Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade: een aanrader?

Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade: een aanrader?

Toen de deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade op 1 juli 2010 werd ingevoerd, werd het ook wel eens de ‘deeltjesversneller voor het Nederlands recht’ genoemd. Het doel is dan ook dat de partijen een deel van het geschil aan de rechter kunnen voorleggen om de rest dan weer buitengerechtelijk af te ronden. Dat zou enerzijds moeten voorkomen dat de onderhandelingen vastlopen en anderzijds de rechterlijke werklast moeten verminderen. Stichting Overheid en Recht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Ministerie van Justitie en Veiligheid) onderzocht de doeltreffendheid van de deelgeschilprocedure. Ook wij namen dat onderzoek aandachtig door.

Wat is de deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade?

Bij de deelgeschilprocedure leggen de partijen dus delen van het geschil via een verzoekschriftprocedure voor aan een rechter. De kosten worden echter nog steeds als buitengerechtelijke kosten gekwalificeerd. Zij zijn dan ook voor rekening van de aansprakelijke partij. De deelgeschilrechter heeft bij de deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade overigens een bindend effect voor de partijen. Hoger beroep is echter wel nog mogelijkindien er zich doorbrekingsgronden voordoen.

‘Voorrecht’ voor de benadeelde

Hoewel zowel de benadeelde als de (vermoedelijk) aansprakelijke een deelgeschilprocedure kunnen instellen, blijkt het in de praktijk bijna altijd de benadeelde te zijn die de procedure instelt. Aansprakelijkheidsverzekeraars vrezen het risico van negatieve precedentenwerking en de kosten van de procedure.

Positieve werking op snelle afhandeling

Het aangehaalde onderzoek concludeert inderdaad dat de deelgeschilprocedure als versneller werkt. Het zorgt immers voor een betere machtsverdeling waardoor partijen op gelijke voet kunnen onderhandelen en heeft een duidelijke schaduwwerking: het louter dreigen met de deelgeschilprocedure volstaat vaak al om de verzekeraar tot een gematigdere visie te dwingen. Overigens heeft ook de deelgeschilprocedure zelf een positieve impact. Gezien het feit dat de discussies zich beperken tot een enkel twistpunt, wordt voorkomen dat er een algehele discussie ontstaat tussen de partijen. Met een gemiddelde doorlooptijd van ongeveer vier maanden is deze procedure ook beduidend sneller dan een procedure via de bodemrechter. Wel haalt het onderzoek aan dat het vroegtijdig of onnodig dreigen met de deelgeschilprocedure net een negatieve werking heeft op de verwerkingsduur van het letselschadedossier. Er ontstaat in dat geval een negatieve sfeer waarbij een minnelijke regeling moeilijker wordt.

SAP procedeert indien nodig

Ook bij SAP Letselschade Advocaten zijn we ervan overtuigd dat de deelgeschilprocedure inderdaad een bevorderende werking heeft op de snelle afhandeling van het schadedossier. Enerzijds zullen wij het dan ook niet nalaten om te procederen indien nodig, anderzijds zien wij geen noodzaak om nodeloos te procederen. Voor ons staan immers niet de procedures centraal maar wel de resultaten: de hoogst haalbare schadevergoeding voor ieder slachtoffer.