Ongeval in de bouw: wat met de letselschade?

Ongeval in de bouw: wat met de letselschade?

Dat is een stuk hoger dan het meerjaarlijks gemiddelde van achttien bouwslachtoffers per jaar. Natuurlijk resulteert lang niet ieder bedrijfsongeval in de bouw in een dodelijke afloop. Toch toont het cijfer aan dat een dodelijk ongeval in de bouw helemaal geen uitzondering is. De bouwsector is dan ook al jaren een van de risicovolste sectoren in geheel Nederland. En als het misgaat, gaat het dus al sneller eens grondig mis. Zowel de letselschade als de gevolgschade vallen dan ook vaak niet te negeren.

Werkgever is aansprakelijk

Bij een ongeval op de bouwplaats spreken we van een zogenaamd bedrijfsongeval. Het is de werkgever die aansprakelijk is voor dat bedrijfsongeval. Op hem rust immers een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Het is slechts heel uitzonderlijk dat de werkgever kan aantonen voldaan te hebben aan die zorgplicht om zo zijn aansprakelijkheid te ontlopen. Het maakt hierbij overigens niet uit of je al dan niet ook eigen schuld trof: als de werkgever aansprakelijk is, is de werkgever aansprakelijk voor 100 % van de geleden en de toekomstige schade.

Stel de werkgever aansprakelijk

Indien je de schade ten gevolge van het bedrijfsongeval wil claimen, zal je de werkgever een schriftelijke aansprakelijkstelling moeten sturen. Hierin geef je de feiten aan, wanneer ze zich voordeden en dat je de werkgever hiervoor aansprakelijk houdt. Meestal zal de werkgever de aansprakelijkstelling gewoon doorspelen aan zijn verzekeraar die de verdere afhandeling op zich zal nemen. Idealiter heb je op dat moment ook al de nodige bewijsmaterialen kunnen verzamelen. Denk aan foto’s die jij of jouw collega’s genomen hebben en de contactgegevens van ooggetuigen-collega’s. Hoe dan ook is het belangrijk om na het bedrijfsongeval ook langs te gaan bij de arts opdat de nodige vaststellingen kunnen gebeuren in het medisch dossier. Indien het gaat om een ernstig arbeidsongeval zal de werkgever overigens verplicht zijn om het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Ook zij zullen dan een onderzoek opstarten en de werkgever mogelijks beboeten. Die boete houdt geen verband met de persoonlijke aansprakelijkheidsclaim. Wel kan het onderzoek van de Inspectie SZW interessant zijn om eenvoudiger een erkenning van de aansprakelijkheid te bekomen. De ware toedracht van de feiten komt zo immers veel eenvoudiger aan het licht. 

Voor welke schade is de werkgever aansprakelijk?

Indien de aansprakelijkheid van de werkgever vaststaat, is de werkgever aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade. De materiële schade is de schade aan jouw vermogen. Bij een hoge val kan bijvoorbeeld jouw smartphone stuk zijn. Daarnaast zijn er ook medische kosten, reiskosten naar de therapeut, mislopen inkomsten en de kosten voor de tuinman die het werk in de tuin even moet komen overnemen. Hiernaast kan er ook sprake zijn van een immateriële schadevergoeding. Hier gaat het om een vergoeding voor de schade aan jouw persoon en psyche. Zo zal je pijn voelen maar zijn ook schaamtegevoelens niet ongewoon. Misschien ontwikkelde je nu wel hoogtevrees waardoor je jouw favoriete hobby, muurklimmen, niet langer kan uitoefenen? Dat alles resulteert in een vermindering van levensvreugde. Ook die immateriële schade zal de werkgever via de smartengeldvergoeding dienen te vergoeden. De berekening van die totale schadeclaim is overigens niet eenvoudig. Bij SAP Letselschade Advocaten hebben we daarom gespecialiseerde rekenkundigen in huis die ook bij permanente arbeidsongeschiktheid de totale schade in kaart kunnen brengen. Zelf slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval in de bouw? Laten we tijdens een gratis intake gesprek de verschillende mogelijkheden bespreken.