Hoe vraagt u een beroepsziekte aan?

Hoe vraagt u een beroepsziekte aan?

Een beroepsziekte wordt omschreven als een aandoening of ziekte ten gevolge van factoren die zich voornamelijk in de arbeidssfeer bevinden. In een dergelijk geval is de werkgever meestal aansprakelijk voor de gevolgen van die ziekte. Hij moet immers de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke overbelasting en mentale overbelasting voorkomen. Om een schadevergoeding voor een beroepsziekte aan te vragen, zal u in de eerste plaats de werkgever aansprakelijk stellen. Hieronder gaan wij er vanuit dat de wetgever die aansprakelijkheid heeft erkent. Nadien hebt u eigenlijk twee keuzes om het schadedossier af te handelen: u laat een letselschade advocaat trachten om in der minne een schadevergoeding overeen te komen of u kiest meteen voor een bodemprocedure via de gerechtelijke weg.

Een minnelijke schadevergoeding overeenkomen

In de eerste plaats adviseren we ook hier om een letselschade advocaat in te schakelen. Zeker bij een beroepsziekte zijn de gevolgen op lange termijn vaak niet min. Een letselschade advocaat zal dan ook alles in het werk stellen om een maximale schadevergoeding te bekomen. Wel zal u ook zelf een en ander moeten doen. Zo zal u de letselschade advocaat alle nota’s en facturen met betrekking tot de beroepsziekte moeten overmaken en eventueel van extra informatie moeten voorzien. Ook voor het doen van de nodige medische vaststellingen zal de letselschade advocaat op uw medewerking rekenen. Niet lang na zijn aanstelling zal de letselschade advocaat al een eerste voorschot geregeld hebben. Ditt is belangrijk opdat u de kosten op korte termijn kan blijven dekken. Hierna zal men meestal afwachten tot het moment dat de medische eindtoestand bereikt werd. Dat wordt ook wel eens de medische consolidatie genoemd. Is dat moment bereikt? Dan zal de schade definitief worden vastgesteld en zal in overleg met de verzekeraar van de werkgever een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden.

Schadevergoeding voor beroepsziekte aanvragen via bodemprocedure

Al van in de beginfase of zodra er onenigheid bestaat, kan de letselschade advocaat in samenspraak met u verkiezen om de zaak af te handelen via een bodemprocedure. Meestal zal dat via de rechtbank zijn, gelet op de ernst van een beroepsziekte. Bij kleinere schadegevallen is een procedure voor de kantonrechter echter ook een mogelijkheid. De letselschade advocaat zal u bijstaan in het verzamelen van de nodige bewijsstukken. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring van uw arts, getuigenverklaringen of vroegere foto’s waarop de deplorabele arbeidsomstandigheden duidelijk zichtbaar zijn. Spoedig zal de letselschade advocaat de tegenpartij dagvaarden om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding zal de letselschade advocaat aan de rechter vragen om de aansprakelijkheid van de werkgever te constateren en een schadevergoeding toe te kennen. De dagvaarding zal eveneens de datum van de rolzitting bevatten. Indien de tegenpartij een verweerschrift indient, zal de rechter dan bepalen hoe de procedure verder zal verlopen (al dan niet met een extra schriftelijke ronde). Uiteraard speelt de letselschade advocaat hier een belangrijke rol. Tijdens de zitting zal niet alleen de letselschade advocaat aan het woord gelaten worden maar krijgt ook u de vrijheid om te spreken. Uw letselschade advocaat zal u vooraf inlichten over de procedure en de vragen die u zoal kan krijgen. Uiteraard geldt hetzelfde voor de tegenpartij en diens advocaat. Tot slot zal de rechter schriftelijk uitspraak doen over de aansprakelijkheid van de tegenpartij en de uiteindelijke schadeclaim. 

Bent u niet tevreden met die uitspraak? Dan kan u in samenspraak met uw belangenbehartiger nagaan of hoger beroep voor het Gerechtshof al dan niet een oplossing kan bieden.