Smartphone in het verkeer lijdt tot letselschade

Smartphone in het verkeer lijdt tot letselschade

Recent kwam het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met een nieuwe campagne op de proppen. Het doel: verkeersdeelnemers wijzen op het risico van manueel smartphonegebruik in het verkeer. Zo’n achtmiljoen smartphones zouden er intussen al in Nederland zijn, we kunnen enkel aannemen dat dat aantal met de dag verder toeneemt. Resulteert het gebruik van smartphones in het verkeer ook echt in letselschade en bestaan daar cijfers van? SAP Letselschade Advocaten zocht het uit.

Groter risico op verkeersongeval

Een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid toonde het verband aan tussen het risico op een verkeersongeval en het gebruik van smartphones. Gelet op het feit dat het niet altijd duidelijk was of de smartphone wel een primaire oorzaak vormde van het schadegeval, concludeerden ze dat er een minimaal verhoogd risico was van factor 2 en een maximale verhoging met factor 9. Overigens legde die studie ook een verband tussen het gebruik van de smartphone via hulpmiddelen (bv. spraaksturing) en het negatief evolueren van het rijgedrag. Ook handsfree telefoongebruik zou dus een risico vormen op letselschade.

Ook smartphonegebruik bij fietsers is problematisch

Een ander rapport focuste op het smartphonegebruik op de fiets en merkte een problematische situatie op. Zo zou maar liefst 92 % van de jongeren in de leeftijdscategorie twaalf tot achttien jaar ‘vaker dan nooit’ de smartphone gebruiken tijdens het fietsen. Indien het gaat om actief gebruik (exclusief het louter beluisteren van muziek), gaat het nog steeds om 72 %. Het onderzoek haalt eveneens aan dat slechts 42 % van de jongeren hun gedrag aanpast ten gevolge van interventies en campagnes. Of louter campagnes volstaan of niet, is dan ook niet duidelijk. Wat wel duidelijk is? Wie de smartphone gebruikt achter het stuur brengt zichzelf en anderen in gevaar. Dat laat het aansprakelijkheidsrecht niet onbestraft. Hoewel ook hier een uitzondering voorzien is voor fietsers.

Aangereden door iemand die aan het appen was?

Wanneer iemand met zijn smartphone bezig is achter het stuur, begaat hij een fout. Indien die fout ook aanleiding geeft tot een verkeersongeval (schade), dan zal die bestuurder aansprakelijk zijn voor de schade die daaruit voortvloeit. Natuurlijk kan er ook hier sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer ook jijzelf een fout beging. Overigens kan ook artikel 185 WvW ingeroepen worden bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een kwetsbare verkeersdeelnemer. Zo kan een autobestuurder (gedeeltelijk) aansprakelijk zijn indien een fietser onoplettend is terwijl hij zijn smartphone gebruikt. Van de bestuurder van een motorrijtuig wordt immers extra oplettendheid verwacht ten aanzien van dergelijke kwetsbare verkeersdeelnemers. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld fietsers. Het gaat om een minimale aansprakelijkheidsgrens van 50 % die kan opgetrokken worden tot 100 % indien de fietser of voetganger jonger is dan 14 jaar. Slachtoffer geworden van een aanrijding door een bestuurder die zijn smartphone gebruikte? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Contacteer SAP Letselschade Advocaten voor meer informatie.