Toekomstschade berekenen: hoe doet men dat?

Toekomstschade berekenen: hoe doet men dat?

Toekomstschade berekenenToekomstschade berekenen? Sommige schadeposten laten zich eenvoudig berekenen. Denk maar aan de vergoeding voor de schade aan uw wagen. Voor andere schadeposten geldt dan weer het omgekeerde. Zo is dat bijvoorbeeld ook voor schade die je in de toekomst zal lijden door het ongeval. Ook die schade moet de aansprakelijke partij immers vergoeden.

Vergoeding voor toekomstschade

De aansprakelijke partij heeft de verplichting om uw schade te vergoeden in functie van de aansprakelijkheidsverdeling. Het Burgerlijk Wetboek geeft concreet aan dat ook toekomstschade onder die verplichting valt. We hebben het hier bijvoorbeeld over de schade omdat je ook in de toekomst nog bij de kinesist zal moeten blijven langsgaan, omdat huishoudhulp langdurig noodzakelijk blijft of om langdurige inkomstenschade. De begroting van die toekomstschade dient met al die factoren rekening te houden. Hieronder volgt een bespreking per potentiële schadepost.

# 1. Verlies aan arbeidsvermogen

Niet geheel toevallig starten we deze bespreking met het verlies aan arbeidsvermogen. Bij toekomstschade neemt deze schadepost immers al snel grote proporties aan. Denk bijvoorbeeld aan een topsporter die zijn benen verliest of aan een receptionist die doof werd. Zij kunnen vaak hun oorspronkelijke job niet meer uitoefenen en zullen een andere job moeten zoeken of beroep moeten doen op de uitkering. In het ene geval zal zich echter een hogere schadevergoedingopdringen dan in het andere geval, afhankelijk van de grootte van de gederfde inkomsten en de bereikte leeftijd. Hoe dan ook kan het inkomstenverschil groot zijn. De aansprakelijke zal dat netto loonverschil moeten bijpassen tot aan de pensioenleeftijd. Toch is ook hier discussie mogelijk. Zo zal een topvoetballer bijvoorbeeld zijn functie lang niet tot aan die pensioenleeftijd kunnen uitoefenen. De duurtijd van de bijpassing is dan ook steeds een feitenkwestie.

# 2. Verlies aan carrièremogelijkheden

In dat laatste geval zouden we natuurlijk kunnen opperen dat de voetballer in kwestie nadien ook een succesvolle coach had kunnen worden. Hetzelfde geldt voor een talentrijke student die nu nooit een rijke carrière zal kunnen maken. Net zoals bij andere vormen van toekomstschade, komen we ook hier uit bij een moeilijke afweging die zich bijna tot kansberekening uitstrekt. Het belangrijkste: je moet die mogelijkheden voldoende aannemelijk kunnen maken. Op bewijsrechtelijk vlak speelt een letselschade advocaat dan ook een cruciale rol.

# 3. Aantoonbare toekomstschade

Andere vormen van toekomstschade vallen dan wel weer eenvoudig te berekenen. Denk bijvoorbeeld aan een medisch verslag dat aangeeft dat nog twintig bezoeken aan een psycholoog noodzakelijk zijn. De kostprijs van een bezoek is gekend, net zoals de afstand ten opzichte van de woning en aldus zo de brandstofkosten en de totale parkeerkosten. Ook dergelijke kosten maken deel uit van de toekomstschade en worden in rekening gebracht.

# 4. Compenserende factoren

Wanneer een totaalbedrag wordt verkregen, is de kous natuurlijk nog niet af. Tot het moment dat je de kosten dient te maken, zal jij immers rente ontvangen op de bedragen die je van de aansprakelijke ontving. Die rekenrente zal knauwen aan de som van alle toekomstige schadeposten. Anderzijds spelen ook andere compenserende factoren een rol. Denk bijvoorbeeld aan het indexeren van zowel de ontvangsten als van de gederfde inkomsten. Ook de predispositie speelt een rol. Bij dat laatste begrip houdt men rekening met de persoonlijke aanleg voor bepaalde problemen en past men de uiteindelijke schadevergoeding aan in functie hiervan.

Moeilijke berekening

De berekening van de toekomstschade is specialistenwerk. Alleen al omdat de verschillende schadeposten voldoende aannemelijk gemaakt dienen te worden. Bij SAP Advocaten beschikken we alvast over de nodige expertise om dat laatste te bewerkstelligen. Onze rekenspecialisten zijn dan weer graag in de weer om de toekomstschade zo nauwkeurig mogelijk te begroten en dit in lijn met de toekomstverwachtingen.