Is een slachtoffer gebaat bij smartengeld?

Wat kost een bedrijfsongeval?

Jaarlijks worden veel werknemers het slachtoffer van een bedrijfsongeval. De Arbowet omschrijft een bedrijfsongeval als een ongeval dat plaatsvindt op het werk of in werktijd, en schade veroorzaakt aan de gezondheid van de werknemer. Deze schade wordt ook wel letsel genoemd en kan zowel fysiek als psychisch van aard zijn. Een voorbeeld van een bedrijfsongeval is een werknemer die uitglijdt over de gladde vloer van het kantoor en zijn enkel breekt. Het opgelopen letsel kan kosten teweegbrengen, zoals medische kosten. De schade en kosten na een bedrijfsongevalworden ook wel letselschade genoemd. Andere voorbeelden van letselschade zijn inkomensverlies, kosten voor rechtsbijstand en kosten voor extra huishoudelijke hulp. Alle schade waaraan een geldbedrag kan worden verbonden, wordt ook wel aangeduid met de term ‘materiële schade’. Onder letselschade valt echter ook de zogenaamde immateriële schade: pijn, leed en ongemak. In veel gevallen kan de letselschade verhaald worden op de werkgever. De werknemer krijgt dan een schadevergoeding van zijn of haar werkgever of diens verzekeraar. De werknemer kan zijn werknemer aansprakelijk stellen voor zowel de materiële als de immateriële schade. De schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Hoogte van de schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Dit betekent dat het slachtoffer van het ene arbeidsongeval wellicht een heel ander bedrag uitgekeerd krijgt dan het slachtoffer van een ander arbeidsongeval. Dit geldt zowel voor de vergoeding van materiële schade als voor smartengeld na een bedrijfsongeval. De hoogte van de schadevergoeding hangt onder andere af van het opgelopen letsel. Ernstig, langdurig letsel zal uiteraard een hogere schadevergoeding teweegbrengen dan gering letsel (ervan uitgaande dat alle andere factoren gelijk zijn). Ook wordt er gekeken naar de invloed van het letsel op het verdere leven van het slachtoffer. Ten slotte hangt de hoogte van de schadevergoeding af van de juridische aansprakelijkheid van de werkgever. Wanner het ongeval bijvoorbeeld deels te verwijten valt aan de werknemer, zal dit wellicht een lagere schadevergoeding teweegbrengen. Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Sap letselschade advocaten

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Wat valt er onder een bedrijfsongeval? Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden? Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wat nu? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten? Wanneer is het een bedrijfsongeval? Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval? Hoe te handelen na een bedrijfsongeval? Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk? Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval? Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering? Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?