Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?

Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval?

Wanneer er een ongeval plaatsvindt op de werkvloer, wordt dit een bedrijfsongeval genoemd, ook wel bekend als een arbeidsongeval. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een arbeidsongeval wanneer een werknemer zich tijdens zijn werkzaamheden bezeert aan een gevaarlijke machine. Het slachtoffer kan door het ongeval een letsel oplopen. Zo kan de werknemer door de machine verwondingen oplopen of zijn hand beknellen. Het opgelopen letsel kan schade teweegbrengen. Dit wordt ook wel letselschade genoemd. Een letsel leidt bijvoorbeeld vaak tot medische kosten, reiskosten van en naar het ziekenhuis en inkomensverlies. In geval van medische kosten moet het slachtoffer wellicht het eigen risico van zijn zorgverzekering aanspreken. Voor zulke kosten kan het slachtoffer zijn of haar werkgever aansprakelijk stellen.


Rol van de zorgverzekeraar bij een arbeidsongeval

Bij een bedrijfsongeval zal de zorgverzekering de noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg vergoeden, waaronder de kosten voor medische ingrepen en de ambulancekosten. Dit komt omdat eerst andere verzekeringen moeten worden aangesproken. Ook bijvoorbeeld een autoverzekering moet eerst worden aangesproken. Enkel de bedragen die niet door de andere verzekeringen worden betaald, komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Een voorbeeld hiervan is het eigen risico.

Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van de gekozen zorgverzekering. Er is een verplicht eigen risico, waarvan het bedrag elk jaar wettelijk wordt vastgelegd. Maar dit eigen risico kan ook vrijwillig worden uitgebreid in ruil voor een lagere premie. Voor kinderen tot achttien jaar is het dan weer niet nodig om een eigen risico te betalen.

Vaak vallen de medische kosten lager uit dan het eigen risico. Zo zullen de ambulancekosten bij een eigen risico van 385 euro in principe zelf te betalen zijn. Het is bij een bedrijfsongeval niet altijd nodig om zelf het eigen risico te betalen. In sommige gevallen is het namelijk de werkgever die na een bedrijfsongeval het eigen risico moet betalen. Dit is het geval als sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. In veel gevallen heeft een werkgever echter een bedrijfsongevallenverzekering die de schadevergoedingen uitkeert. Dan is het deze verzekeraar die na een bedrijfsongeval het eigen risico zal betalen.


Zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever bij arbeidsongevallen tijdens de werktijd

Op de werkgever rust een strenge zorgplicht. Hij moet namelijk een veilige arbeidsplaats en veilige werkomstandigheden aanbieden. Als dit niet lukt, is de werkgever aansprakelijk voor schade door arbeidsongevallen. We dienen ons af te vragen of er sprake is van een arbeidsongeval en of de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Enkel dan kunnen we zeggen wie bij een bedrijfsongeval het eigen risico moet betalen.


Aansprakelijkheid van de werkgever

Volgens artikel 7:658 BW is de werkgever in principe aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Indien vaststaat dat de schade tijdens de uitoefening van de werkzaamheden ontstaat, moet de werkgever in principe de schade als gevolg van het bedrijfsongeval vergoeden. Ook werkzaamheden die buiten de werkplek plaatsvinden, kunnen hieronder vallen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die onderweg naar huis even bij de boekhouder stopt om op vraag van de werkgever enkele documenten af te geven. Bovendien ligt op grond van goed werkgeverschap op werkgevers de verplichting zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van de werknemers van wie de werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een voertuig betrokken raken bij een verkeersongeval tijdens werk-werkverkeer. Dit geldt ook als de werknemer gebruik maakt van zijn eigen voertuig. Woon-werkverkeer valt in beginsel dan weer buiten de reikwijdte van deze regels.

Voor de werkgever is er echter nog een uitweg: hij kan trachten om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Indien hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, hoeft hij het eigen risico na een bedrijfsongeval niet vergoeden.

Deze zorgplicht gaat echter heel ver en is heel uitgebreid. Zelfs de bescherming tegen mentale schade, zoals een burn-out of overspannenheid, valt hieronder. De rechtspraak is heel streng als het over de zorgplicht gaat en oordeelt al snel dat de werkgever aansprakelijk is en dat de werkgever het eigen risico bij een bedrijfsongeval moet betalen. Bij deze beoordeling maakt de rechter onder andere gebruik van de zogenaamde Kelderluik-factoren. Deze factoren leggen de grenzen vast van de zorgplicht die van de werkgever mag worden verwacht. In de praktijk worden daarbij volgende afwegingen gemaakt:

• Hoe groter de kans is dat een arbeidsongeval ontstaat, hoe verregaander de zorgplicht van de werkgever is
• Hoe ernstiger de gevolgen van een arbeidsongeval kunnen zijn, hoe verregaander de zorgplicht van de werkgever is
• Hoe waarschijnlijker het is dat een werknemer onvoldoende oplettend is voor de potentiële gevaren, hoe verregaander de zorgplicht van de werkgever is
• Hoe bezwaarlijker de te nemen veiligheidsmaatregelen voor de werkgever zijn, hoe minder verregaand de zorgplicht van de werkgever is.

