Kernongeval in Japan

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor dergelijke schade in Nederland?

Bij een “gewoon” verkeersongeval kan het slachtoffer de dader aanspreken op grond van onrechtmatige daad en kan hij veelal terugvallen op een door hem zelf afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een ongevallenverzekering. Het potentiële slachtoffer van een kernongeval kan vaak geen beroep doen op een verzekering. De schade als gevolg van een kernongeval is bijna altijd uitgesloten van verzekeringsdekking. Dit betekent niet dat het slachtoffer geheel met lege handen staat. Er is namelijk een aparte regeling voor dergelijke ongevallen in het leven geroepen.

Sinds 1979 is in Nederland de Wet Aansprakelijkheid Kern Ongevallen (hierna: De WAKO) van kracht, die de aansprakelijkheid bij kernongevallen regelt. Deze wet is een uitwerking van het Verdrag van Parijs, het Verdrag van Brussel en het Verdrag van Wenen. Het doel van deze wet is tweeledig: Men wilde komen tot een regeling voor passende schadevergoeding voor de slachtoffers bij kernschade en er moest een zodanige regeling komen, dat de ontwikkeling van de kernenergie niet in gevaar zou komen.

Op grond van de WAKO heeft de exploitant van de kerncentrale een verzekeringsplicht en de Staat een aanvullende dekkingsplicht. In Nederland is het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de exploitant op dit moment ruim 340 miljoen euro, de Staat stelt zich garant voor ruim 2,2 miljard euro. In beginsel is er sprake van een risicoaansprakelijkheid. De exploitant is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een kernongeval dat rechtstreeks te wijten is aan een gewapend conflict, vijandelijkheden, burgeroorlog of een opstand. Dit betekent dat de exploitant wel aansprakelijk is voor kernongevallen als gevolg van natuurrampen, waarvan nu in Japan sprake is.

De exploitant van een kerninstallatie is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan personen, goederen of vermogen als gevolg van het kernongeval, waarbij het maximum per gebeurtenis op Nederlands grondgebied 2,2 miljard euro bedraagt. Omdat de schade vaak veel hoger zal zijn bij een kernongeval, zal de schadevergoeding verdeeld moeten worden over alle gedupeerden, hetgeen betekent dat de geleden schade niet volledig gedekt zal zijn.

Voor meer informatie over deze aansprakelijkheidskwestie of voor andere vragen over het aansprakelijkheidsrecht kunt u contact opnemen met SAP Advocaten. Contactpersoon: mr. S. de Lang, te bereiken op 033-4613048 of per e-mail s.delang@sapadvocaten.nl.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.