Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van het inschakelen van een advocaat van SAP?

Is de aansprakelijkheid erkend?
In het geval dat de aansprakelijkheid voor de door u geleden schade komt vast te staan, zullen de buitengerechtelijke kosten voor rechtsbijstand kunnen worden verhaald op de (verzekeringsmaatschappij van de) tegenpartij. Deze kosten maken dan deel uit van uw schade en komen als zodanig ook voor vergoeding in aanmerking. De advocaten van SAP staan u graag telefonisch te woord om u een inschatting te geven over de aansprakelijkheidsvraag. In veel gevallen is hier al snel duidelijkheid over te geven.

Gefinancierde rechtsbijstand
Als de aansprakelijkheid van de tegenpartij nog niet vaststaat, bestaat de mogelijkheid om voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de Overheid onze kosten vergoedt en dat u een eigen bijdrage betaalt, mits u aan de inkomens- en vermogensnormen voldoet. De betreffende normen zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering
Als u op het moment waarop uw letsel ontstond een rechtsbijstandsverzekering had afgesloten, adviseren wij u dit te melden. Wellicht kunnen eventuele (proces-)kosten dan voor rekening worden gebracht van deze verzekeraar.

Prijsafspraak
Mocht blijken dat u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en evenmin beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, dan dient u de kosten rechtsbijstand, waaronder de advocaatskosten, zelf te dragen. Wij maken in verband hiermee van tevoren duidelijke financiële afspraken met u. In het geval dat de aansprakelijkheid in een later stadium komt vast te staan, moet de verzekeraar de buitengerechtelijke kosten alsnog vergoeden.

Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend en vergoed?

Uw schade bestaat zowel uit materiële als uit immateriële schade.

De materiële schade bestaat uit diverse onderdelen. Deze schade bestaat naast het inkomensverlies bijvoorbeeld uit de kosten voor inschakeling van hulp van derden (professionals, vrienden, familie, etc.) voor het onderhoud van uw woning en/of tuin, kosten huishoudelijke hulp, kosten genezing en herstel, de kosten die u moet maken voor het bezoek aan het ziekenhuis, artsen, fysiotherapeut, e.d.

De immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd en is bedoeld voor vergoeding van geleden pijn, ondervonden overlast door bijvoorbeeld bezoek aan artsen, fysiotherapeut e.d. en de beperkingen die u thans nog ondervindt en ook in de toekomst wellicht zult blijven ondervinden in uw dagelijks functioneren.

Uiteraard kan een geldelijke vergoeding de pijn niet wegnemen; u moet deze vergoeding dan ook zien als een tegemoetkoming voor en een verzachting van het leed. Over de hoogte van het smartengeld kan pas meer duidelijkheid ontstaan nadat vaststaat met welke eventuele blijvende lichamelijke beperkingen u rekening dient te houden.

Gedurende het gehele traject is het van groot belang dat u uw belangenbehartiger zo volledig mogelijk informeert over de door u geleden en opkomende schade. Daarbij adviseren wij u alle relevante nota’s en inkomensspecificaties te bewaren.

Uw belangenbehartiger zal te zijner tijd exact aangeven welke stukken hij/zij van u nodig heeft. Na ontvangst van de relevante gegevens zal uw belangenbehartiger de verschenen schadeposten opnemen in een concept schadeoverzicht. Vervolgens zal het schadeoverzicht na uw goedkeuring worden doorgezonden aan de wederpartij met het verzoek op de verschenen schade te bevoorschotten. Hierna zal een periode volgen, waarin het herstel en de genezing worden afgewacht.

Indien u in de tussentijd tegen hoge kosten verbandhoudend met het ongeval/voorval aanloopt, dan worden deze opnieuw in een aanvullend schadeoverzicht opgenomen op basis waarvan wederom om betaalbaarstelling van een voorschotbedrag wordt verzocht. Uw belangenbehartiger ziet er dus op toe dat de wederpartij altijd toereikend bevoorschot op de reeds verschenen schade, zolang er nog geen sprake is van een definitieve schadeafwikkeling.

Verder zal uw belangenbehartiger uw arbeidssituatie nauwlettend volgen. Indien hij/zij voorziet dat u langdurig arbeidsongeschikt zult zijn, dan bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg met de aansprakelijke verzekeraar een (re-integratie)arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze arbeidsdeskundige zal uw re-integratie trachten te bevorderen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen in dat geval voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar. Zij heeft er immers ook baat bij dat u weer volledig terugkeert op de arbeidsmarkt, indien dit leidt tot vermindering van het verlies verdiencapaciteit.

