Werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval

Werkgever aansprakelijk stellen voor een bedrijfsongeval

Wanneer je het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, kan je de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. In de meeste gevallen zal de werkgever dan ook gewoon aansprakelijk zijn voor de schade die uit het ongeval voortkomt. Er rust immers een zware bewijslast op de werkgever om zich van die aansprakelijkheid te ontdoen. Overigens hoef je je geen zorgen te maken over de goede band met jouw werkgever: die zal op zijn beurt de aansprakelijkheidsvordering doorspelen aan de bedrijfsongevallenverzekering die de verdere afhandeling op zich zal nemen.

Werkgever aansprakelijk bij bedrijfsongeval

De aansprakelijkheidsregels omtrent bedrijfsongevallen zijn in ons land zo streng dat de grens met de risicoaansprakelijkheid vaak flinterdun is. Dat is ook helemaal niet onlogisch, want de werkgever speelt een belangrijke rol als het op de veiligheid op de werkvloer aankomt. Ongevallen kunnen bijvoorbeeld gebeuren omdat de werkgever wil dat het werk snel gedaan is en druk zet op de werknemers, omdat hij de risico's onvoldoende heeft onderzocht of omdat hij onduidelijke veiligheidsinstructies gaf. Met enkele honderdduizenden bedrijfsongevallen per jaar, waarvan ruim tweeduizend ernstige bedrijfsongevallen, hoeft het niet te verbazen dat de wetgever hier regels over heeft gemaakt. Wil jij de werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval? Hieronder ontdek je of dat mogelijk is.

Werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval: 2 dingen zijn te bewijzen

Wil je de werkgever aansprakelijk stellen bij letselschade door een bedrijfsongeval, dan moet je weten dat de bewijsregels je gunstig zijn gestemd. Als slachtoffer van een bedrijfsongeval dien je slechts twee zaken te bewijzen. In de eerste plaats dien je te bewijzen dat er een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij je als werknemer schade hebt geleden. Ten tweede dien je te bewijzen dat dit ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Dit laatste wordt wel ruim geïnterpreteerd, waardoor zelfs een ongeval in de bedrijfskantine in aanmerking komt. Het gaat echter niet zover dat ook woon-werkverkeer hieronder valt.

Werkgever moet met een reactie komen

Wanneer je het bovenstaande aantoont, wordt automatisch vermoed dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Het vermoeden dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval kan wel worden weerlegd. Het is dan de werkgever die dit moet doen. Er zijn twee manieren om het vermoeden dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval te weerleggen. In de eerste plaats kan de werkgever aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De rechtspraak stelt heel strenge eisen aan de zorgplicht, waardoor dit allesbehalve snel het geval is.

Een tweede manier is door aan te tonen dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos handelde. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat er allesbehalve snel sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. En als de werkgever al zou kunnen aantonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, moet hij ook nog eens kunnen aantonen dat dit in belangrijke mate de oorzaak is van de schade. Een eventuele schending van de zorgplicht door de werkgever moet dan in het niet vallen met de impact die de opzet of de bewuste roekeloosheid had. Het toont aan dat de werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval met eigen schuld ook gewoon tot de mogelijkheden blijft behoren.

Hoe de werkgever aansprakelijk stellen bij bedrijfsongeval?

Dat doe je per aangetekende zending. Indien het gaat om een ernstig arbeidsongeval zal de werkgever overigens verplicht zijn om ook de Inspectie SZW hiervan op de hoogte te stellen. Die aansprakelijkstelling is een cruciaal element om uiteindelijk een schadevergoeding te bekomen. Zonder aansprakelijkstelling zal de verzekeraar nooit tot actie overgaan. Bovendien mag je ook niet te lang talmen voordat je de werkgever aansprakelijk stelt: ook hier geldt er een verjaringstermijn. Ook dat weet de verzekeraar.

Wat neem je op in de aansprakelijkstelling?

In de aansprakelijkstelling neem je de eigen gegevens en die van de werkgever op, het tijdstip waarop je letselschade hebt opgelopen en het feit dat je de werkgever aansprakelijk stelt. Eveneens neem je de rechtsgrond op waarop je je voor die aansprakelijkstelling beroept. In dit geval zal het om artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) en artikel 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid) gaan. Tot slot neem je ook op dat je de werkgever aansprakelijk stelt voor de geleden en de toekomstige schade en verzoek je de werkgever om de brief door te sturen naar zijn verzekeraar, zo de werkgever over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt. De aansprakelijkstelling is een cruciale stap in het bekomen van een schadevergoeding. Om die reden kan je uiteraard ook overwegen om de aansprakelijkheidsbrief door een letselschade advocaat te laten opstellen en verzenden.

De aansprakelijkstelling is slechts een eerste stap

Hoewel het een cruciale stap betreft, is de aansprakelijkstelling slechts het begin van een lang verhaal waarin discussies over de ware toedracht, de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade zullen ontstaan. Ook een verzekeraar hoopt immers de schadeclaim fors te beperken. Tegelijkertijd dien je niet alleen aan te tonen dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, maar moet je ook de schade aantonen. Dit wil zeggen dat je bonnetjes moet verzamelen, berekeningen moet maken en ook de immateriële schade zal moeten begroten.

De verzekeraar is het eerste aanspreekpunt

De werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval hoeft de relatie met de werkgever niet te verzieken. Meestal zal niet de werkgever je contactpersoon zijn, maar zijn bedrijfsongevallenverzekeraar. Omdat de gevolgen van een bedrijfsongeval zo groot kunnen zijn, zullen werkgevers meestal over een goede verzekering beschikken die alles zal afhandelen. In sommige gevallen heeft de werkgever zelfs een verzekeringsplicht. Dit is met name het geval voor mobiele werknemers, zoals postbestellers en taxichauffeurs. De zorgplicht eist dan van de werkgever dat hij hen behoorlijk verzekert voor de risico's die eigen zijn aan het wegverkeer. Volgens de Hoge Raad moet deze verzekeringsplicht het verschil in bescherming tussen mobiele en niet-mobiele werknemers verkleinen.

Ook in de andere richting is het helemaal niet nodig om zelf de werkgever aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval en om zelf de onderhandelingen te voeren. Je kan dit namelijk overlaten aan een letselschadeadvocaat die alles voor je afhandelt. Indien je over een rechtsbijstandverzekering beschikt, zal de verzekeraar deze advocaat vergoeden. Het zorgt ervoor dat alles op de achtergrond wordt afgehandeld en dat jij je kan focussen op je persoonlijk herstel.

Verder is het niet altijd nodig om de daadwerkelijke werkgever aansprakelijk te stellen. Als uitzendkracht kan je bijvoorbeeld niet alleen het uitzendbureau aansprakelijk stellen, maar ook de inlener die jou aan het werk zet.

Laat een expert de werkgever aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval

De bovenstaande uitleg toont aan dat de werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade op het werk behoorlijk complex is. Om die reden wordt dan ook aangeraden om het verdere verloop over te laten aan een letselschade advocaat die als geen ander weet hoe het beste resultaat kan worden bekomen. Overigens is het de aansprakelijke partij die de juridische bijstand dient te vergoeden. In de praktijk kost een letselschade advocaat jou dus niks. Op zoek naar een letselschade advocaat die de aansprakelijkstelling en/of de verdere afwikkeling voor jou kan afhandelen? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten en vraag om een vrijblijvend intakegesprek.