Letselschade claim indienen

Letselschade claim indienen

Je kan pas een letselschade claim indienen als je de andere partij aansprakelijk hebt gesteld. Overigens is dat heel belangrijk om de verjaringstermijn te stuiten. Natuurlijk zal je, bij het aansprakelijk stellen van de derde partij, ook moeten aantonen dat er wel degelijk sprake is van aansprakelijkheid. Tijdens deze voorbereidende fase zal je bewijzen moeten verzamelen, een bewijs van begin van schade moeten leveren en uiteraard ook het causaal verband tussen beiden dienen aan te tonen. Je kan zowel zelf de derde partij aansprakelijk stellen als dit overlaten aan een advocaat. Bij ingewikkelde zaken waar de aansprakelijkheid niet automatisch een gegeven is, verdient dat tweede overigens altijd de voorkeur.

De aansprakelijkheid dient vast te staan

Een derde aansprakelijk stellen is één, een erkenning bekomen van die aansprakelijkheid is iets anders. Vooral indien je niet meteen een waterdichte zaak lijkt te hebben, zal een derde partij niet automatisch overgaan tot erkenning van die aansprakelijkheid. Bij SAP Letselschade Advocaten overtuigen we de tegenpartij dan ook van het feit dat een juridische procedure alleen in hun nadeel speelt. Soms volstaat dat om een erkenning te bekomen, andere keren blijft een en ander voor discussie vatbaar. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval indien de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie niet voldoende duidelijk is. In dat geval wordt de partij via de gerechtelijke weg aansprakelijk gesteld.

Voorschotten vragen

Het begroten van de schade kan enige tijd vergen. Zeker indien de medische consolidatie dient afgewacht te worden en er verschillende expertenverslagen en bewijsstukken nodig zijn. Daarom ga je best zo snel mogelijk over tot het vragen van voorschotten. Dat kan overigens zelfs al zonder dat de aansprakelijkheid van de tegenpartij vaststaat. Indien de rechter zich echter ten jouwer nadele uitspreekt, dien je dan wel de betaalde voorschotten terug te betalen.

Schadeclaim indienen

In een volgende fase begroten we de verschillende schadeposten. Hierbij hebben we zowel rekening voor de materiële als voor de immateriële schade. Bovendien houden we ook rekening met toekomstschade. Bij eenvoudige ongevallen vergt de begroting vaak weinig expertise, bij ernstige ongevallen is dat anders. Zeker indien het gaat om ingrijpende gevolgen van het ongeval, schakel je maar beter een advocaat in. Gelet op de complexiteit van sommige dossiers werken we bij SAP Letselschade Advocaten overigens met gespecialiseerde wiskundigen die ook de toekomstschade vakkundig kunnen berekenen. Jou laten bijstaan door een van onze letselschade advocaten? Tijdens een gratis en vrijblijvend intake gesprek kunnen we een en ander bespreken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.