsten dienen te vergoeden. Maar wat als je slechts een tijdelijk contract had en de werkgever dit niet wil verlengen? In de praktijk kan ook hier actie ondernomen worden. Het gaat immers nog steeds om schade ten gevolge van het bedrijfsongeval.

Schadevergoeding voor niet verlengen contract

Meestal heb je ook bij het niet-verlengen van het contract recht op een schadevergoeding voor de gederfde inkomsten. Het moet dan wel voldoende aannemelijk gemaakt worden dat de werkgever onder andere omstandigheden wel een contractverlenging had aangeboden. Dat is bijvoorbeeld vrij eenvoudig aan te tonen indien er geen negatieve beoordelingen waren, de werkgever vol lof over je was of indien de werkgever ook meteen een vervanger ging zoeken. SAP Letselschade Advocaten doet steeds het nodige om ook hier een geschikte schadevergoeding te bekomen. Is er overigens sprake van een permanente tewerkstellingsproblematiek ten gevolge van het bedrijfsongeval? Dan kan altijd een schadevergoeding gevorderd worden.

Welke schadevergoeding?

De schadevergoeding moet de schade ten gevolge van de niet-verlenging volledig dekken. Het gaat hierbij niet alleen om het netto inkomen. Zo zal deze schadepost ook bijvoorbeeld misgelopen bonussen, voordelen en vakantiegelden omvatten. Zelfs de invloed op het latere pensioen kan in rekening worden gebracht. Denk ten slotte ook aan carrièremogelijkheden (en de bijhorende loonstijgingen) die ten gevolge van de niet-verlenging als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het betreft vaak heel ingewikkelde berekeningen. Om diezelfde reden hebben we bij SAP Letselschade Advocaten dan ook gespecialiseerde rekenkundigen in huis die het nodige kunnen berekenen.

Kom langs voor een vrijblijvend intake gesprek

Of ook jij een schadevergoeding kan vorderen voor het niet verlengen van jouw contract? SAP Letselschade Advocaten zoekt het voor jou uit. Maak een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek waarbij de verschillende mogelijkheden besproken worden.