Misbruik van door overheid uit huis geplaatste kinderen
05 september 2013 

Misbruik van door overheid uit huis geplaatste kinderen

Voor de slachtoffers van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen zijn per 1 september 2013 twee bijzondere regelingen in werking getreden, de regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen schadevergoeding en de Tijdelijke regeling tegemoetkoming seksueel misbruik. De uitvoering van beide regelingen is in handen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Vanaf 1 september 2013 worden de aanvragen inhoudelijk behandeld bij het Schadefonds door een speciaal ingestelde commissie, waarbij SAP kan helpen.

Statuut Afhandeling Civiele vorderingen schadevergoeding.

De regeling van het Statuut lijkt sterk op de regeling zoals die geldt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. De regeling is gebaseerd op mogelijke aansprakelijkheid van een instelling of van de overheid.

De procedure start met het indienen van een aanvraagformulier. Daarna zal de aangesproken instelling, pleegzorgorganisatie en/of de beschuldigde gelegenheid krijgen te reageren. Vervolgens zal er een besloten hoorzitting plaatsvinden, waarna de commissie een beslissing op de aanvraag zal nemen. Bij toewijzing van de aanvraag zal de commissie ook de hoogte van de uitkering bepalen. Dit wordt bepaald aan de hand van bepaalde categorieën. Er kan maximaal € 100.000,– worden toegewezen.

Het misbruik dient voldoende aannemelijk te worden gemaakt. Hiervoor geldt een minder zware bewijslast dan bij een civiele vordering tot schadevergoeding, maar een enkele verklaring van het slachtoffer is niet voldoende. Steunbewijs kan onder meer worden gevonden in een aangifte, getuigenverklaringen of meerdere meldingen over dezelfde dader. Indien het slachtoffer niet beschikt over aanvullend bewijs, dan kan mogelijk een beroep worden gedaan op de Tijdelijke regeling tegemoetkoming seksueel misbruik, waarover verder meer.

In de regeling is opgenomen dat er geen beroep op verjaring kan worden gedaan. Er hoeft wat de schade betreft, geen causaal (oorzakelijk) verband te worden aangetoond tussen het seksueel misbruik en de schade, tenzij de ‘hoogste’ categorie van toepassing is. Tegen een afwijzing van de aanvraag staat geen beroep open.

Vangnet: tijdelijke regeling tegemoetkoming seksueel misbruik

Voor slachtoffers die niemand kunnen (of willen) aanspreken is er de Tijdelijke regeling tegemoetkoming seksueel misbruik. Dit is te beschouwen als een vangnetregeling. Na indiening van het aanvraagformulier (voorzien van steunbewijs) zal de Commissie een beslissing nemen. Voor de hoogte van de uitkeringen zal aansluiting worden gezocht bij de uitkeringen die de afgelopen jaren op grond van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven voor andere zaken van seksueel misbruik zijn toegekend. Dit zijn vaste bedragen, variërend van € 1.000,– tot € 35.000,–. Bij deze regeling kan een slachtoffer, indien hij het niet eens is met de beslissing van de Commissie, in bezwaar en in beroep.

Voor slachtoffers van lichamelijk geweld is geen enkele regeling getroffen.

Voor meer informatie zie:

www.commissiesamson.nl

www.schadefonds.nl

www.stichtingskip.nl

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.