Symptomen van inademen asbest

Symptomen van inademen asbest

Aan het inademen van asbest zijn heel wat nadelige gevolgen verbonden. Asbestose en diverse kankers zijn de meest bekenden. Vaak treden die ziektes pas jaren na de blootstelling op, waarbij een langere blootstellingsduur eveneens in een hogere kans op de ontwikkeling van asbestziekten resulteert. Maar wat volgt er na het inademen van asbest en kan je weten of je al dan niet asbest inademde?

Kan je weten of je asbest inademde?

Het antwoord op deze vraag is negatief. Op korte termijn zullen er immers geen merkbare verschillen optreden. Ook niet in de eerste weken of maanden na het inademen van asbest. Zo zal je geen pijn ervaren, geen ademhalingsproblemen ondervinden en zelfs niet eens hoesten of kuchen. Aan het inademen van asbest zijn in eerste instantie dan ook geen symptomen verbonden. Die problemen ontstaan vaak pas tientallen jaren na de initiële blootstellingen. Het bewijzen van de aanwezigheid van asbestvezels in het lichaam is dan ook heel moeilijk. Ook de medische literatuur vertrekt meestal van studies die plaatsvonden na het overlijden. Vaak zijn de vezels dan al over het volledige lichaam terug te vinden en dat in talloze organen. Een medisch onderzoek net na de blootstelling heeft dan ook meestal geen zin. Enige geruststelling is echter op zijn plaats: bij een enkele blootstelling in beperkte mate, is de kans op de ontwikkeling van asbestziekten vrij beperkt. Toch valt het, bijvoorbeeld voor een mesothelioom, niet geheel uit te sluiten. Om die reden blijft het noodzakelijk om inademing te voorkomen en, indien er reeds inademing plaatsvond, zich te beschermen tegen verdere blootstelling aan asbestvezels.

Symptomen na verloop van tijd

Het bewijs voor het inademen van asbest situeert zich meestal in het ziektebeeld. Zo zullen pleurale plaques bijvoorbeeld een vroegere asbestblootstelling impliceren. Weet dat die moeilijke bewijslast overigens weinig gevolgen heeft voor de gezondheid: het opsporen van de meeste asbestziekten (pleurale plaques, asbestose en een mesothelioom) in een vroeg stadium hebben weinig voordelen voor de gezondheidssituatie, gelet op de moeilijke behandeling ervan. Een vroegdetectie kan daarentegen wel nut hebben voor het tijdig opsporen van longkanker, bijvoorbeeld door jezelf regelmatig te laten screenen na een blootstellingsduur van 25 vezeljaren.