• 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • >25 Jaar ervaring

Letselschade Corona virus

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

>25

Jaar ervaring

Belangrijke informatie m.b.t. het coronavirus

De hele wereld is in de ban van het Corona-virus. De bestrijding van het virus heeft grote gevolgen voor het maatschappelijke en sociale leven. We moeten allemaal ons best doen om verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Bij SAP Letselschade Advocaten houden we ons uiteraard ook aan de maatregelen van de overheid. Dit betekent onder andere dat we alle fysieke afspraken en overleggen hebben uitgesteld; dat we zoveel mogelijk vanuit huis proberen te werken en ons op kantoor aan alle gegeven adviezen houden.

Bereikbaarheid SAP Letselschade Advocaten

Direct persoonlijk contact is van groot belang om de gevolgen van letsel op iemands leven goed te kunnen doorgronden. Onder normale omstandigheden proberen we onze cliënten dan ook regelmatig thuis te zien.  Vanwege de huidige buitengewone omstandigheden is dat nu uiteraard niet mogelijk. Telefonisch en per email, waarbij een videogesprek natuurlijk ook mogelijk is, blijven wij wel gewoon bereikbaar voor iedereen die vragen heeft over zijn of haar letselschadezaak. Schroom dus niet om ook nu gewoon contact met ons te blijven opnemen. 

Gevolgen uitblijven medische behandelingen, revalidatietrajecten en re-integratietrajecten 

Het doel van het aansprakelijkheidsrecht is om het slachtoffer zoveel mogelijk terug te brengen in de situatie zoals die was, voordat de aansprakelijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat altijd eerst het medisch herstelproces moet worden afgewacht. Voor dat proces is het slachtoffer afhankelijk van behandelingen door artsen en therapieën. De prioriteit van onze artsen en ziekenhuizen ligt momenteel uiteraard volledig bij het bestrijden en in toom houden van het Corona-virus. Daar wordt dag en nacht door hen ook keihard aan gewerkt, waar wij als samenleving allemaal van profiteren. Dit heeft wel tot gevolg dat niet-acute medische behandelingen zullen worden uitgesteld, en dit kan tot gevolg hebben dat herstel of vermindering van de klachten van een slachtoffer tijdelijk uitblijft. 

Als iemand letsel heeft opgelopen, zal dat vaak gevolgen hebben voor de mogelijkheid om nog arbeid te kunnen uitvoeren. In dat soort situaties wordt vaak in overleg gekeken of het slachtoffer dan geholpen kan worden bij het weer zoveel mogelijk kunnen hervatten van zijn werkzaamheden. Er wordt dan bijvoorbeeld een medisch revalidatietraject aangeboden, of er wordt hulp geboden door inschakeling van een arbeidsdeskundige. De Corona-crisis en de instructies om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden, zullen ongetwijfeld ook van invloed zijn op deze trajecten, en daarmee op de afwikkeling van letselschadezaken. 

Medische informatie en letselschade

Voor de vaststelling van de aard en omvang van de letselschade, is het noodzakelijk dat wij en de aansprakelijke partij kunnen beschikken over medische informatie, waaruit aard en ernst van de gezondheidsproblematiek kan worden afgeleid. Medische informatie is dus essentieel om letsel te kunnen vaststellen. In iedere letselschadezaak moet dus regelmatig medische informatie worden opgevraagd bij artsen, ziekenhuizen, bedrijfsartsen, UWV en therapeuten. 

Zoals bekend zijn alle artsen en ziekenhuizen nu druk bezig met het bestrijden van het Corona-virus. Het begrijpelijke gevolg van de huidige Corona-crisis is dat het beantwoorden van verzoeken om medische informatie over aard en omvang van letsel wat langer op zich zullen laten wachten. Dit kan ook tot vertraging in de vaststelling van letselschade leiden. Wij hopen en verwachten dat verzekeraars hiervoor ook begrip hebben, en in hun beleid ten aanzien van bevoorschotting (nog) wat meer coulance zullen betrachten. 

Medische expertises (deskundigenonderzoeken) en letselschade

In vrijwel elke letselschadezaak waarbij sprake is van ernstig en/of blijvend letsel, is het noodzakelijk om de omvang en gevolgen van dat letsel (zoals de vraag naar de blijvende beperkingen) via een medische expertise te laten vaststellen. De medisch expert stelt dan speciaal voor de vaststelling van de letselschade een medisch deskundigenrapport op. 