Tegen kleine veiligheidsmaatregelen die weinig kosten en die makkelijk uit te rollen zijn, kan een werkgever weinig bezwaar hebben. Bij veiligheidsmaatregelen die veel kosten en die de dagelijkse werking bemoeilijken, is dit natuurlijk anders. In dat geval rust op de werkgever echter nog wel een verplichting om algemene en specifieke veiligheidsinstructies te geven en om toe te zien op de naleving van die instructies. Onze letselschadeadvocaat zal de nodige afwegingen voor je maken en zal nagaan of de werkgever bij een bedrijfsongeval het eigen risico moet betalen.


Eigen schuld werknemer bij een bedrijfsongeval: wie betaalt de kosten?

Arbeidsongevallen kunnen verschillende oorzaken hebben. Onoplettendheid is bijvoorbeeld niet alleen een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen in Nederland, maar speelt ook vaak een rol bij bedrijfsongevallen. Dit wil echter niet zeggen dat een werkgever dan niet aansprakelijk is: de werkgever moet er alvast rekening mee houden dat werknemers onoplettend kunnen zijn.
Enkel als de schade in belangrijke mate het gevolg is van bewuste roekeloosheid of van opzet is de werkgever niet aansprakelijk. De Hoge Raad koppelt hier heel strenge eisen aan, waardoor er niet snel sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Bovendien is het ook heel subjectief. Niet alleen moet de werknemer het roekeloos karakter van zijn gedrag kennen, maar bovendien moet hij er zich ook bewust van zijn. Daarnaast moet de werkgever ook nog eens bewijzen dat de schade hier in belangrijke mate een gevolg van is. Dit is allemaal niet eenvoudig. Wil de werkgever bij een bedrijfsongeval het eigen risico niet betalen? Is er volgens de werkgever sprake van opzet of bewuste roekeloosheid? Dan raden wij aan om een beroep te doen op een letselschadeadvocaat.


Bedrijfsongeval, eigen risico en flexibele arbeidsverhoudingen

Steeds vaker doen Nederlandse bedrijven een beroep op flexibele arbeidskrachten. Naast de eigen werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben, werken ook zzp'ers, uitzendkrachten en gedetacheerden in Nederlandse bedrijven. Daarnaast doen bedrijven een beroep op vrijwilligers en stagiairs. Bijzonder is dat de zorgplicht van de werkgever in beginsel ook ten opzichte van deze flexibele arbeidskrachten geldt. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

In de eerste plaats moet het gaan om werkgevers die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep. Dit is bijvoorbeeld het geval als een autoherstelbedrijf een zzp'er inschakelt om de auto's eerst te reinigen. Dit is echter niet het geval als een particulier een schoonmaker inschakelt om zijn woning schoon te maken.

Ten tweede moeten de werkzaamheden vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die in het verlengde liggen van het bedrijf. Het hoeft daarbij niet te gaan om werkzaamheden die tot de core business van het bedrijf behoren. Als een autoherstelbedrijf bijvoorbeeld een beroep doet op een stagiair voor de administratie, zal de stagiair ook door de bovenstaande regels zijn beschermd. Dit is anders wanneer hetzelfde bedrijf een beroep zou doen op een gevelschilder om de gevel van het magazijn te schilderen.

Waar het volgens de Hoge Raad om gaat is of de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij de werkzaamheden verricht. Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval bepaald moeten worden, waarbij onder meer van belang zijn de verhouding tussen de betrokkene, de aard van de werkzaamheden, en de mate waarin de werkgever invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht.

Bijzonder is ten slotte de situatie van werknemers die zowel een formele als een feitelijke werkgever hebben, bijvoorbeeld omdat ze werken via een uitzendbureau. Deze werknemers kunnen in beginsel twee werkgevers aanspreken en dit voor de gehele schade. Onderling kunnen de twee werkgevers hierover wel afspraken maken.


