Is Lyme een beroepsziekte?

Is Lyme een beroepsziekte?

Bos en kreupelhout zijn de favoriete verblijfplaats van de geleedpotige teken die Lyme-Borreliose kunnen overbrengen. Op neurologisch vlak heeft de ziekte verregaande gevolgen. Ook gewrichtsaandoeningen en hartaandoeningen zijn niet ongewoon. Een pijnlijk gevolg van het leven? Een spijtig toeval? Of kan toch iemand aansprakelijk gesteld worden? Indien het aannemelijk is dat de ziekte ontstond tijdens de tewerkstelling, is dat laatste zeker het geval.

Problematiek van de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme kent een incubatieperiode die varieert van één week tot meer dan drie maanden. Toch betreft het ook in die periode slechts een vroeg stadium van de ziekte die soms ook als een ‘zomergriepje’ wordt weggelachen. De ingrijpende klinische uitingen treden vaak pas enige tijd later op, waardoor het moeilijk is om het moment van het schadefeit alsnog vast te stellen. In de praktijk wordt de ziekte van Lyme daarom als een beroepsziekte beschouwd: een ziekte ten gevolge van de arbeidsomstandigheden waaraan de medewerker werd blootgesteld. Dat moet de medewerker in staat stellen om de (verzekeraar van de) werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden en de toekomstige schade.

Erkenning als beroepsziekte

De ziekte van Lyme kan dus zeker als beroepsziekte aangemerkt worden, dat gaf de Raad ook in onderstaande zaak al aan. Het ging in de desbetreffende zaak om een politiefunctionaris die gebeten werd door een teek. Hij werkte in de jaren ’80 en ’90 bij de Veldpolitie waar hij wildstropers opspoorde. Hierdoor diende hij zich veelvuldig te begeven in gebieden met hoge begroeiing en kwam hij ook in contact met gewonde en overleden wilde dieren. Die dieren dragen vaak tientallen teken met zich mee. Op basis van die omstandigheden leek het de Raad aannemelijk dat de politiefunctionaris zijn ziekte opliep ten gevolge van een tekenbeet tijdens de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheden. Ook neurologische rapporten leken die veronderstelling te ondersteunen. Het feit dat de beschermingskleding toen enkel bescherming bood tegen weersomstandigheden en niet tegen tekenbeten, speelde in het nadeel van de werkgever. De Raad gaf aan dat de ziekte van Lyme hier inderdaad een beroepsziekte betrof. Intussen wordt de ziekte van Lyme als beroepsziekte aanvaard in Nederland. Toch moet ook rekening gehouden worden met de feitelijke omstandigheden.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

Op de werkgever rust een zorgplicht. Hij moet dan ook de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen verstrekken en de gezondheid van de medewerkers waarborgen. De vraag of de werkgever de nodige maatregelen getroffen heeft, is dan weer afhankelijk van verschillende factoren. Bij bosarbeiders mag inderdaad van de werkgever verwacht worden dat hij het noodzakelijke doet om de medewerkers te beschermen tegen een tekenbeet. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor groenwerkers. Bij duursporters is het antwoord op die vraag minder duidelijk. Bij personeel dat niet buiten werkt is dat op zijn beurt nog onduidelijker. Indien de werkgever, gelet op de feitelijke omstandigheden, niet kan bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, zal hij dan ook aansprakelijk zijn voor de schade ten gevolge van de tekenbeet. Natuurlijk moet de medewerker het wel voldoende aannemelijk maken dat de ziekte inderdaad ontstond tijdens de uitoefening van zijn professionele activiteiten bij de desbetreffende werkgever.

Aandachtspunten bij een tekenbeet

Om latere discussies omtrent de aansprakelijkheid en het ontstaan van de beroepsziekte te voorkomen, is het belangrijk om iedere tekenbeet ook effectief te melden bij de werkgever. Het bedrijfsongevallenformulier is hier een onmisbaar bewijsstuk. Ook een kennisgeving bij de bedrijfs- en huisarts is noodzakelijk, ook om reeds preventief maatregelen te treffen om de gevolgen van de tekenbeet te voorkomen. Indien dat mogelijk is, bewaar je de teek eveneens in alcohol. Dan kan de teek later dienen als bewijslast voor het aantonen van de beroepsziekte. Ten slotte: van zodra er een (vermoeden van) besmetting is, stel je de werkgever alvast aansprakelijk. Uiteraard kan SAP Advocaten hier een belangrijke rol spelen. Weet bovendien dat de begroting van de (toekomstige) schade bij de ziekte van Lyme allesbehalve eenvoudig is. De gevolgen voor het leven van het slachtoffer zijn dan ook immens en zullen mogelijks resulteren in arbeidsongeschiktheid, geheugenproblemen en een verminderde zelfredzaamheid. Als geen ander kunnen wij van SAP Advocaten adviseren om zo snel mogelijk een letselschade advocaat te raadplegen om jou bij te staan in deze procedure. Natuurlijk staan wij klaar voor een eerste intakegesprek.