De onrechtmatige daad vormde in deze zaak de grondslag voor de vordering. Dit houdt in dat degene die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die de ander daardoor lijdt, te vergoeden.

Voor situaties als deze zijn de zogenaamde kelderluikcriteria van belang: de mate van waarschijnlijkheid dat mensen niet goed opletten, de kans dat schade ontstaat, de ernst van de mogelijke gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid om veiligheidsmaatregelen te nemen. In deze zaak betekent dit dat de rechter moet beoordelen of de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd, het winkelend publiek aan een groter gevaar hebben blootgesteld dan redelijkerwijs verantwoord was.

Volgens de rechter, die zich baseert op het bewijsmateriaal, vormden de bouwplaten een vlak geheel. De platen waren daardoor niet goed zichtbaar voor het winkelend publiek. Winkelende mensen hebben immers vooral aandacht voor de etalages en veel minder voor de grond en eventuele oneffenheden. Ook verschilden de bouwplaten en de straatstenen te weinig van kleur en werden mensen onvoldoende gewaarschuwd met verkeersborden, waarschuwingslinten en andere opvallende waarschuwingstekens.

Kortom, de rechtbank komt tot de conclusie dat de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemers die de werkzaamheden hebben uitgevoerd inderdaad een groter gevaar hebben gecreëerd dan redelijkerwijs verantwoord was. Ze hadden waarschuwingstekens moeten plaatsen om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen zouden struikelen. Een andere kleur bouwplaat had ook al een groot verschil gemaakt. Nu dit alles is nagelaten zijn de winkelcentrumeigenaar en de aannemers aansprakelijk voor de schade van mevrouw.