arrow_drop_up arrow_drop_down

Resultaten via rechter

Onze advocaten procederen regelmatig. Zo helpt SAP mee aan de rechtsontwikkeling en zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt. Een selectie van uitspraken van rechters waarbij de advocaten van SAP de procedure voerden treft u hier aan.

Lees de resultaten

Resultaten via onderhandelingen

Wij proberen zowel binnen- als buiten rechte het beste resultaat te bereiken. Hieronder vindt u enkele resultaten die wij via onderhandelingen, dus buiten de rechter om, hebben bereikt. 


Lees de resultaten

Hieronder vindt u een selectie van uitspraken van rechters waarbij de advocaten van SAP de procedure voerden. Zo helpt SAP mee aan de rechtsontwikkeling en zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt.


Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016: Een cliënt van SAP werd ingehuurd als loonwerker (zzp’er) om te helpen bij het oogsten van mais, waarna een ongeval plaatsvindt met de maïshakselaar. Als gevolg hiervan loopt cliënt ernstig letsel op, hij verliest vier vingers van zijn dominante hand. De rechtbank oordeelt dat zowel de opdrachtgever als de werkgever van de machinist van de hakselaar aansprakelijk zijn voor dit ongeval en de schade van cliënt moeten vergoeden.

Rechtbank Midden-Nederland 7 september 2016: Het standpunt van de verzekeraar dat het causaal verband in dit geval wordt doorbroken door de pre-existente klachten, wordt door de Rechtbank niet gevolgd. Ondanks de aanwezige pre-existente klachten/predispositie, komt de Rechtbank tot het oordeel dat er sprake is van een causaal verband tussen de gezondheidsklachten en het ongeval.

Lees meer


Rechtbank Oost-Brabant 10 augustus 2016: Rechtbank komt tot het oordeel dat cliënte van SAP de polisvoorwaarden van haar AOV-verzekering zo mocht begrijpen dat ook haar arbeidsongeschiktheid als gevolg van postwhiplashproblematiek daaronder gedekt is. Het standpunt van de verzekeraar dat niet werd voldaan aan het begrip ‘medische objectiveerbaarheid’ gaat volgens de Rechtbank niet op, nu het postwhiplashsyndroom een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld is, en dat ziektebeeld ook door het neurologisch onderzoek werd bevestigd.

Lees meer


Rechtbank Gelderland 21 juli 2016: Botsing tussen fietser en auto, nadat fietser plotseling weg overstak. De Rechtbank komt allereerst tot een causale verdeling van 50-50%. Na het toepassen van de billijkheidscorrectie komt de Rechtbank tot het oordeel dat de verzekeraar gehouden is om 85% van de schade aan de fietser te vergoeden. (Verzekeraar was tot het voeren van de procedure bereid tot het vergoeden van niet meer dan 70% van de schade).

Lees meer


Rechtbank Noord-Holland 21 april 2016: De Rechtbank oordeelt na rapportages van een neuroloog en neuropsycholoog, dat de (whiplash)klachten en beperkingen die zijn ontstaan na een verkeersongeval gedurende arbeidstijd, juridisch volledig causaal aan het ongeval zijn toe te schrijven. Het verweer dat geenszins vast zou staan dat alle door cliënte van SAP aangegeven klachten ook daadwerkelijk (hebben) bestaan en dat evenmin vaststaat dat deze allemaal ongevalsgevolg zijn, veegt de rechtbank van tafel.

Lees meer


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016: Het door de verzekeraar opgedragen fraudeonderzoek naar de verminderde arbeidsgeschiktheid van cliënte met post whiplash syndroom, is naar het oordeel van het Hof onrechtmatig uitgevoerd. Het daarmee verkregen bewijs mag dan ook niet meewegen in de letselschadezaak.

Lees meer


Rechtbank Midden-Nederland 13 januari 2016: De rechtbank beslist dat de Staat, als beheerder van de snelweg, aansprakelijk is voor een onduidelijke verkeerssituatie en een ongeval dat daardoor is ontstaan.


