Hamer

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad en de schadevergoeding

Niet elke daad die schade veroorzaakt, geeft recht op een schadevergoeding. Daarvoor dient het namelijk te gaan om een onrechtmatige daad. Er moet ergens een onderscheid worden gemaakt tussen een daad en een onrechtmatige daad. In het verleden heeft men diverse methoden ontwikkeld om dat onderscheid te maken. In de praktijk wil dat zeggen dat er aan de onrechtmatige daad vereisten zijn gekoppeld.

Wat is een onrechtmatige daad?

Belangrijk in het kader van een onrechtmatige daad is artikel 6:162 lid 2 BW. Dit artikel geeft de vereisten voor een onrechtmatige daad weer. In feite wil dit zeggen dat onrechtmatigheid op drie zaken kan worden gebaseerd: 

  • Een inbreuk op een recht
  • Een doen of een nalaten dat in strijd is met een wettelijke plicht
  • Een doen of een nalaten dat in strijd is met het ongeschreven recht

Het aangehaalde artikel geeft de grondslagen voor een onrechtmatige daad weer. Het geschreven en het ongeschreven recht bepalen wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. De belangrijkste grondslag is de foutaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat iemand aansprakelijk is als hij een fout heeft gemaakt. Daarnaast is er ook zoiets als de risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat iemand aansprakelijk is doordat hij een risico neemt, bijvoorbeeld door een huisdier in huis te halen of door een auto in het verkeer te brengen. De risicoaansprakelijkheid is steeds gebaseerd op een specifieke wettelijke bepaling. Het beschermt bijvoorbeeld fietsers bij een verkeersongeval met een auto.

Foutaansprakelijkheid en toerekenbaarheid onrechtmatige daad

Bij de foutaansprakelijkheid gaat het er eigenlijk om dat iemand een fout heeft begaan, een fout die hem bovendien ook toerekenbaar is. Deze toerekenbaarheid is een van de belangrijke aanvullende eisen op de onrechtmatige daad. Het een en ander is hem toerekenbaar als hij er schuld aan heeft. Dan is er sprake van een onrechtmatige daad. Als er niet aan deze vereiste voor een onrechtmatige daad is voldaan, is er geen sprake van een fout. 

Relativiteit bij onrechtmatige daad

 Verder geldt er een relativiteitsvereiste bij een onrechtmatige daad. Dat wil zeggen dat de overtreden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade zoals het slachtoffer dat heeft geleden. Het is net als andere criteria voor een onrechtmatige daad vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit geval in artikel 6:163 BW.

Schadevergoeding bij onrechtmatige daad

Bij een onrechtmatige daad is het misschien mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Misschien, omdat er niet alleen sprake moet zijn van een onrechtmatige daad. Er gelden namelijk 5 vereisten (onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade, causaal verband en de relativiteitsvereiste) om een schadevergoeding bij een onrechtmatige daad te verkrijgen. Het causaal verband gaat over het verband tussen de onrechtmatige daad en de schade die is ontstaan.

Denkt u dat er sprake is van een onrechtmatige daad en dat u recht hebt op een schadevergoeding? Spreek er dan zeker over met onze letselschade advocaat die u hierover adviseert. Neem vrijblijvend contact met ons op.