lijstje

houdt uw belangenbehartiger zich aan de gedragscode behandeling letselschade

En, houdt uw belangenbehartiger zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade?

Als belangenbehartiger heeft een letselschadebehandelaar een grote verantwoordelijkheid. Hij is de persoon die ervoor moet zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft en geen cent minder. Omdat het een en ander in het verleden niet altijd optimaal verliep, heeft men de Gedragscode Behandeling Letselschade ontwikkeld. Het moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. Houdt uw belangenbehartiger zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade? Lees verder en ontdek het zelf.

Wat is de Gedragscode Behandeling Letselschade?

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een gedragscode die het doel heeft om de snelle en transparante afhandeling van letselschadedossiers mogelijk te maken. Hierbij staat het slachtoffer steeds centraal. Het helpt onder meer belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars om letselschadedossiers vakkundig en snel af te handelen. De hedendaagse Gedragscode Behandeling Letselschade bestaat uit tien duidelijke gedragsregels en een medische paragraaf.

Ontstaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade

De eerste versie van de Gedragscode Behandeling Letselschade ontstond in 2006 en heeft goed gewerkt. Het heeft gezorgd voor een verbeterd klimaat rond de letselschadeafhandeling. Daarbij staan de belangen van het slachtoffer centraal, net als basiswaarden als privacy en respect. De concreet hanteerbare normen helpen belangenbehartigers om het schadeafhandelingsproces effectief, vlot en professioneel te doen verlopen.

Eerste versie van de Gedragscode Behandeling Letselschade

De eerste versie van de Gedragscode Behandeling Letselschade zag in 2006 het levenslicht. Het was het resultaat van drie jaar lang overleg tussen slachtofferorganisaties en diverse andere organisaties uit de letselschadesector. Het kaderde in een breder onderzoeksproject dat door de Tilburg University werd uitgevoerd. Deze universiteit droeg ook bij aan de coördinatie van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De ontwikkeling van de Gedragscode Behandeling Letselschade was mogelijk dankzij subsidies van onder meer het NWO, het Fonds Slachtofferhulp, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en het ministerie van Justitie.

Het doel van het onderzoeksproject was om een duidelijker en harmonieuzer schadebehandelingstraject te ontwikkelen, waarbij de belangen van de slachtoffers op de eerste plaats komen te staan. Dat wil zeggen: waarbij de verschillende actoren samenwerken vóór het slachtoffer in plaats van elkaar tegen te werken omwille van hun eigen belangen. Er vonden in totaal elf verschillende expertmeetings plaats. Hierbij becommentarieerden experts uit onder meer de wetenschap, de rechtspraak en de letselschadebranche de conceptteksten en dachten ze actief mee. Een van de redenen voor het succes van de Gedragscode Behandeling Letselschade is net omdat er zoveel partijen intensief hebben meegewerkt aan de ontwikkeling ervan, waardoor er een heel breed draagvlak voor ontstond.

Herziening van de Gedragscode Behandeling Letselschade

De eerste editie van de Gedragscode Behandeling Letselschade was een goede basis en is later verfijnd. Een projectgroep is hier in 2010 mee gestart. De nadruk kwam daarbij meer te liggen op de normen, de waarden en de gewenste mentaliteit. Na het opstellen van de conceptteksten volgde in de eerste helft van 2012 opnieuw een reeks van consultatierondes. Ruim honderd experts kregen daarbij de kans om de conceptteksten te becommentariëren. Op 8 november 2012 nam Fred Teeven, destijds de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de vernieuwde Gedragscode Behandeling Letselschade in ontvangst. Hierbij zijn de normen in tien gedragsregels vertaald.