Moet ik belasting betalen over mijn schadevergoeding?

De schadevergoeding die u ontvangt is in beginsel netto, u hoeft daar dus geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen meer over te betalen. Ook niet over de vergoeding voor het verlies aan verdiencapaciteit. In de rechtspraak is dat uitdrukkelijk zo bepaald. U dient de ontvangen schadevergoeding dan ook niet op te geven als inkomsten voor de inkomstenbelasting in de zin van Box I. Dat wil zeggen dat bij de aangifte voor de inkomstenbelasting het door u van de verzekeraar ontvangen bedrag niet als belastbaar of eventueel als belastbaar inkomen in de zin van Box I moet worden aangeduid of aangegeven, behoudens voorzover het de wettelijke rente, die belastbaar is in Box III betreft.
SAP Advocaten regelt voor de zekerheid een belastinggarantie voor u bij de aansprakelijke verzekeraar. Als u van de belastingdienst dan toch een belastingaanslag ontvangt met betrekking tot de aan u uitgekeerde schadevergoeding, dan zal de verzekeringsmaatschappij die belasting voor haar rekening nemen.

Hoe gaat SAP om met mijn medische gegevens?

In het algemeen geldt bij ons de regel dat de cliënt(e) de ontvangen medische gegevens eerst inziet, alvorens deze de wederpartij worden toegezonden. Deze medische gegevens worden overigens uitsluitend door de medisch adviseur van de schadebehandelaar van de wederpartij ingezien en beoordeeld en niet door de schadebehandelaar zelf. Op deze manier wordt voorkomen dat de schadebehandelaar, een niet-medicus, eigen conclusies trekt die de onderhandelingen zouden kunnen frustreren.
In beginsel adviseren wij een cliënt(e) de schade pas definitief af te wikkelen op het moment dat er sprake is van een medische eindtoestand. De medische eindtoestand wordt, behoudens uitzonderingen, binnen 1,5 tot 2 jaren na ongevalsdatum bereikt en houdt in dat de klachten ofwel verdwenen ofwel stabiel zijn. Onze medisch adviseur zal tijdig aangeven of de medische eindtoestand al dan niet is bereikt. Op deze manier kan bij het schadeverhaal rekening worden gehouden met blijvende klachten en beperkingen.

Indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de medische situatie, dan zal vaak in onderling overleg met de tegenpartij een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld die uw beperkingen in het dagelijks functioneren (werk, huishouden, overige activiteiten) vastlegt. Op basis van de rapportage van de arbeidsdeskundige kan uw schade definitief afgewikkeld worden.

Mochten partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de medische situatie, dan wordt ofwel in onderling overleg ofwel via de rechter een onafhankelijke medisch deskundige ingeschakeld die de exacte ongevalsgevolgen vaststelt.

Wanneer kan mijn schade worden afgewikkeld?

SAP Advocaten adviseert uw schade pas definitief af te wikkelen op het moment dat er sprake is van een medische eindtoestand. Wanneer de medische eindtoestand is bereikt hangt af van uw letsel, maar is in de meeste gevallen binnen 1,5 tot 2 jaar na de datum van het ongeval bereikt. Op deze manier kan een zorgvuldige inschatting worden gemaakt ten aanzien van de blijvende klachten en beperkingen in het dagelijks functioneren en daarmee de omvang van de toekomstschade. Bij een eindafwikkeling wordt dus alle te verwachten toekomstschade, waaronder verlies verdiencapaciteit, verlies zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulp, etc., meegenomen. Zo komt u bij ons nooit voor toekomstige financiële verrassingen te staan.
Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de schade-uitkering, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening hiervan zal de tegenpartij overgaan tot uitkering van het overeengekomen slotbedrag.

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat

Alle advocaten zijn (ook) juristen, terwijl lang niet elke jurist ook advocaat is. Een jurist is iemand die een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Na voltooiing van deze studie mag de titel meester in de rechten (mr.) gebruikt worden. Wil men vervolgens aan de slag als advocaat, dan moet men als advocaat beëdigd worden en gedurende een stageperiode op een advocatenkantoor een opleiding volgen.
De titel van advocaat is beschermd. Dit betekent dat deze titel alleen gedragen mag worden als men voldoet aan de daaraan gesteld regel. Verder is elke advocaat automatisch en verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, een beroepsvereniging die er ook op moet toezien dat advocaten zich aan een aantal beroepsregels houden.

