• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Beroepsziekten

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Schadevergoeding bij beroepsziekten

Jaarlijks krijgen ruim 20.000 Nederlanders te maken met een beroepsziekte. Zo’n beroepsziekte is gevoelig anders dan een bedrijfsongeval. Bij die laatste is er vaak een incidentele gebeurtenis die we eenvoudig kunnen toeschrijven aan een specifieke arbeidscontext. Bij beroepsziekten is dat meestal niet zo eenvoudig. De oorzaken van zo’n beroepsziekte kunnen dan ook jarenlang heimelijk aanwezig zijn waarbij het net die langdurige blootstelling is die de beroepsziekte veroorzaakt.

Schadevergoeding bij beroepsziekten

Jaarlijks krijgen ruim 20.000 Nederlanders te maken met een beroepsziekte. Zo’n beroepsziekte is gevoelig anders dan een bedrijfsongeval. Bij die laatste is er vaak een incidentele gebeurtenis die we eenvoudig kunnen toeschrijven aan een specifieke arbeidscontext. Bij beroepsziekten is dat meestal niet zo eenvoudig. De oorzaken van zo’n beroepsziekte kunnen dan ook jarenlang heimelijk aanwezig zijn waarbij het net die langdurige blootstelling is die de beroepsziekte veroorzaakt.

Wat is een beroepsziekte?

De eerste vraag die we ons moeten stellen, is: wat is een beroepsziekte? Beroepsziekten zouden we kunnen omschrijven als aandoeningen of ziekten die voornamelijk ontstaan door arbeid of bepaalde arbeidsomstandigheden ten gevolge van een vorm van belasting. Het kan hierbij zowel gaan om fysieke als psychische klachten of aandoeningen. Ook kan de belasting zelf zowel psychisch als fysiek zijn.


Cruciaal is wel dat de ziekte of aandoening voornamelijk ontstond ten gevolge van de arbeid of de (slechte) arbeidsomstandigheden. In het geval van kapperseczeem is dat bijvoorbeeld heel duidelijk maar bij longkanker en een verleden als roker valt dat verband vaak moeilijker aan te tonen. Weet wel dat ook een psychische aandoening zoals een burn-out als beroepsziekte aanzien kan worden.


Eenvoudiger is het om de definitie van beroepsziekten in voorbeelden te gieten:

  • •Asbestose als arbeider in de asbest-industrie;
  • •Schildersziekte bij zij die werken met bepaalde vluchtige organische stoffen;
  • •HIV bij verpleegkundigen die blootgesteld worden aan bloed van patiënten;
  • •Rugklachten zijn veel voorkomende beroepsziekten in de bouw;
  • •Een burn-out als beroepsziekte in het onderwijs.

Wie is aansprakelijk bij beroepsziekten?

Indien er een causaal verband is tussen de ziekte en het werk, zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de geleden schade. Vaak zal een medisch deskundige moeten aantonen dat de beroepsziekte in relatie staat met het werk dat uitgevoerd werd. Op de werkgever rust immers een zorgplicht en hij moet dan ook alles in het werk stellen om het ontstaan van ongevallen, ziekten en aandoeningen te voorkomen. De werkgever is nu eenmaal aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever bewuste roekeloosheid of opzet in hoofde van de werknemer kan aantonen. Wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende toezicht werd gehouden op het gebruik van beschermingsmiddelen, zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade ten gevolge van eventuele beroepsziekten. In sommige gevallen zal je ook als zelfstandige de opdrachtgever kunnen aanspreken voor de schade.

In de praktijk zal de werkgever aansprakelijk zijn bij een schending van de zorgplicht. In sommige gevallen (bv. bij het gebruik van gevaarlijke stoffen) is er dan weer sprake van een risicoaansprakelijkheid waarbij de werkgever sowieso aansprakelijk is. De beroepsziekten advocaat bekijkt per geval hoe de aansprakelijkheid van de werkgever kan vastgesteld worden.

Erkenning beroepsziekte: belangrijk?