Rechtbank Midden-Nederland 22 april 2015: Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de schade van de kinderen wegens het overlijden van hun moeder moet worden berekend aan de hand van de rekenmethodiek van de Denktank Overlijdensschade (klik hier voor meer informatie over de Denktank overlijdensschade).


Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 4 maart 2015: botsing tussen snorscooter en auto op een kruising. De bestuurder loopt ernstig letsel op en stelt automobilist aansprakelijk. Ondanks dat niet duidelijk is wie door rood reed wordt automobilist voor 75% aansprakelijk geacht. Vanwege onvoorzichtigheid van bestuurder snorscooter wordt 25 % eigen schuld vastgesteld, maar na toepassing van de ‘billijkheidscorrectie’ wordt dat veminderd naar 0%. Conclusie: automobilist volledig aansprakelijk.

Rechtbank Gelderland d.d. 3 februari 2015: Rechter bepaalt dat cliënt met whiplash recht heeft op onderzoek door neuropsycholoog

Lees meer


Centraal Medisch Tuchtcollege 20 januari 2015: klacht tegen medisch adviseur verzekeraar over grievende uitlatingen over letselschadeslachtoffer gegrond verklaard

Lees meer


Rechtbank Midden-Nederland 24 december 2014; Een cliënt van SAP Advocaten kampt na een verkeersongeval met whiplashklachten en psychische klachten. De rechtbank bepaalt dat deze gezondheidsklachten het gevolg zijn van het ongeval. De daardoor ontstane schade tot aan de datum van de beslissing van de Rechtbank moet worden betaald. Over de schade daarna moet nog nader overleg plaatsvinden in afwachting van de uitkomst van psychiatrische behandelingen.

Lees meer


Rechtbank Midden-Nederland d.d. 5 november 2014: 

Ziekenhuis trekt verzoekschrift in en wordt veroordeeld in de proceskosten


Rechtbank Midden-Nederland 20 augustus 2014: De rechter bepaalt dat de verzekeraar thans, na het definitief gereedkomen van de medische rapporten, niet alsnog de door haar genoemde aanvullende medische informatie ter beoordeling aan de deskundige(n) of aan een derde deskundige kan voorleggen


Rechtbank Rotterdam 9 juli 2014: rechtbank spreekt tussenoordeel uit over bestaan causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid van whiplashslachtoffer. Zaak later geschikt voor € 352.000 (tot aan de procedure was € 27.000 betaald door de verzekeraar)


Rechtbank Gelderland d.d. 7 mei 2014: Lage snelheidsverweer staat niet in de weg aan benoeming neuroloog in whiplashzaak. Aansprakelijke verzekeraar moet kosten onderzoek neuroloog betalen (verzoek verzekeraar tot benoeming biomechanicus later alsnog afgewezen)


Rechtbank Zeeland West-Brabant 29 april 2014: Werkgever mag niet zelf op de stoel van een arbodienst of bedrijfsarts gaan zitten. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen


Rechtbank Midden-Nederland 23 april 2014; Cliënte van SAP Advocaten met whiplasklachten als gevolg van een verkeersongeval. De rechtbank oordeelt dat het rapport van de gezamenlijk benoemde verzekeringsarts uitgangspunt moet zijn voor de verdure schadeafwikkeling

Lees meer


Rechtbank Midden-Nederland 8 januari 2014: Een client met whiplashletsel na een ongeval met een slagboom krijgt haar schade vergoed, in het bijzonder haar inkomensverlies doordat zij haar werk niet meer (volledig) kon doen. Na een lange procedure wordt het geduld beloond! De rechter veroordeelt de aansprakelijke partij namelijk tot betaling van € 420.000,00.


