Smartengeld na inbraak

Smartengeld na inbraak

Bij een inbraak denken we in de eerste plaats aan materiële schade. Zo werden bijvoorbeeld waardevolle voorwerpen gestolen. Bovendien is er vaak ook sprake van een beschadiging van de eigendommen, denk bijvoorbeeld aan een geforceerde deur of een opengebroken kluis. Uiteraard dient de inbreker die schade te vergoeden. Toch kan er hiernaast ook sprake zijn van immateriële schade. Slachtoffers halen dan ook allerhande psychische problemen aan, gaande van angststoornissen tot de schrik om nog alleen thuis te zijn na zonsondergang. Hier kan een smartengeldvergoeding gevorderd worden.

Aantonen van geestelijke schade

Voor het verkrijgen van smartengeld na een inbraak, wordt vaak beroep gedaan op medische rapporten. Ook wij van SAP Advocaten zullen het slachtoffer daarom doorverwijzen naar een medisch expert die de nodige objectieve vaststellingen kan doen. Op basis van de waargenomen psychische schade zullen wij dan een gepaste smartengeldvergoeding vorderen. We stellen vast dat er in de jurisprudentie vaak onduidelijkheid heerst over de toekenning van smartengeld bij inbraken. Zo zijn er uitspraken waarbij smartengeld werd toegekend zonder dat er sprake was van concreet aantoonbare geestelijke schade. Dat zien we bijvoorbeeld terugkomen in een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 2014. Hier nam het Hof genoegen met de verklaring van het slachtoffer dat zij ten gevolge van het delict wekenlang slecht had geslapen en zich onveilig voelde. Het feit dat het ging om een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, zou het volgens het Hof voldoende aannemelijk moeten maken dat het slachtoffer inderdaad immateriële schade had geleden. We dienen hierbij aan te halen dat het ging om een redelijke en billijke vordering van 275 euro. In een andere zaak oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dan weer dat vermogensdelicten niet zonder meer een recht geven op smartengeld: volgens het Hof moet voldoende blijken dat de benadeelde partij ook rechtstreekse immateriële schade heeft geleden. Het voldoende aantonen van geestelijke schade blijft met andere woorden nog steeds belangrijk. Omwille van die jurisprudentiële onduidelijkheid zullen ook wij steeds blijvend inzetten op een maximale vergaring van bewijsmaterialen en een uitbundige staving van onze vorderingen. Uiteraard blijven wij de toepasselijke jurisprudentie ook voortdurend opvolgen.

Welke factoren beïnvloeden de smartengeldvergoeding na inbraak?

De hoegrootheid van de smartengeldvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij hebben we het reeds gehad over de aantoonbare geestelijke schade. Toch kunnen ook de concrete feiten een belangrijke rol spelen. Zo zal een inbraak in het achterhuis bijvoorbeeld een minder grote aantasting van de persoonlijke levenssfeer inhouden dan een inbraak in de eigenlijke woonomgeving. Andere factoren die bovendien een rol kunnen spelen: de manier waarop de inbrekers zich toegang verschaften tot de woning, of het slachtoffer al dan niet aanwezig was in de woning en of het slachtoffer al dan niet geconfronteerd werd met de inbrekers. Ter info: in Nederland worden zelden hoge smartengeldvergoedingentoegekend. Vooral in vergelijking met andere Europese landen is dat merkwaardig. Om die reden zullen wij van SAP Advocaten steeds kiezen voor een uitbundige staving van het dossier. Enkel zo kan een eerlijke smartengeldvergoeding bekomen worden.

Smartengeld voorbeelden na inbraak

In de rechtspraak zijn reeds enkele gevallen verschenen waarbij smartengeld werd toegekend na een inbraak. Het eerder aangehaalde bedrag van 275 euro vormt hierbij een eerste voorbeeld. Toch zijn er ook nog enkele andere uitspraken die de te verwachten hoegrootheid van de smartengeldvergoeding kunnen aantonen:
  • Een vrouw stelt een inbraak vast in haar woning. Ze wordt nadien geconfronteerd met de inbrekers en vertoont shockverschijnselen. Er wordt een smartengeldvergoeding toegekend van 360 euro;
  • Een inbreker verschaft zich via het raam de toegang tot een woning en steelt daar geld uit twee portemonnees. Het Hof oordeelde dat onvoldoende bewezen werd dat de aantasting van de persoonlijke levenssfeer voor gevoelens van angst en onveiligheid zorgden. De benadeelde kreeg geen smartengeldvergoeding;
  • Een inbreker met een schizofrene stoornis ontketent een golf van inbraken in Emmen. Meestal slaat hij overdag toe terwijl niemand thuis is. De rechter kent een smartengeldvergoeding van 900 euro toe voor de immateriële schade van een gezin bestaande uit twee ouders en twee kinderen.