Verschil medische en juridische causaliteit

Verschil medische en juridische causaliteit

Verschil medische en juridische causaliteitMedische en juridische causaliteit, wat is dit precies? Heb je op een of andere manier schade opgelopen, dan moet je jouw schade bewijzen en de fout van de andere partij. Wat velen niet weten is dat er ook sprake dient te zijn van oorzaak- gevolgrelatie: het verband tussen de fout van de derde (schadeveroorzakende gebeurtenis) en de schade die jij geleden hebt. Hierbij is er een verschil tussen de juridische causaliteit en de medische causaliteit.

Wat is de medische causaliteit?

Bij de medische causaliteit gaat het om het verband tussen de gezondheidsklachten en het ongeval. Het is een medisch expert die moet oordelen of zij al dan niet in causaal verband staan. Zo kunnen bepaalde gezondheidsklachten ook zonder het ongeval ontstaan zijn en is het niet automatisch zo dat zij ook een schadegevolg zijn van de schadegebeurtenis. Soms is de medische oorzakelijkheid eenvoudig aan te tonen, andere keren niet. Denk in het tweede geval bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van longkanker door blootstelling aan asbest. In zo’n geval zal de medisch specialist ook rekening moeten houden met het feit dat de medewerker al twintig jaar rookt. Houdt die longkanker dan verband met het roken of toch met de asbestblootstelling? Dat zijn vragen waarover een medisch specialist zich dient te buigen.

Wat is de juridische causaliteit?

Waar bij de medische causaliteit de oorzaak-gevolgrelatie centraal staat, gaat het bij de juridische oorzakelijkheid eerder om de gebeurtenissenketen. De juridische oorzakelijkheid zal bijvoorbeeld geen rekening houden met de voorgeschiedenis van het patiëntendossier. Het zal enkel nagaan of de schade het gevolg is van de gebeurtenis, zonder dat ook eerdere gebeurtenissen een rol spelen. Bij het voorkomen van PTSS (schade), zal de juridische causaliteit nagaan of die stoornis ontstaan is ten gevolge van bijvoorbeeld een verkrachting (gebeurtenis). Of het slachtoffer al dan niet eerder psychische klachten vertoonde, speelt hier dus een geringe rol.

Soms is alleen juridische causaliteit voldoende

In principe moet er voldaan zijn aan zowel de juridische als de verdergaande medische causaliteit. De jurisprudentie heeft echter al verschillende malen aangegeven dat dat niet altijd het geval is. Inzake sommige beoordelingsproblematieken geven rechters dan ook aan voldoening te nemen met de loutere juridische causaliteit. Dat is vooral het geval indien de medische oorzakelijkheid niet aan te tonen is. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat het slachtoffer al gelijkaardige klachten had voor het ongeval maar nu ergere klachten heeft. De medische oorzakelijkheid met het ongeval kan dan niet aangetoond worden, terwijl er wel sprake is van een juridische oorzaak: heftigere klachten na het schadefeit. Een voorbeeld van een dergelijke zaak vind je hier. Betwist de verzekeraar op basis van een medisch rapport de causaliteit? Neem daar dan niet zomaar genoegen mee. SAP Letselschade Advocaten wil de mogelijkheden zeker onder de loep nemen. Indien nodig zullen wij dan ook procederen om alsnog de aansprakelijkheid van de andere partij te bekomen. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek kunnen we de situatie bespreken. Neem contact met ons op voor een afspraak.