Zeden,- en geweldsmisdrijven


  • 100% Gratis advies
  • Hoogst Haalbare resultaten
  • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
  • 30 Jaar ervaring

Zeden,- en geweldsmisdrijven

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Zeden,- en geweldsmisdrijven

SAP Letselschade Advocaten staat slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij in het geval zij letsel hebben opgelopen als gevolg van een strafbaar feit. 

Voeging als benadeelde partij in het strafproces
Als slachtoffer van een strafbaar feit kunt u zich als benadeelde partij in het strafproces voegen en op die manier vergoeding van de schade vorderen. De strafrechter zal deze vordering beoordelen.

Zeden,- en geweldsmisdrijven

SAP Letselschade Advocaten staat slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij in het geval zij letsel hebben opgelopen als gevolg van een strafbaar feit. 

Voeging als benadeelde partij in het strafproces
Als slachtoffer van een strafbaar feit kunt u zich als benadeelde partij in het strafproces voegen en op die manier vergoeding van de schade vorderen. De strafrechter zal deze vordering beoordelen.

Strafrechter

Voorwaarde voor ontvankelijkheid  waarmee de strafrechter toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering is dat aan de verdachte een straf of maatregel wordt opgelegd en dat de schade rechtstreeks is toegebracht door het bewezenverklaarde feit. Daarnaast kan de strafrechter de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering indien een inhoudelijke beoordeling van de vordering een ‘‘onevenredige belasting’’ van het strafgeding oplevert.

Strafproces

Voordeel van het voegen in het strafproces is dat de strafrechter een zogenaamde schadevergoedingsmaatregel kan opleggen. Deze maatregel houdt in dat de dader wordt verplicht een schadevergoeding te betalen aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zal in opdracht van het Openbaar Ministerie proberen het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel te innen bij de dader. Bij gewelds- en zedendelicten keert het CJIB - acht maanden nadat de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden - het slachtoffer het resterende bedrag uit dat nog niet geïnd is. 

Verhaalsrisico

Het verhaalsrisico rust op deze wijze bij de Staat, oftewel het slachtoffer krijgt de volledig toegekende schadevergoeding ongeacht of de dader onvermogend is. Ondanks dat niet alle slachtoffers (volledig) profiteren van de voordelen van een voeging in het strafproces (bijvoorbeeld als de vordering te belastend voor het strafproces is), kan het benutten van deze mogelijkheid grote voordelen hebben boven het civielrechtelijk aanspreken van de dader.

Onze advocaten weten welke weg in een specifiek geval bewandeld moet worden, en kunnen u onder andere helpen bij het voegen als benadeelde partij in het strafproces, en het onderbouwen van de vordering tot schadevergoeding.

In het geval er sprake is van ernstig letsel als gevolg van een gewelds,- of zedenmisdrijf, komt u als slachtoffer veelal in aanmerking voor gratis rechtsbijstand.


Voor meer informatie over letselschade door gewelds,- en zedenmisdrijven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.