De meeste rechtshulpverleners bij rechtsbijstandverzekeraars of letselschadekantoren zijn juristen en dus geen advocaat. Dat betekent onder andere dat juristen niet kunnen procederen bij de rechtbank als dat nodig is. De mogelijkheid om een procedure bij de rechter te starten kan juist van groot (strategisch) belang zijn. Verzekeraars worden zo gedwongen inhoudelijk op standpunten te reageren. Ook zullen discussie niet eindeloos voortduren. De knoop kan immers op een gegeven moment door de rechter worden doorgehakt. Een jurist kan in letselschadezaken vaak geen procedure bij de rechtbank starten en zal daarom op cruciale punten ervoor kunnen kiezen om zijn cliënt te adviseren genoegen te nemen met een voorstel van de verzekeraar. De vraag is of het belang van de cliënt dan wel volop wordt gediend. Een advocaat gaat hier juist een stap verder.

Daarnaast investeren advocaten veel tijd (en geld) in hun opleiding. Ook na de verplichte beroepsopleiding blijft de eis gelden om jaarlijks een minimaal aantal opleidingspunten te behalen. Hierdoor blijft de kennis up to date en kan aan u de beste hulp geboden worden. Bij SAP Advocaten hebben de meeste advocaten daarnaast de Grotius specialisatieopleiding personenschade met goed gevolg afgerond. Na afronding van deze opleiding wordt men toegalaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Dit houdt in dat de advocaat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Voor een advocaat zal het onafhankelijk, deskundig en volstrekt partijdig bijstaan van een cliënt altijd voorop staan, ook wanneer de procedure langer duurt en de zaak inhoudelijk complexer wordt, daar ligt de toegevoegde waarde van de (gespecialiseerd) advocaat.

Kortom, Wat betreft kennis, proceservaring en expertise zal de gemiddelde jurist het afleggen tegen de gemiddelde advocaat.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van het inschakelen van een advocaat van SAP?

Is de aansprakelijkheid erkend?
In het geval dat de aansprakelijkheid voor de door u geleden schade komt vast te staan, zullen de buitengerechtelijke kosten voor rechtsbijstand kunnen worden verhaald op de (verzekeringsmaatschappij van de) tegenpartij. Deze kosten maken dan deel uit van uw schade en komen als zodanig ook voor vergoeding in aanmerking. De advocaten van SAP staan u graag telefonisch te woord om u een inschatting te geven over de aansprakelijkheidsvraag. In veel gevallen is hier al snel duidelijkheid over te geven.

Gefinancierde rechtsbijstand
Als de aansprakelijkheid van de tegenpartij nog niet vaststaat, bestaat de mogelijkheid om voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gefinancierde rechtsbijstand houdt in dat de Overheid onze kosten vergoedt en dat u een eigen bijdrage betaalt, mits u aan de inkomens- en vermogensnormen voldoet. De betreffende normen zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering
Als u op het moment waarop uw letsel ontstond een rechtsbijstandsverzekering had afgesloten, adviseren wij u dit te melden. Wellicht kunnen eventuele (proces-)kosten dan voor rekening worden gebracht van deze verzekeraar.

Prijsafspraak
Mocht blijken dat u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en evenmin beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, dan dient u de kosten rechtsbijstand, waaronder de advocaatskosten, zelf te dragen. Wij maken in verband hiermee van tevoren duidelijke financiële afspraken met u. In het geval dat de aansprakelijkheid in een later stadium komt vast te staan, moet de verzekeraar de buitengerechtelijke kosten alsnog vergoeden.

Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend en vergoed?

Uw schade bestaat zowel uit materiële als uit immateriële schade.

De materiële schade bestaat uit diverse onderdelen. Deze schade bestaat naast het inkomensverlies bijvoorbeeld uit de kosten voor inschakeling van hulp van derden (professionals, vrienden, familie, etc.) voor het onderhoud van uw woning en/of tuin, kosten huishoudelijke hulp, kosten genezing en herstel, de kosten die u moet maken voor het bezoek aan het ziekenhuis, artsen, fysiotherapeut, e.d.

De immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd en is bedoeld voor vergoeding van geleden pijn, ondervonden overlast door bijvoorbeeld bezoek aan artsen, fysiotherapeut e.d. en de beperkingen die u thans nog ondervindt en ook in de toekomst wellicht zult blijven ondervinden in uw dagelijks functioneren.

Uiteraard kan een geldelijke vergoeding de pijn niet wegnemen; u moet deze vergoeding dan ook zien als een tegemoetkoming voor en een verzachting van het leed. Over de hoogte van het smartengeld kan pas meer duidelijkheid ontstaan nadat vaststaat met welke eventuele blijvende lichamelijke beperkingen u rekening dient te houden.

Gedurende het gehele traject is het van groot belang dat u uw belangenbehartiger zo volledig mogelijk informeert over de door u geleden en opkomende schade. Daarbij adviseren wij u alle relevante nota’s en inkomensspecificaties te bewaren.

Uw belangenbehartiger zal te zijner tijd exact aangeven welke stukken hij/zij van u nodig heeft. Na ontvangst van de relevante gegevens zal uw belangenbehartiger de verschenen schadeposten opnemen in een concept schadeoverzicht. Vervolgens zal het schadeoverzicht na uw goedkeuring worden doorgezonden aan de wederpartij met het verzoek op de verschenen schade te bevoorschotten. Hierna zal een periode volgen, waarin het herstel en de genezing worden afgewacht.

Indien u in de tussentijd tegen hoge kosten verbandhoudend met het ongeval/voorval aanloopt, dan worden deze opnieuw in een aanvullend schadeoverzicht opgenomen op basis waarvan wederom om betaalbaarstelling van een voorschotbedrag wordt verzocht. Uw belangenbehartiger ziet er dus op toe dat de wederpartij altijd toereikend bevoorschot op de reeds verschenen schade, zolang er nog geen sprake is van een definitieve schadeafwikkeling.

Verder zal uw belangenbehartiger uw arbeidssituatie nauwlettend volgen. Indien hij/zij voorziet dat u langdurig arbeidsongeschikt zult zijn, dan bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg met de aansprakelijke verzekeraar een (re-integratie)arbeidsdeskundige in te schakelen. Deze arbeidsdeskundige zal uw re-integratie trachten te bevorderen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen in dat geval voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar. Zij heeft er immers ook baat bij dat u weer volledig terugkeert op de arbeidsmarkt, indien dit leidt tot vermindering van het verlies verdiencapaciteit.

Moet ik belasting betalen over mijn schadevergoeding?

De schadevergoeding die u ontvangt is in beginsel netto, u hoeft daar dus geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen meer over te betalen. Ook niet over de vergoeding voor het verlies aan verdiencapaciteit. In de rechtspraak is dat uitdrukkelijk zo bepaald. U dient de ontvangen schadevergoeding dan ook niet op te geven als inkomsten voor de inkomstenbelasting in de zin van Box I. Dat wil zeggen dat bij de aangifte voor de inkomstenbelasting het door u van de verzekeraar ontvangen bedrag niet als belastbaar of eventueel als belastbaar inkomen in de zin van Box I moet worden aangeduid of aangegeven, behoudens voorzover het de wettelijke rente, die belastbaar is in Box III betreft.
SAP Advocaten regelt voor de zekerheid een belastinggarantie voor u bij de aansprakelijke verzekeraar. Als u van de belastingdienst dan toch een belastingaanslag ontvangt met betrekking tot de aan u uitgekeerde schadevergoeding, dan zal de verzekeringsmaatschappij die belasting voor haar rekening nemen.

Hoe gaat SAP om met mijn medische gegevens?

In het algemeen geldt bij ons de regel dat de cliënt(e) de ontvangen medische gegevens eerst inziet, alvorens deze de wederpartij worden toegezonden. Deze medische gegevens worden overigens uitsluitend door de medisch adviseur van de schadebehandelaar van de wederpartij ingezien en beoordeeld en niet door de schadebehandelaar zelf. Op deze manier wordt voorkomen dat de schadebehandelaar, een niet-medicus, eigen conclusies trekt die de onderhandelingen zouden kunnen frustreren.
In beginsel adviseren wij een cliënt(e) de schade pas definitief af te wikkelen op het moment dat er sprake is van een medische eindtoestand. De medische eindtoestand wordt, behoudens uitzonderingen, binnen 1,5 tot 2 jaren na ongevalsdatum bereikt en houdt in dat de klachten ofwel verdwenen ofwel stabiel zijn. Onze medisch adviseur zal tijdig aangeven of de medische eindtoestand al dan niet is bereikt. Op deze manier kan bij het schadeverhaal rekening worden gehouden met blijvende klachten en beperkingen.

