Aansprakelijkheid van een kind bij letselschade

Aansprakelijkheid van een kind bij letselschade

Kinderen denken niet altijd voldoende na bij de acties die ze ondernemen. Enerzijds hoort dat bij het kinds karakter, anderzijds kunnen ze zo heel wat (letsel)schade veroorzaken. Als een kind schade veroorzaakt, kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot de toerekenbaarheid daarvan. Daarom heeft de wetgever voor oplossingen gezorgd. Wat betreft de aansprakelijkheid van kinderenis een en ander afhankelijk van de leeftijd van het kind. SAP Letselschade Advocaten maakt voor jou de onderverdeling.

Aansprakelijkheid bij kinderen jonger dan 14 jaar

Bij kinderen jonger dan veertien jaar ontstaan er vragen met betrekking tot de toerekenbaarheid van de onrechtmatige daad. Vooral de schuldvraag wordt bij hen al snel heel moeilijk. Daarom heeft de wetgever een zogenaamde risicoaansprakelijkheid opgenomen: de persoon die de voogdij of het ouderlijk gezag over het kind uitoefent, is dan aansprakelijk voor die schade. Wel geldt er een belangrijke beperking: de aansprakelijkheid van de ouders of de voogd strekt zich enkel tot schadeveroorzakende handelingen. Wanneer het gaat om een nalaten, kunnen de ouders niet aansprakelijk gesteld worden. Een concreet voorbeeld: wanneer een kind jonger dan 14 jaar een touw spant tussen twee bomen en zo een fietser tot vallen brengt, kan de ouder of de voogd aangesproken worden. Ziet het kind echter louter een touw hangen maar grijpt het niet in? Dan geld die risicoaansprakelijkheid niet.

Aansprakelijkheid bij kinderen tussen 14 en 16 jaar

De wetgeving voorziet hier een zogenaamde overgangsperiode. Tussen het veertiende en het zestiende levensjaar zijn de ouders niet altijd aansprakelijk. Er is sprake van een zogenaamde ontsnappingsclausule: als hen niks te verwijten valt, zijn de ouders (of de voogd) dus niet aansprakelijk. Hierbij dient een rechter rekening te houden met verschillende factoren. Zo zullen de levensomstandigheden, de leeftijd van het kind en de eisen van het dagelijks leven een rol spelen. Wanneer het kind bijvoorbeeld niet meer thuis verblijft, zullen de ouders minder snel aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid bij kinderen vanaf 16 jaar

In deze gevallen zullen de ouders niet aansprakelijk zijn, tenzij hen een fout kan verweten worden. In de andere gevallen is het kind gewoon zelf aansprakelijk. Als de minderjarige zelf aansprakelijk is, is het in principe niet mogelijk om die schade te verhalen bij de ouders. Wel zijn er ook enkele uitzonderingen op die regel en dit tot het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt.

Meer informatie?

Letselschade opgelopen ten gevolge van een actie van een kind? Dan moet iedere keer opnieuw de afweging gemaakt worden wie al dan niet aansprakelijk is. Lang niet alleen de leeftijd van het kind zal immers een belangrijke rol spelen. Bij SAP Letselschade Advocaten zullen wij alvast dat aansprakelijkheidsonderzoek uitvoeren. Uiteraard versturen we dan ook gewoon de aansprakelijkstelling en voeren we het volledige traject tot het ontvangst van de schadevergoeding. Op die manier kan jouw aandacht zich beperken tot het herstelproces.