• 100% Gratis advies
 • Hoogst Haalbare resultaten
 • Grootste Letselschade advocatenkantoor van NL
 • 30 Jaar ervaring

100%

Gratis advies

Hoogst

Haalbare resultaten

Grootste

Letselschade advocatenkantoor van NL

30

Jaar ervaring

Whiplash gehad? 

Whiplashachtige klachten kunnen ontstaan als het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt ten opzichte van de romp. Door de snelle beweging kunnen weefsels in de nek en de hals beschadigd raken en kunnen de hersenen door elkaar worden geschud. In de meeste gevallen is de whiplash veroorzaakt door een ander, bijvoorbeeld bij een achteropaanrijding bij een verkeersongeval. Dan kan een letselschadevergoeding geclaimd worden bij de aansprakelijke tegenpartij.

Whiplash gehad? 

Whiplashachtige klachten kunnen ontstaan als het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt ten opzichte van de romp. Door de snelle beweging kunnen weefsels in de nek en de hals beschadigd raken en kunnen de hersenen door elkaar worden geschud. In de meeste gevallen is de whiplash veroorzaakt door een ander, bijvoorbeeld bij een achteropaanrijding bij een verkeersongeval. Dan kan een letselschadevergoeding geclaimd worden bij de aansprakelijke tegenpartij.

Whiplashklachten

Elk jaar krijgen tussen de 30.000 en 50.000 personen whiplashklachten door een verkeersongeval. De meeste whiplashklachten ontstaan na een kop- staartbotsing of na een aanrijding vanaf de zijkant. Veelal wordt gesteld dat whiplashklachten al bij een aanrijding met een snelheid van 15 kilometer per uur kunnen ontstaan, maar er zijn aanwijzingen dat deze zelfs al bij een verkeersongeval met een lagere snelheid kunnen ontstaan. Veel whiplashklachten verdwijnen in de loop van de tijd spontaan. Er zijn echter ook gevallen waarin de klachten niet spontaan verdwijnen, waarbij sommige klachten zelfs zo ernstig zijn dat deze arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. In deze folder staat meer informatie over herstel van nekklachten na een verkeersongeval.
Tijdens een whiplash slingert het hoofd heftig heen en weer en wordt de wervelkolom overmatig uitgerekt. Het ongevalsmechanisme heet whiplash. Dit mechanisme kan zorgen voor letsel aan de nek dat verschillende klinische klachten kan veroorzaken. Van acute klachten wordt meestal gesproken tot drie maanden na het ongeval. Als klachten drie maanden of langer aanhouden worden ze als chronisch bestempeld.


Een whiplash geeft bij ieder slachtoffer echter andere klachten. Enkele veel voorkomende klachten zijn:

 • Nekpijn
 • Stijve nek
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Concentratie- en geheugenstoornissen
 • Pijn in de kaak, schouder, arm of hand
 • Angstige, depressieve of onzekere gevoelens
 • Klachten bij het slikken
 • Gevoeligheid voor weersveranderingen
 • Huidklachten
 • Oogklachten

Een whiplash geeft bij ieder slachtoffer echter andere klachten. Enkele veel voorkomende klachten zijn:


 • Nekpijn
 • Stijve nek
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Concentratie- en geheugenstoornissen
 • Pijn in de kaak, schouder, arm of hand
 • Angstige, depressieve of onzekere gevoelens
 • Klachten bij het slikken
 • Gevoeligheid voor weersveranderingen
 • Huidklachten
 • Oogklachten

Als een slachtoffer klachten heeft die overeenkomen met die van een whiplash, ontstaat er soms discussie over de vraag of deze klachten veroorzaakt zijn door het ongeval.


Dat de klachten veroorzaakt zijn door de whiplash valt wel aan te tonen, waarbij de volgende 3 stappen bepalend zijn.


1.) Het bestaan van de geuite klachten.

2.) Het bestaan van causaal verband tussen klachten en ongeval.

3.) Het bestaan van beperkingen die voortvloeien uit de klachten.

