Aangereden door een scootmobiel: wat met de aansprakelijkheid?

Aangereden door een scootmobiel: wat met de aansprakelijkheid?

Wanneer je als zwakke weggebruiker betrokken bent in een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, zal de bestuurder van dat voertuig altijd aansprakelijk zijn voor minimaal 50 % van jouw schade. Dat is ook het geval indien jij schuld hebt aan het ongeval. Die regeling geldt echter enkel indien het gaat om een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats. Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bestuurder van een scootmobiel stellen we ons dan ook een belangrijke vraag: is een scootmobiel ook een gemotoriseerd voertuig of maken we, net zoals we het bij de pedelec zien, hier een uitzondering?

Is een scootmobiel een gemotoriseerd voertuig?

In een arrest van het Hof Den Bosch gaf men aan dat het bijzondere aansprakelijkheidsregime niet van toepassing is bij een ongeval tussen een scootmobiel en een wagen. Hier gelden dus de klassieke aansprakelijkheidsregels. In principe is dit alvast een belangrijk signaal dat de jurisprudentie de scootmobiel niet als zwakke weggebruiker beschouwt, althans in de zin van de wet. Dat volgt trouwens ook rechtstreeks uit de Memorie van Toelichting van het voorstel met betrekking tot een invoering van afdeling 8.14.1 WvW. Hier wordt een scootmobiel dus wel degelijk als een motorrijtuig gekwalificeerd. Bij een aanrijding tussen een scootmobiel en een zwakkere weggebruiker geldt dan ook de bijzondere beschermingsbepaling van artikel 185 WvW: de bestuurder van de scootmobiel is aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade indien het slachtoffer veertien jaar of ouder is en 100 % van de schade indien het slachtoffer jonger is dan veertien jaar.

Toch voorzichtigheid geboden

Hoewel de Nederlandse jurisprudentie reeds meermaals aangegeven heeft dat een scootmobiel ook gewoon een motorrijtuig is, geven verschillende uitspraken ook aan dat de bijzonder kwetsbare situatie alsook een rol speelt bij de beoordeling van de feiten. Zo zal bij de beoordeling van de onrechtmatige daad wel rekening gehouden moeten worden met die kwetsbare situatie en de bijkomstige zorgvuldigheid die een bestuurder van een ander motorvoertuig dus dient te hanteren. Verder gelden bij aanrijdingen tussen een scootmobiel en een ander motorvoertuig dus de gewone aansprakelijkheidsregels: er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad en er kan ook gewag worden gemaakt van eigen schuld. De aangehaalde regeling van artikel 185 WvW is hier dus niet van toepassing.