Rechtbank Noord-Holland d.d. 21 november 2013: Rechtbank verklaart voor recht dat door verzoekster ervaren whiplashklachten causaal moeten worden toegerekend aan het ongeval


Rechtbank Overijssel 17 oktober 2013: Onduidelijke toedracht bedrijfsongeval. De rechter bepaalt desondanks dat de werkgever aansprakelijk is en de schade van het slachtoffer moet vergoeden


Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2013: Arts heeft veiligheidsnorm geschonden bij het voorschrijven van een medicijn. Rechtbank bepaalt dat sprake is van een situatie waarin de omkeringsregel toepassing kan vinden


Hof Den Bosch d.d. 16 april 2013: Opdrachtgever op grond van artikel 7:568 lid 4 BW (aansprakelijkheid voor ingeleend personeel) aansprakelijk voor schade zelfstandig ondernemer. Met dit arrest werd de 7-jaar durende rechtsstrijd alsnog in het voordeel van het slachtoffer beslist. (Davelaar/Allspan)

Lees meer


Rechtbank Midden Nederland d.d. 14 maart 2013: (arbeidsongeval) Werknemer komt ten val als gevolg van winterse gladheid. Kantonrechter oordeelt dat werkgever aansprakelijk is omdat zij haar zorgplicht ten opzichte van de werknemer heeft geschonden door geen gladheidsbestendig schoeisel te verstrekken

Lees meer


Rechtbank Midden Nederland d.d. 21 december 2012: Nabestaanden krijgen voorschot van meer dan € 100.000,00 in voegingszaak ondanks de ingewikkeldheid van de vordering. Zowel het Gerechtshof Arnhem als de Hoge Raad bekrachtigen dit vonnis

Lees meer

Vrijblijvend intake gesprek

Wij proberen zowel binnen- als buiten rechte het beste resultaat te bereiken. Wij houden een bestand bij van alle bereikte resultaten. Elke maand selecteren wij een van de behaalde resultaten die wij via onderhandelingen hebben bereikt. Hieronder vindt u deze selectie:


Juli 2017: Doordat een podium instort tijdens een festival loopt een vrouw letsel op aan haar nek en schouders. Omdat de organisatie onvoldoende toezicht heeft gehouden en zich niet hield aan de vergunning wordt ze aansprakelijk gesteld. De festivalganger krijgt een vergoeding van € 10.000.


Juni 2017:Als gevolg van een ongeval is een slachtoffer ernstige whiplashklachten gaan ervaren. Deze klachten hebben een grote invloed op het dagelijks leven van het slachtoffer. Uiteindelijk wordt met de verzekeraar overeengekomen de schade te vergoeden voor € 299.500.


Mei 2017: Bij een verkeersongeval loopt een slachtoffer een (partiele) dwarslaesie op. Met de aansprakelijke verzekeraar wordt een regeling getroffen waarin € 200.000 aan smartengeld wordt vergoed.


April 2017: Cliënt heeft in 1980 als militair deelgenomen aan een vredesmissie. Tijdens deze uitzending heeft cliënt een aantal zeer traumatische gebeurtenissen meegemaakt en heeft hij als gevolg daarvan een posttraumatisch stresssyndroom ontwikkeld. SAP heeft Defensie aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De aansprakelijkheid werd erkend. Cliënt heeft een vergoeding van € 325.000 ontvangen.


Maart 2017: Cliënt gaat voor een glasvocht operatie (vitrectomie) naar het ziekenhuis. Tijdens de behandeling loopt cliënt een infectie op en raakt blind aan een oog. Er wordt – zonder erkenning van aansprakelijkheid – door het ziekenhuis een bedrag van € 50.000 aan cliënt betaald.


Februari 2017: Na een verkeersongeval loopt een cliënt een whiplash op. Er wordt een deelgeschil gevoerd over de vraag of het rapport van de verzekeringsarts gevolgd moest worden. Na oordeel van de rechter dat de verzekeraar de zaak op basis van het rapport moet afwikkelen wordt voor € 1.050.000 een regeling getroffen.


Januari 2017: Door een bedrijfsongeval loopt cliënt een gecompliceerde breuk in het bot boven de linker enkel op. Er vindt een orthopedische expertise plaats en er wordt geconcludeerd tot een percentage blijvende invaliditeit van 5% voor de gehele persoon. De zaak wordt afgewikkeld voor een bedrag van € 94.000.


December 2016: Cliënt overkomt een verkeersongeval in Duitsland. Na een neurologisch, neuropsychologisch en psychiatrisch onderzoek werd de schade van cliënt middels een mediation afgehandeld voor een bedrag van € 765.000.


