Smartengeld bij overlijden

Smartengeld bij overlijden

Smartengeld is steeds een persoonlijke aangelegenheid. Indien een slachtoffer meteen komt te overlijden, kan er in principe dus geen smartengeld geclaimd worden. Die situatie is volledig anders indien het slachtoffer pas na verloop van tijd komt te overlijden. Vanaf 1 januari 2019 zullen nabestaanden bovendien de mogelijkheid hebben om ook zelf affectieschade te claimen.

Slachtoffer is meteen na het ongeval overleden

Wanneer het slachtoffer meteen na het ongeval komt te overlijden, kan er geen smartengeld geclaimd worden. Toch kunnen de nabestaanden ook hier een schadevergoeding claimen. Zo kunnen ze een vergoeding vragen voor de begrafeniskosten en voor het financieel verlies van een kostwinner. In sommige gevallen kan er bovendien ook een persoonlijk vorderingsrecht ontstaan. We spreken dan van shockschade: de persoonlijke psychische schade ten gevolge van het overlijden. In dat geval zullen deskundigenrapporten het bestaan en de impact van die shockschade moeten aantonen. Shockschade zal met name het geval zijn wanneer de nabestaande het ongeval heeft zien gebeuren of kort nadien arriveerde. Wij van SAP Advocaten zullen het niet nalaten om medische of psychische deskundigen in te schakelen wanneer we shockschade vermoeden.

Slachtoffer is enige tijd na het ongeval overleden

De situatie is gevoelig anders indien het slachtoffer het ongeval in eerste instantie overleeft maar na verloop van tijd alsnog komt te overlijden. In dat geval zal men voor de bepaling van het smartengeld rekening houden met de duur van het lijden. Zelfs wanneer de erflater nog geen vordering indiende, blijft de claim gewoon bestaan. De vordering maakt dan deel uit van de nalatenschap, waardoor de nabestaanden het smartengeld nog steeds kunnen vorderen. Ook hun persoonlijke vordering, bijvoorbeeld voor shockschade, blijft gewoon bestaan.

Nieuw vanaf 2019: affectieschade voor nabestaanden

Indien het schadeveroorzakend feit plaatsvindt na 1 januari 2019, zullen de nabestaanden ook beroep kunnen doen op een affectieschadevergoeding. Die vergoeding moet het emotioneel leed ten gevolge van het overlijden dekken. Een dergelijke regeling bestond al in veel Europese landen, maar Nederland bleef gedurende lange tijd achterwege. De regeling met vaste bedragen die kunnen oplopen tot 20.000 euro, is er voor de partner, de kinderen en de ouders van het slachtoffer. Ook zij die op het moment van de gebeurtenis duurzaam aanwezig was in het gezinsverband en de zorg voor het slachtoffer opnam, kan beroep doen op die affectieschaderegeling. Met dat laatste houden de Eerste en Tweede Kamer ook rekening met nieuwe gezinssamenstellingen. Uit de Memorie van Toelichting bleek echter wel al dat de wetgever via de vaste bedragen een schadeclaimcultuur wenst te vermijden. SAP Advocaten juicht die beslissing alvast toe. Wij weten immers als geen ander dat ook nabestaanden en naasten van het slachtoffer met groot emotionele leed geconfronteerd worden en zien hierin dan ook een erkenning voor hun verdriet. Anderzijds zal SAP Advocaten het niet nalaten om een maximale vergoeding te claimen voor de geleden schade. Shockschade blijft hier nog steeds een uitweg bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, nodigen wij u vriendelijk uit om contact met ons op te nemen.