Bedrijfsongeval melden: wat moet je weten?

Bedrijfsongeval melden: wat moet je weten?

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer geldt: voorkomen is beter dan genezen. Toch kan een bedrijfsongeval soms niet voorkomen worden. Althans bij een ernstig bedrijfsongeval. Indien de werkgever dat niet doet, kan je als werknemer ook actie ondernemen.

Ernstig bedrijfsongeval en meldingsplicht werkgever

Bij een ernstig bedrijfsongeval moet de werkgever verplicht melding maken bij de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dat staat opgenomen in de Arbowet. Die verplichting geldt zowel ten opzichte van de eigen werknemers als ten opzichte van uitzendkrachten. Ook wanneer de werknemer pas na verloop van tijd in het ziekenhuis wordt opgenomen, is dat het geval. De wetgever spreekt van een ernstig ongeval wanneer de werknemer overlijdt ten gevolge van het ongeval, een blijvend letsel oploopt (geestelijk of lichamelijk) of in het ziekenhuis moet opgenomen worden. De werkgever moet de melding schriftelijk doorgeven en begaat een overtreding indien hij dat niet doet. Weet dat de Inspectie soms ook tot onderzoek kan overgaan bij niet-meldingsplichtige arbeidsongevallen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de Inspectie SZW (vroeger de Arbeidsinspectie) het vermoeden heeft dat het ongeval optrad na een zware wettelijke overtreding door de werkgever.

Procedure na de melding bij de Inspectie SZW

Na de melding zal de Inspectie SZW beslissen tot welke acties ze overgaan. Meestal zal echter een onderzoek ingesteld worden naar het ongeval. Zo kan de inspecteur de locatie bezoeken, waardoor ze de werkgever adviseren om de ongevalssituatie tijdelijk ongemoeid te laten. Dat is niet onbelangrijk, gezien er een medewerkingsplicht rust op de werkgever. Meestal zal de inspecteur ook de werknemer ondervragen, tenzij de werknemer kwam te overlijden door de gevolgen van de letselschade. Dat onderzoeksrapport is niet onbelangrijk voor de latere afhandeling van de schadeclaim. In de praktijk zal de onderzoeksprocedure steeds volgende stappen omvatten:
  • Het onderzoek van de ongevalslocatie en het verzamelen van bewijs- en fotomateriaal;
  • Gesprekken met getuigen en het afnemen van verklaringen;
  • Documentenonderzoek;
  • Een bespreking van de bevindingen met de werkgever;
  • Het opstellen van het rapport.

Boete en aansprakelijkheid

Indien de Inspectie SZW onregelmatigheden vaststelt, zullen zij de werkgever beboeten. Die boete staat los van de schadevergoeding, maar kan wel de schadevordering vereenvoudigen. De fout van de werkgever staat immers reeds vast. Onder bepaalde voorwaarden kan het proces-verbaal bij het parket worden opgevraagd. Toch zal je als werknemer zelf een schadeclaim moeten instellen en eventueel via de civiele rechter een schadevergoeding voor de geleden schade moeten bekomen. Ook wanneer de werknemer kwam te overlijden, zullen de nabestaanden een dergelijke procedure kunnen opstarten. Hier speelt SAP Advocaten een belangrijke rol. Onze letselschade expert kan immers niet alleen helpen bij het begroten van de effectieve schade, maar wij kennen eveneens de te nemen stappen om het nodige bewijsmateriaal te verzamelen.