Bedrijfsongeval met machine

Bedrijfsongeval met machine

Risicopreventie vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor de beveiliging van de machines, de bijhorende veiligheidsvoorschriften en de controle op de navolging ervan door het personeel. Om die reden zal de werkgever een ernstig bedrijfsongeval steeds aan de Inspectie SZW (vroeger Arbeidsinspectie) moeten melden. De strikte zorgplicht die op de werkgever rust, zorgt er eveneens voor dat je diezelfde werkgever (of diens verzekeraar) vrij eenvoudig kan aanspreken voor de opgelopen schade.

Verplichte melding aan Inspectie SZW

Indien het gaat om een ernstig arbeidsongeval moet de werkgever hiervan een melding maken bij de Inspectie SZW. Dat is het geval indien je ten gevolge van het bedrijfsongeval een blijvend lichamelijk of psychisch letsel oploopt of moet opgenomen worden in het ziekenhuis. In zo’n geval is het bedrijfsongeval meldenverplicht. Er staan dan ook hoge sancties op het niet melden van het bedrijfsongeval. Na de melding zal de Inspectie SZW meestal een onderzoek instellen. Hierbij zal het de plaats van het ongeval nauwgezet onderzoeken, eventuele getuigenverslagen afnemen en waarschijnlijk ook met jou een gesprek aangaan. Indien de inspecteurs een overtreding van de Arbowet concluderen, kan het de werkgever eveneens een boete opleggen.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval met machine

Wanneer de Inspectie SZW concludeert dat het ging om een schending van de Arbowet, zal de werkgever altijd aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Ook wanneer er geen onderzoek werd ingesteld, kan je de werkgever nog steeds aansprakelijk stellen. Op hem rust immers een ruime zorgplicht waar hij maar moeilijk aan kan ontsnappen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien jij bewust roekeloos was. Denk onder andere aan de situatie waarbij je de veiligheid uitschakelde om, ten behoeve van een weddenschap, in de machine plaats te nemen. Zelden zal de werkgever zich dan ook van zijn aansprakelijkheid kunnen verlossen. Meer zelfs: ook wanneer er een gedeelte eigen schuld aan het ongeval voorafging, zal de werkgever nog steeds integraal aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Hier had de werkgever immers beter toezicht moeten houden op jouw werkzaamheden of jou eerder op foutief gebruik moeten wijzen.

Schadevergoeding na bedrijfsongeval met machine

Indien de werkgever aansprakelijk is, zal hij (of zijn verzekeraar) de geleden en toekomstige schade integraal moeten vergoeden. Dat is ook het geval indien er dus een gedeelte eigen schuld zou zijn. Het gaat hierbij onder andere om de gemaakte medische kosten, de gederfde inkomsten en de schade aan persoonlijke spullen (bv. horloge, kleding of bril). Bovendien heb je ook recht op smartengeld na het bedrijfsongeval. Dat laatste doet bijvoorbeeld dienst ter compensatie van de gederfde levensvreugde ten gevolge van de amputatie van twee vingers. Hoe groot die schadevergoeding is, is afhankelijk van verschillende factoren. SAP Advocaten helpt dan ook graag bij het aansprakelijk stellen van de werkgever en het begroten van de geleden schade.

Wij bewandelen verschillende wegen

Bij een ernstig arbeidsongeval kan de schadevergoeding al snel grote proporties aannemen. Bij blijvende lichamelijke en psychische problemen zijn schadeclaims die tot ver boven de 100.000 euro oplopen, dan ook geen uitzondering. Bij een van onze eerdere zaken, waarbij een medewerker betrokken was bij een bedrijfsongeval met een fileermachine, ging het zelfs om een schadevergoeding van 300.000 euro! Meestal beschikt de werkgever om die reden over een bedrijfsongevallenverzekering. Toch kan het ook dan nog mislopen. Aan die bedrijfsongevallenverzekering zijn immers ook voorwaarden verbonden. Wanneer de verzekering geen dekking verleent, is het dan ook de vraag of de werkgever wel voldoende kapitaalkrachtig is om de schadevergoeding tijdig te betalen. Bij een werkgever met ernstige financiële problemen, kan het dan ook de moeite lonen om eventueel toch een derde-aansprakelijke in het geding te betrekken. Indien de machine een technische fout bevatte en het ongeluk hierdoor ontstond, is het aansprakelijk stellen van de producent bijvoorbeeld een potentiële piste. In het merendeel van de gevallen betreft het eenvoudige zaken waarbij de werkgever gewoon aansprakelijk is voor alle schade. Soms wordt het toch een stuk ingewikkelder en moeten pragmatische keuzes gemaakt worden. Bij SAP Advocaten halen we alles uit de kast om eerlijke schadevergoedingen te bekomen die ook effectief verkregen worden.