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten signaleert en registreert beroepsziekten. Artsen kunnen beroepsziekten hier eenvoudig melden. Er bestaan ook lijsten met erkende beroepsziekten. Deze lijsten maken het een stuk eenvoudiger omdat het causaal verband reeds door de medische literatuur is omschreven en ook juridisch aanvaard wordt. Zo zullen op deze lijst bijvoorbeeld volgende beroepsziekten voorkomen: kapperseczeem, asbestose, schildersziekte, bakkersastma en een muisarm. Voor de ziekten op deze lijst is het aantonen van het causaal verband eenvoudiger.

Toch hoeft een op deze lijst opgenomen erkenning van beroepsziekte geen verplichting te zijn. Concludeerde de arts immers dat het gaat om een beroepsziekte en dat er een causaal verband is met de werksfeer? Dan zal de arts het bestaan van de beroepsziekte signaleren aan zowel de NCvB en/of de Signalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket. Opdat de werkgever de nodige acties kan ondernemen, zal ook de werkgever op de hoogte gesteld worden. Ook in zo’n geval kunnen we een schadevergoeding vorderen van de werkgever.

Niet altijd 100% aansprakelijkheid werkgever

Een groot aantal van deze ziekten of aandoeningen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ook de onderzoekende arts zal rekening houden met de multicausale context waarin sommige ziekten of aandoeningen zich situeren. Heb je bijvoorbeeld longkanker die kan ontstaan ten gevolge van bepaalde stoffen op het werk? Maar ben je ook een verstokt roker waarbij ook dit als oorzaak kan aanzien worden voor dit type longkanker? Dan zal de arts een multicausale oorzaak vaststellen en zal de werkgever niet 100% aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld ook in het geval van een burn-out: zowel de werkcontext als persoonlijke eigenschappen zullen door de arts in aanmerking worden genomen. Hoe dan ook kan je ook bij een beroepsziekte met multicausale oorzaak nog steeds een schadevergoeding voor beroepsziekte aanvragen. Alleen zal de uiteindelijke vergoeding lager liggen.

Welke schade moet de werkgever vergoeden bij beroepsziekten?

De werkgever zal bij beroepsziekten een vergoeding moeten betalen voor de geleden schade. Het kan hierbij gaan om de medische kosten die bijvoorbeeld onder het eigen risico of buiten de dekking van de zorgverzekering vallen maar evenzeer om gederfde inkomsten, de kosten voor huishoudhulp, de emotionele schade of zelfs transportkosten om zich voortdurend naar het ziekenhuis te begeven. Zijn aanpassingen nodig aan het huis of is er een verlies aan carrièremogelijkheden? Indien het dossier grondig gestaafd kan worden, kunnen ze stuk voor stuk de hoogte van de schadevergoeding beïnvloeden. In principe komen alle kosten die je anders niet zou gemaakt hebben en alle inkomsten die je ten gevolge van de beroepsziekte moet derven, in aanmerking voor de begroting van de schadevergoeding. Zelfs de kosten voor je beroepsziekten advocaat zullen voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Beroepsziekten komen vaker voor de rechter

Bij beroepsziekten kan de schade veel verder oplopen dan bij de vaker voorkomende arbeidsongevallen. Bovendien is het bij deze ziekten niet altijd duidelijk waar ze nu net ontstonden. Dat discussiepunt zorgt ervoor dat er minder snel een schikking wordt getroffen met de werkgever of zijn verzekeraar. Datzelfde stelt ook een onderzoek uitgevoerd door het Hugo Sinzheimer Instituut Centrum in functie van de Nederlandse Rijksoverheid. In ongeveer 4% van alle arbeidsgerelateerde schade wordt een rechter ingeschakeld waarbij het voornamelijk gaat om beroepsziekten. Dat percentage lijkt misschien niet bijster hoog maar heel wat arbeidsgerelateerde schade is weinig ernstig en betreft bijvoorbeeld lichte materiële schade na een bedrijfsongeval. In zo’n gevallen trekt men zelden naar de rechter. Alhoewel ook na de aanhangigmaking voor de rechter nog vaak een schikking wordt getroffen, merken we dat de drang tot procederen en de bijhorende juridische druk erg hoog is. We hoeven vast niet te zeggen dat een goede beroepsziekten advocaat al snel onontbeerlijk wordt als we een gepaste schadevergoeding wensen te bekomen? 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.