Letselschade ten gevolge van gevaarlijke verkeerssituaties

Letselschade ten gevolge van gevaarlijke verkeerssituaties

Een kruispunt gelegen te Tilburg zou de gevaarlijkste verkeerslocatie zijn van geheel Nederland. Maar liefst zesenveertig ongelukken gebeurden er op een periode van slechts drie jaar. Er zijn in Nederland nog heel wat andere verkeerssituaties die toch wel gevaarlijk te noemen zijn. Bij zo’n verkeersongevalblijft het gewone aansprakelijkheidsrecht natuurlijk onverkort gelden. Toch kan het soms gunstiger zijn indien de wegbeheerder aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Artikel 6:174 BW geeft aan dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor een verkeersongeval indien dat ontstond uit de gebrekkige toestand van de te beheren weg. Dat is ook het geval indien de wegbeheerder niet optrad na het ontstaan van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld omdat er zich een grote ijslaag bevond. Wel heeft de jurisprudentie reeds meermaals aangegeven dat van de wegbeheerder niet verwacht wordt dat zij non-stop de kwaliteit van haar wegen controleert. Ook van de weggebruikers wordt met andere woorden verlangt dat zij er rekening mee houden dat een wegdek zich niet steeds in perfecte staat zal bevinden. Bij gevaarlijke verkeerssituaties kan de wegbeheerder aansprakelijkzijn. Wel is dat niet zomaar een evidentie. Zo zal aangetoond moeten worden dat de wegbeheerder onvoldoende acties heeft ondernomen om de veiligheid op die locatie te waarborgen. Vooral indien er eenvoudig veiligheidsmaatregelen getroffen konden worden, kan de wegbeheerder zo wel eens aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid bij scherpe bocht zonder waarschuwing

In een eerdere uitspraak door de rechtbank Almelo werd de gemeente aansprakelijkgesteld voor het niet voorzien van een waarschuwingsbord dat een scherpe bocht diende aan te kondigen. Het betrof hier een eenvoudig te treffen maatregel. Bij de beoordeling hield de rechter ook rekening met het feit dat een bestuurder helemaal niet kon weten dat een scherpe bocht zou volgen, er geen enkele vorm van signalisatie werd aangebracht en dat er ook geen signalen waren dat de bestuurder zijn snelheid diende te minderen.

Aansprakelijkheid bij belemmeren uitzicht door niet maaien gras

In een andere zaak had een fietser de gemeente aansprakelijk gesteld voor een ongeval veroorzaakt door een gebrekkig zicht. Het gras in de berm was al zo lang niet gemaaid dat hij onmogelijk kon opmerken of er al dan niet verkeer aankwam op de over te steken weg. Om het verkeer op te merken, diende de fietser zich reeds op het wegdek te begeven om daar poolshoogte te nemen. Een van de voertuigen kon ook de fietser niet opmerken door het hoge gras en maaide hem omver. De rechtbank Overijssel achtte de gemeente aansprakelijk: zij hadden het gras en de andere begroeiing op regelmatige tijdstippen moeten maaien. De rechtbank Overijssel had het wel over een eigen schuld van 35 % ten aanzien van de fietser: was hij afgestapt, had hij immers eenvoudiger over het gras heen kunnen kijken.

Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk stellen interessant?

Het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder is een moeilijke materie, waardoor in de eerste plaats gekeken wordt naar andere aansprakelijke partijen. Soms zal het echter toch interessanter zijn om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen. Neem bijvoorbeeld het vorige geval waarbij de fietser zich onrechtmatig op de weg begaf. Op basis van artikel 185 WvW zal de bestuurder van het motorrijtuig dan ook slechts aansprakelijk zijn voor 50 % (ontbreken van een eigen fout ten aanzien van de bestuurder van het motorrijtuig), zo hij geen overmacht kan aantonen. In dit geval kon echter een schadevergoeding van 65 % van de schade bekomen worden door de gemeente aansprakelijk te stellen. Hier bleek dat inderdaad de efficiëntste weg. Of het ook voor jou een geschikte oplossing is om de wegbeheerder aansprakelijk te stellen? Dat zal afhankelijk zijn van de concrete omstandigheden. Vertel ons jouw verhaal tijdens een vrijblijvend intake gesprek en wij zullen al snel een eerste advies kunnen uitbrengen.