Inhoud van de Gedragscode Behandeling Letselschade

In de praktijk bestaat de herziene Gedragscode Behandeling Letselschade uit tien concrete gedragsregels. Hieronder zijn deze gedragsregels toegelicht. De Gedragscode Behandeling Letselschade is te raadplegen op de website van De Letselschade Raad. Daar zijn ook een aantal gratis juridische modellen te vinden, bijvoorbeeld voor het geven van een medische volmacht. Houdt uw belangenbehartiger zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade? Lees verder en ontdek wat de Gedragscode Behandeling Letselschade inhoudt.

1) Het informeren van slachtoffers

Slachtoffers hebben recht op informatie. In de eerste plaats dienen belangenbehartigers duidelijk uit te leggen tegen welke voorwaarden er juridische diensten worden aangeboden. Het houdt ook onder meer in dat het slachtoffer op de hoogte moet worden gebracht over de correspondentie met de verzekeraar. De Gedragscode Behandeling Letselschade verklaart het dubbel declareren, bijvoorbeeld het in rekening brengen van een vergoeding bij het slachtoffer en het ontvangen van een honorarium van de verzekeraar, onethisch.

2) Ontvangst bevestigen

De verzekeraar dient uiterlijk twee weken nadat hij de aansprakelijkstelling heeft ontvangen, het ontvangst schriftelijk te bevestigen. Dat doet hij zowel aan de belangenbehartiger als aan de benadeelde. De verzekeraar dient ook heel wat extra informatie te bezorgen, bijvoorbeeld omtrent het schaderegelingstraject of het medische traject.

3) Onderzoek starten

De verzekeraar dient tijdens het onderzoek zorgvuldig en alert te handelen. De verzekeraar vertrekt in principe van een ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier en kan daarnaast ook extra informatie opvragen, zoals getuigenverklaringen of politiestukken. In ieder geval vraagt de verzekeraar enkel de informatie op die echt nodig is.

4) Standpunt innemen

Binnen een termijn van drie maanden nadat de verzekeraar de aansprakelijkstelling heeft ontvangen, dient hij een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in te nemen. De verzekeraar dient dit standpunt duidelijk uit te leggen, zeker als hij de aansprakelijkheid deels of volledig afwijst.

5) Verdieping en contact

De verschillende partijen dienen zich te verdiepen in de persoonlijke situatie van het slachtoffer, diens ambities en diens mogelijkheden. Daarbij dienen ze te streven naar een voor deze persoon passende oplossing. Om dit te garanderen, moet de verzekeraar minstens een keer per jaar persoonlijk contact hebben met het slachtoffer.

6) Schadeoverzicht opstellen

De belangenbehartiger draagt zorg voor een goed onderbouwd schadeoverzicht. De verzekeraar dient dan weer concreet aan te geven welke schade hij al dan niet erkent en wat extra onderzoek verdient.

7) Uitkering binnen 14 dagen

Eenmaal de verzekeraar de schade heeft erkend of eenmaal de schade definitief is vastgesteld, dient de verzekeraar binnen veertien dagen de vergoeding uit te keren. Het is niet de bedoeling dat slachtoffers lang moeten wachten op hun geld.

8) Evaluatie indien langer dan 2 jaar

Als de schadebehandeling langer dan twee jaar aansleept, moeten de partijen samen onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Er worden dan concrete afspraken gemaakt om het schadedossier in een stroomversnelling te krijgen.

9) Oplossingen zoeken

Als de afwikkeling van het schadedossier vastloopt, dienen de partijen in kaart te brengen waar precies de knelpunten zitten. Verder dienen ze te zoeken naar oplossingen. Terwijl ze het twistpunt in kaart brengen, hebben ze ook aandacht voor de punten waarover ze het wel eens zijn.

10) Een derde inschakelen

Indien het de partijen echt niet lukt om samen een oplossing te vinden, dienen ze een derde in te schakelen. Daarbij zijn er verschillende opties, zoals het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad, een mediator, een arbiter, een technisch expert en dergelijke meer.

En, houdt uw belangenbehartiger zich aan de Gedragscode Behandeling Letselschade?