Hoe werkt het voorschot bij letselschade?

Hoe werkt het voorschot bij letselschade?

Wanneer je te maken krijgt met letselschade komen er ook allerhande kosten aan te pas. Medische onderzoeken, heelkundige ingrepen en uitgebreide expertverslagen zijn lang geen uitzondering. Dat alles brengt heel wat zorgen met zich mee. Indien een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van die letselschade krijg je die gemaakte kosten uiteindelijk wel allemaal terug, dat klopt. Echter kan het enige tijd duren vooraleer het schadedossier wordt afgerond, bijvoorbeeld door het afwachten van de medische eindsituatie. In dergelijke gevallen kan je voorschotten vragen die op korte termijn de kosten kunnen dekken. Maar hoe werkt dat nu net, die voorschotten? SAP Letselschade Advocaten legt de essentie kort en bondig voor jou uit.

Wat is een voorschot bij letselschade?

Het gaat om een voorschot voor letselschadedie intussen al geleden is, maar die echter nog niet werd vastgesteld: er is nog geen medische eindsituatie. Gezien er nog steeds geen duidelijkheid is over de verschillende schadeposten kan de verzekeraar dan ook nog geen eindbetaling doen. De verzekeraar weet anderzijds natuurlijk ook wel dat er al schade opgetreden is. In de tussentijd gaat de verzekeraar dan ook over tot de betaling van voorschotten die later gecompenseerd zullen worden met de eindbetaling. Bij het voorschot kunnen verschillende schadeposten vergoed worden. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de juridische bijstand, de medische behandelingskosten of de gederfde inkomsten ten gevolge van de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Ook voor de smartengeldvergoeding worden overigens vaak voorschotten uitgekeerd.

Geen erkenning van de aansprakelijkheid

Het betalen van een voorschot door de verzekeraar impliceert niet automatisch een erkenning van diens aansprakelijkheid. Ook wanneer een deelgeschilprocedure wordt opgestart met betrekking tot de aansprakelijkheid, kan de verzekeraar reeds voorschotten toekennen. Indien uiteindelijk blijkt dat de verzekerde partij niet aansprakelijk is, zullen die voorschotten echter teruggevorderd worden. Een advocaat kan jou informeren over dergelijke concrete risico’s.

Een voorschot is geen naschot

Deze voorschotten zijn overigens geen zogenaamde ‘naschotten’, dat staat te lezen in de Gedragscode Behandeling Letselschade. Dat wil zeggen dat het niet gaat om reeds betaalde kosten maar dat het net moet voorkomen dat die kosten door het slachtoffer moet worden voorgeschoten. De praktijk leert ons dat dat echter zelden het geval is. Verzekeraars talmen maar al te vaak met de uitbetaling van de voorschotten en ook de volmachtkantoren werken als een vertragende factor. SAP Letselschade Advocaten zal echter steeds alles in het werk stellen om voorschotten zo snel mogelijk bij het slachtoffer te krijgen.

Compensatie bij volledige schadevergoeding

Wanneer de medische eindsituatie bereikt wordt en de partijen het eens zijn over de uiteindelijke schadevergoeding, zal de verzekeraar de schadevergoeding uitbetalen. Hierbij worden de voorschotten als vooruitbetaling gekwalificeerd. Dit impliceert dus een iets lagere schadevergoeding.