Letselschade door een dronken bestuurder

Letselschade door een dronken bestuurder

Indien er bij een verkeersongevaleen dronken bestuurder betrokken is, gaan mensen er soms gemakshalve van uit dat die dronken bestuurder ook aansprakelijk zal zijn voor de schade. Dat is echter niet automatisch het geval. Toch staat vast dat een dronken bestuurder een gevaar vormt voor de andere verkeersdeelnemers. S

De klassieke aansprakelijkheidsregels gelden

Inderdaad: het is niet omdat een bestuurder dronken is, dat die bestuurder automatisch 100 % aansprakelijk is. Wanneer een dronken bestuurder voor een rood stoplicht staat en achteraan aangereden wordt, zal diens dronkenschap dan ook nauwelijks hebben bijgedragen aan het ongeval. Anderzijds is het zo dat dat in veel gevallen wel het geval is. Dronkenschap brengt dan ook een vertroebeling van het inschattingsvermogen, een verminderde reactiesnelheid, zelfoverschatting, een verminderde concentratie en tunnelzicht met zich mee. Om die reden is het niet onlogisch dat dronkenschap in veel gevallen als schadeveroorzakende fout aangemerkt wordt of minimaal als eigen fout heeft bijgedragen aan het ongeval. Toch is dat dus helemaal geen regel: ook andere verkeersfouten spelen gewoon mee in de aansprakelijkheidsdans.

Contacteer steeds de hulpdiensten

Bij een verkeersongeval met louter blikschade hoef je normaal de hulpdiensten niet te verwittigen. Indien een bestuurder dronken is, geldt het omgekeerde. Dat is overigens ook voor jou belangrijk: de politie kan de nodige vaststellingen doen met betrekking tot die dronkenschap.

En wat bij een dronken fietser?

Bij bovenstaande uiteenzetting gingen we er van uit dat de dronken persoon de bestuurder van het motorrijtuig was. Maar wat als de bestuurder van een niet-gemotoriseerd voertuig dronken is en zo een ongeval veroorzaakt met een gemotoriseerd rijtuig: is de gunstige bepaling van artikel 185 WvW dan nog wel van toepassing? In principe is dat het geval en kan de bestuurder van het motorrijtuig die aansprakelijkheid enkel van zich afschudden als hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt (overmacht). Hierbij hanteert de jurisprudentie een zeer strenge beoordeling. In een gelijkaardige zaak had de bestuurder in zijn verklaring aangegeven “zijn snelheid geminderd te hebben door de aanwezigheid van de fietser op het fietspad”, waarna de fietser ineens het wegdek opreed (50 meter voorbij de oversteekplaats) en werd aangereden door de wagen. Ook hier was de fietser dronken. De rechter oordeelde echter dat, op basis van die verklaring, de aanwezigheid van de fietser voor de bestuurder duidelijk was. Hierbij diende de bestuurder van het motorrijtuig de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en dit niet allen voor voorzienbare acties maar ook voor onvoorzienbare acties. De bestuurder had hier onterecht aangenomen dat de andere verkeersdeelnemer zich nauwgezet aan de verkeersregels houdt, terwijl het tot de verplichting van een zorgvuldige bestuurder behoort om ook rekening te houden met verkeersdeelnemer die niet nauwgezet de verkeersregels opvolgen. In principe is de bestuurder van de wagen, op grond van artikel 185 WvW, dan ook aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade. In dit praktijkvoorbeeld maakte de rechter echter gebruik van de billijkheidscorrectie om de verhouding te reduceren tot 80 % en 20 %.

Letselschade claimen bij dronken bestuurder

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat dronkenschap nog niet automatisch hoeft te impliceren dat dat de dronken verkeersdeelnemer aansprakelijk is voor alle schade. Ook indien er een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer bij het schadegeval betrokken is, is het nog steeds moeilijk om de overmachtsgrond zoals omschreven in artikel 185 WvW in te roepen. Vaak zal de rechter via de billijkheidscorrectie tot een betere oplossing dienen te komen. Als je slachtoffer geworden bent van een dronken bestuurder adviseren wij dan ook steeds om beroep te doen op een letselschade advocaat. Enkel op die manier kan een maximale schadevergoeding bekomen worden. SAP Letselschade Advocaten legt jou tijdens een vrijblijvend intake gesprek graag een en ander uit.