Zo’n medisch deskundigenrapport is ook nodig als beide partijen van mening verschillen over de vraag of bepaalde gezondheidsklachten nu wel of niet (volledig) door de aansprakelijke gebeurtenis zijn ontstaan. Dit soort discussies komen vaak voor, en zijn zonder medisch deskundigenrapport eigenlijk niet goed op te lossen. Een rechter zal zijn oordeel over de vraag of bepaalde gezondheidsklachten wel of niet in causaal verband staan tot het ongeval vaak ook willen baseren op zo’n deskundigenrapport. 

Ook in zaken waarin het gaat om de vraag of sprake is geweest van medisch onzorgvuldig handelen of niet, zijn medische deskundigenrapporten onmisbaar. Een advocaat of rechter kan namelijk niet vaststellen of een arts aansprakelijk is voor een medische fout, als niet door een collega-arts is vastgesteld of de aangesproken arts zich wel of niet aan de voor hem/haar geldende professionele standaard heeft gehandeld. 

De meeste artsen die dit soort expertises uitvoeren, werken daarnaast in ziekenhuizen en behandelen dus ook patiënten. Dit soort expertises vinden ook vaak plaats in ziekenhuizen of andere medische instellingen.  Alle artsen zijn nu nodig om het Corona-virus te bestrijden, en medische instellingen zijn nu allen voor acute noodsituaties bereikbaar. Dit heeft tot gevolg dat geplande medische expertises zullen moeten worden uitgesteld, en dit heeft voor de langere termijn tot gevolg dat de wachttijden voor medische expertises (die vaak toch al behoorlijk lang waren) zullen toenemen. Ook hierdoor zal de doorlooptijd van letselschadezaken toenemen. 

Bereikbaarheid verzekeraars

Verreweg het grootste deel van alle letselschadezaken worden in goed overleg geregeld met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Voordat de schade definitief kan worden vastgesteld en afgewikkeld wordt over en weer informatie uitgewisseld. Van de verzekeraar wordt verlangd dat hij op de al geleden schade en de in de nabije toekomst te lijden schade op adequate wijze voorschotten betaald. Dit is ook nodig om te voorkomen dat een slachtoffer in financiële problemen komt te verkeren. Dat is belangrijk, omdat het slachtoffer zich eigenlijk uitsluitend zou hoeven bezig te houden met een zo goed mogelijk herstel, en financiële problemen en zorgen daaraan in de weg kunnen staan.  Hoewel de meeste verzekeraars hun processen ten aanzien van thuiswerken al goed op orde hebben, zal de huidige Corona-crisis onvermijdelijk ook van invloed zijn op de bereikbaarheid van verzekeraars. Wij vragen onze cliënten hiervoor begrip te hebben. Aan de andere kant vragen wij van verzekeraars om ten aanzien van het voorschotbeleid dus meer coulance te hebben dan onder normale omstandigheden, en bijvoorbeeld een verzoek om een voorschot niet af te wijzen omdat er nog medische informatie moet worden opgevraagd. 

Bereikbaarheid rechtbanken

Hoewel dus het grootste gedeelte van de letselschadezaken buiten rechte wordt afgewikkeld, blijft het soms nodig om wel de stap naar de rechter te maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin partijen van mening verschillen over de vraag of de veroorzaker van een ongeval wel aansprakelijk is of niet. Ook als partijen van mening blijven verschillen over de vraag of bepaalde gezondheidsklachten nu wel of niet door de aansprakelijke gebeurtenis zijn veroorzaakt zal een rechter uitkomst moeten bieden. Het blijft voorlopig mogelijk om nieuwe letselschadezaken aan de rechter voor te leggen. In iedere letselschadeprocedure zal op enig moment echter ook een zitting of mondelinge behandeling moeten plaatsvinden. Het is immers van groot belang dat beide partijen ook hun zegje kunnen doen bij de rechter, voordat deze zijn oordeel uitspreekt. Op dit moment gaan alleen de hoogst noodzakelijke zittingen door bij de rechtbanken. Letselschadezaken vallen daar in principe niet onder. Dit heeft dus tot gevolg dat ook de doorlooptijden van letselschadeprocedures zullen toenemen. Het effect daarvan zal vermoedelijk helaas ook wat langer duren, omdat de capaciteit van de rechtbanken voor de Corona-crisis al beperkt was, en niet alle huidige uitgestelde zittingen op heel korte termijn zullen kunnen worden ingehaald. 

In opvolging van de richtlijnen van de RIVM, omtrent het coronavirus, 

passen wij onze dienstverlening aan. Klik hier voor meer informatie.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.