Verzekeringsplicht voor de werkgever

In de meeste gevallen is een werkgever niet verplicht om een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten, hoewel het wel aan te raden is. Soms is er echter wel een verzekeringsplicht.
Dit is onder andere het geval voor schade in het wegverkeer, bijvoorbeeld ter bescherming van taxichauffeurs, postbezorgers en fietskoeriers. De Hoge Raad heeft daarbij eerder al bepaald dat de werkgever een behoorlijke verzekering moet afsluiten. Wat behoorlijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bovendien is het niet altijd de werkgever die zelf de verzekering moet afsluiten. Als de werknemer voor zijn werk zijn privéauto gebruikt, volstaat het bijvoorbeeld dat de werkgever de werknemer een vergoeding toekent om zelf een behoorlijke verzekering af te sluiten. Als een werkgever niet aan zijn verzekeringsplicht voldoet, is hij zelf aansprakelijk. Hij moet dan de schade vergoeden die een behoorlijke verzekering zou hebben vergoed.


Aansprakelijkheid voor schade buiten de werkzaamheden?

De werkgever is aansprakelijk bij een ongeval op het werk, maar wie betaalt het eigen risico bij schade buiten de werkzaamheden? De eerder aangehaalde regels zijn stuk voor stuk van toepassing op de situatie waarbij een ongeval plaatsvindt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Wanneer een ongeval plaatsvindt buiten de uitoefening van de werkzaamheden, hoeft de werkgever bij een bedrijfsongeval het eigen risico in beginsel niet te betalen. Hierop bestaat enkel een uitzondering voor de situatie waarbij een werkgever zich niet als een goed werkgever gedroeg.


Werk gerelateerde schade in de privésfeer

In sommige gevallen kan de werkgever aansprakelijk zijn voor werkgerelateerde schade in de privésfeer. Zo werd eerder al geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk was toen een cliënt een reclasseringsambtenaar bij hem thuis had mishandeld. De werkgever was aansprakelijk omdat hij onvoldoende maatregelen had getroffen om de werknemer te beschermen. Om deze vorm van aansprakelijkheid in te kunnen roepen, moet het specifiek en ernstig risico voor de werkgever bekend zijn geweest en moet de werkgever aan zijn verplichting om de werknemer te beschermen, hebben verzaakt.


Schade tijdens bedrijfsfeesten of teambuildings

Goed werkgeverschap vereist van de werkgever dat hij maatregelen treft om teambuildings, bedrijfsfeesten en bedrijfsactiviteiten ook buiten de werktijd veilig te laten plaatsvinden. De werkgever moet veiligheidsmaatregelen treffen en mag bijvoorbeeld niet zomaar rijkelijk alcohol laten vloeien. Een voorbeeld van een veiligheidsmaatregel die de werkgever kan treffen, is het inschakelen van een busje dat de werknemers na een lange feestnacht naar huis brengt.


Wie betaalt bij een bedrijfsongeval het eigen risico?

Het slachtoffer kan van zijn of haar werkgever een schadevergoeding vorderen. Dit betekent dat, indien deze vordering succesvol is, de werkgever de opgelopen letselschade zal vergoeden. Werkgevers beschermen zich hier doorgaans tegen door een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. Hierdoor zal de verzekeraar de kosten van eventuele arbeidsongevallen vergoeden. Het is dan wel belangrijk om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever.

Het voordeel van een bedrijfsongevallenverzekering is dat werknemers eenvoudiger toegang hebben tot verzekeringspremies, terwijl werkgevers vaak gemakkelijker willen meewerken aan de schadeafhandeling. Hoge schadeclaims zullen er ook niet voor zorgen dat werkgevers op de fles gaan. Het nadeel is dat verzekeraars sceptisch zijn en niet altijd even eenvoudig schadevergoedingen uitkeren. Daarom is het raadzaam om een beroep te doen op een letselschadeadvocaat. De letselschadeadvocaat zal niet alleen na een bedrijfsongeval het eigen risico verhalen, maar ook alle andere vormen van schade. Denk bijvoorbeeld aan mentale schade omdat je na een botbreuk symptomen van een depressie hebt. Neem contact op met een van onze specialisten en we helpen je snel verder.

Hoeveel smartengeld kunt u krijgen na een bedrijfsongeval. Laat u hier zorgvuldig voorlichten. Onze specialisten staan u graag vrijblijvend te woord.

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval?

Wat kost een bedrijfsongeval?

Wat valt er onder een bedrijfsongeval?

Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden?

Is mijn werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Bedrijfsongeval, wat nu?

Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?

Wanneer is het een bedrijfsongeval?

Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval?

Hoe te handelen na een bedrijfsongeval?

Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk?

Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar?

Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering?

Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?