Indien partijen overeenstemming hebben bereikt over de medische situatie, dan zal vaak in onderling overleg met de tegenpartij een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld die uw beperkingen in het dagelijks functioneren (werk, huishouden, overige activiteiten) vastlegt. Op basis van de rapportage van de arbeidsdeskundige kan uw schade definitief afgewikkeld worden.

Mochten partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de medische situatie, dan wordt ofwel in onderling overleg ofwel via de rechter een onafhankelijke medisch deskundige ingeschakeld die de exacte ongevalsgevolgen vaststelt.

Wanneer kan mijn schade worden afgewikkeld?

SAP Advocaten adviseert uw schade pas definitief af te wikkelen op het moment dat er sprake is van een medische eindtoestand. Wanneer de medische eindtoestand is bereikt hangt af van uw letsel, maar is in de meeste gevallen binnen 1,5 tot 2 jaar na de datum van het ongeval bereikt. Op deze manier kan een zorgvuldige inschatting worden gemaakt ten aanzien van de blijvende klachten en beperkingen in het dagelijks functioneren en daarmee de omvang van de toekomstschade. Bij een eindafwikkeling wordt dus alle te verwachten toekomstschade, waaronder verlies verdiencapaciteit, verlies zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulp, etc., meegenomen. Zo komt u bij ons nooit voor toekomstige financiële verrassingen te staan.
Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de schade-uitkering, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening hiervan zal de tegenpartij overgaan tot uitkering van het overeengekomen slotbedrag.

Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat

Alle advocaten zijn (ook) juristen, terwijl lang niet elke jurist ook advocaat is. Een jurist is iemand die een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Na voltooiing van deze studie mag de titel meester in de rechten (mr.) gebruikt worden. Wil men vervolgens aan de slag als advocaat, dan moet men als advocaat beëdigd worden en gedurende een stageperiode op een advocatenkantoor een opleiding volgen.
De titel van advocaat is beschermd. Dit betekent dat deze titel alleen gedragen mag worden als men voldoet aan de daaraan gesteld regel. Verder is elke advocaat automatisch en verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, een beroepsvereniging die er ook op moet toezien dat advocaten zich aan een aantal beroepsregels houden.

De meeste rechtshulpverleners bij rechtsbijstandverzekeraars of letselschadekantoren zijn juristen en dus geen advocaat. Dat betekent onder andere dat juristen niet kunnen procederen bij de rechtbank als dat nodig is. De mogelijkheid om een procedure bij de rechter te starten kan juist van groot (strategisch) belang zijn. Verzekeraars worden zo gedwongen inhoudelijk op standpunten te reageren. Ook zullen discussie niet eindeloos voortduren. De knoop kan immers op een gegeven moment door de rechter worden doorgehakt. Een jurist kan in letselschadezaken vaak geen procedure bij de rechtbank starten en zal daarom op cruciale punten ervoor kunnen kiezen om zijn cliënt te adviseren genoegen te nemen met een voorstel van de verzekeraar. De vraag is of het belang van de cliënt dan wel volop wordt gediend. Een advocaat gaat hier juist een stap verder.

Daarnaast investeren advocaten veel tijd (en geld) in hun opleiding. Ook na de verplichte beroepsopleiding blijft de eis gelden om jaarlijks een minimaal aantal opleidingspunten te behalen. Hierdoor blijft de kennis up to date en kan aan u de beste hulp geboden worden. Bij SAP Advocaten hebben de meeste advocaten daarnaast de Grotius specialisatieopleiding personenschade met goed gevolg afgerond. Na afronding van deze opleiding wordt men toegalaten tot de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Dit houdt in dat de advocaat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Voor een advocaat zal het onafhankelijk, deskundig en volstrekt partijdig bijstaan van een cliënt altijd voorop staan, ook wanneer de procedure langer duurt en de zaak inhoudelijk complexer wordt, daar ligt de toegevoegde waarde van de (gespecialiseerd) advocaat.

Kortom, Wat betreft kennis, proceservaring en expertise zal de gemiddelde jurist het afleggen tegen de gemiddelde advocaat.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.