Allereerst moeten de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Ten tweede moeten de klachten veroorzaakt zijn door het ongeval. Ten derde wordt gekeken naar de beperkingen die voortvloeien uit de klachten die door het ongeval veroorzaakt zijn. Hierbij wordt gekeken hoeveel hinder de cliënt ondervindt van de whiplash en in hoeverre hij nog in staat is te werken. Vraag hierbij is of de benadeelde zonder ongeval geen beperkingen zou hebben ondervonden.


Om de schade van de whiplash vast te stellen, moet worden gekeken wat de situatie van het slachtoffer zonder het ongeval zou zijn geweest. Het gaat hier om de vraag hoe iemands leven zonder ongeval zou zijn gelopen. De vraag die hier centraal staat is: Wat zou het slachtoffer zonder ongeval in zijn leven hebben kunnen verdienen? Het is ook van belang wat het slachtoffer na het ongeval nog wel kan om de hoogte van de schade vast te stellen. Bij de vaststelling van de carrière zonder ongeval spelen het verleden, het heden en de ervaringsregels een rol.


Onze werkwijze

SAP Advocaten helpt slachtoffers van een whiplash in dit proces. We kijken naar de omstandigheden van het verkeersongeval en naar de kansen om aan te tonen dat de klachten veroorzaakt zijn door het ongeval en tot beperkingen heeft geleid.

Om aan te kunnen tonen dat sprake is van een whiplash zijn stukken vereist. Ook moeten de juiste vragen worden gesteld aan de deskundigen die de rapporten met bewijs van het causaal verband vaststellen. De voornoemde vragen kunnen worden beantwoord en onderbouwd aan de hand van de volgende indicatoren:


 • UWV rapporten;
 • Rapport verzekeringsarts;
 • Neuroloog;
 • Huisartsenjournaal vanaf enkele jaren voor ongeval tot ‘heden’;
 • (ziekte)Verzuimkaart;
 • Verklaringen van naasten en andere personen over het functioneren voor en na het ongeval;
 • Informatie over de botsimpact;
 • In expertiserapporten aan de deskundige expliciet vragen of hij tijdens zijn onderzoek aanleiding heeft gezien om te veronderstellen dat sprake is van simulatie en/of (bewuste) overdrijving.

De vraag of er daadwerkelijk beperkingen bestaan kan worden beantwoord aan de hand van uitkomsten van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hier is echter ook de neuropsycholoog van belang. De meeste beroepsgroepen zitten in de dienstverlening, waarvoor cognitieve vaardigheden vereist zijn: het vermogen kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Door het ongeval kunnen bij slachtoffers met een whiplash ook cognitieve beperkingen optreden. Deze beperkingen worden door middel van een neuropsychologisch onderzoek vastgesteld.


Om vervolgens de schade aan de hand van de beperkingen vast te stellen dienen er functiebeperkingen te worden aangeduid. Dit wordt overgelaten aan de verzekeringsarts. Het rapport van de verzekeringsarts kan positief uitvallen voor het slachtoffer. In dat geval worden er (genoeg) functiebeperkingen toegekend. Bij het onderzoek naar (de mate van) de arbeidsongeschiktheid stelt de verzekeringsarts UWV-rapporten op.


Als SAP Advocaten het oneens is met een rapport, wordt een medisch deskundige ingeschakeld, die nog een keer onderzoek doet. Zo proberen we genoeg bewijs te verzamelen dat er wel sprake is van een whiplash, waaruit beperkingen voortvloeien. Ook communiceren we voor u met de verzekeraar van de wederpartij. Via onderhandelingen proberen we te komen tot een schadevergoeding. Indien de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren kunnen we de gang naar de rechter maken. Dit alles in overleg met de cliënt.


Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding voor een whiplash kan sterk variëren. Er zijn geen vaste bedragen; zo varieert het smartengeld tussen ongeveer € 1.000 en € 50.000. Daarnaast is de inkomensschade een belangrijke kostenpost, ook deze kan sterk verschillen. Zie dit geval waarin een schadevergoeding van € 413.000 werd uitgekeerd en deze zaak waarin meer dan een miljoen werd uitgekeerd.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.