November 2016: Cliënt is in zijn jeugd misbruikt binnen de Rooms Katholieke Kerk. SAP dient een verzoek tot compensatie in bij de compensatiecommissie en het misbruik wordt gegrond verklaard. De compensatiecommissie brengt het bindend advies uit dat cliënt een schadevergoeding van € 70.000 dient te ontvangen.


Oktober 2016: Cliënt heeft 2 verkeersongevallen gehad, waarvan hij bij een te water is geraakt met zijn auto. Hij houdt knieletsel, nekklachten en psychische klachten hieraan over. De onderhandelingen vinden plaats met een van de verzekeraars en cliënt ontvangt een vergoeding van € 327.500.


September 2016: De echtgenoot van cliënte komt te overlijden bij een verkeersongeval. De tegenpartij verkeerde daarbij onder invloed van alcohol en heeft geprobeerd om de ongevalslocatie te ontvluchten waarna hij toch aangehouden is en in hechtenis is genomen. De onderhandelingen zijn gevoerd met de WAM verzekeraar van de tegenpartij en de zaak is geregeld voor een bedrag van € 248.500.


Augustus 2016: Ook tijdens een festival kan het fout gaan. Een podium stort gedeeltelijk in waardoor cliënte een aantal houten planken op haar nek/schouders krijgt. Er wordt een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend bij de gemeente en uiteindelijk wordt een regeling getroffen met de organisatie van het evenement. Cliënte krijgt een schadevergoeding van € 10.000.


Juli 2016: Cliënte stelt studievertraging opgelopen te hebben door gebrekkige afstudeerbegeleiding. SAP stelt de Hogeschool hiervoor aansprakelijk. Partijen zijn in minnelijk overleg tot overeenstemming gekomen omtrent het geschil. Cliënte ontvangt ter compensatie een schadevergoeding van € 28.000.


Juni 2016: Cliënt loopt ernstig voetletsel op tijdens zijn werkzaamheden doordat een pompwagen op zijn voet terecht komt. Omdat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving en voor de fouten van zijn/haar ondergeschikten, is deze aansprakelijk gesteld. Cliënt ontvangt een schadevergoeding van € 50.000.


Mei 2016: Tijdens het boodschappen doen glijdt cliënte uit doordat er een plas water op de grond ligt in de supermarkt. Cliënte komt met een harde klap op haar rug en hoofd terecht. Dit leidt tot een hersenschudding en diverse kneuzingen. De zaak wordt in een korte periode afgehandeld voor een bedrag van € 8.000.


April 2016: Tijdens het fietsen door een winkelstraat wordt cliënt geraakt door kerstverlichting die naar beneden kwam doordat een vrachtwagen hier tegenaan reed. Cliënt is ten val gekomen en houdt hier hoofdpijnklachten, nekklachten, schouderklachten, heupklachten en knieklachten aan over. De WAM verzekeraar van de vrachtwagen wordt aansprakelijk gesteld en cliënt ontvangt een schadevergoeding van € 10.000.


Maart 2016:Na een verkeersongeval waarbij onze cliënt een whiplash oploopt ontstaat er een discussie over het causaal verband tussen de klachten en het verkeersongeval. De wederpartij stelt zich op het standpunt dat de klachten, en daarmee de arbeidsongeschiktheid van cliënt, geen gevolg zijn van het ongeval. Na de mededeling van een van onze advocaten dat er een gerechtelijke procedure zal worden gestart, is er aan de cliënt een schadevergoeding van € 155.500 betaald.


Februari 2016: Na een arbeidsongeval, waardoor onze cliënt blijvend letsel oploopt en volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt door de wederpartij de aansprakelijkheid afgewezen. Na het verzamelen van getuigenverklaringen en de aankondiging dat een gerechtelijke procedure zal worden opgestart bij het uitblijven van erkenning, gaat de verzekeringsmaatschappij overstag. De cliënt ontvangt een schadevergoeding van € 95.000.


Januari 2016: Na een arbeidsongeval waarbij een client een brandwond oploopt gaat de werkgever failliet. SAP Advocaten neemt contact op met de curator om de gegevens van de aansprakelijkheidsverzekeraar te achterhalen en stelt deze vervolgens met succes aansprakelijk. De schade wordt geregeld voor € 90.000.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.