Jasper Keizer, letselschade advocaat

Jasper Keizer, letselschade advocaat

Een letselschadezaak probeer ik altijd in goed overleg te regelen, maar niet tegen elke prijs.

''Een letselschadezaak probeer ik altijd in goed

overleg te regelen, maar niet tegen elke prijs.''

Jasper Keizer, letselschade advocaat

  Achter de komma,

Ik heb mijn studie rechten in 2003 afgerond aan de Rijks Universiteit Groningen. In het laatste jaar van mijn studie heb ik onder andere de keuzevakken gezondheidsrecht en beroepsziekten en letselschade gevolgd. Het aansprakelijkheidsrecht, en in het bijzonder het letselschaderecht, heeft sindsdien mijn bijzondere interesse. Ook mijn afstudeerscriptie ging over het onderwerp letselschade. Na het afronden van mijn studie heb ik 8 jaar als letselschadeadvocaat gewerkt in Amsterdam. In 2010 heb ik de specialisatie opleiding Personenschade aan de Grotius academie afgerond, en ben ik lid van de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers Personenschade (ASP) en de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA).


Ik beschik inmiddels over een ruime mate van proceservaring. Die ervaring komt goed van pas in het in goed overleg regelen van zaken. Enerzijds omdat ik weet welke processuele wegen bewandeld kunnen worden als de tegenpartij niet een redelijke schadevergoeding wenst te betalen, en anderzijds omdat ik daardoor ook weet hoe belastend een procedure kan zijn. Een letselschadezaak probeer ik voor mijn cliënten dan ook altijd in goed overleg te regelen, maar uiteraard niet tegen elke prijs. Uitgangspunt blijft immers dat de volledige schade vergoed moet worden.


Sinds 1 juni 2012 ben ik met veel plezier werkzaam bij SAP Letselschade Advocaten. Ik hoop mij hier nog verder te kunnen specialiseren in het letselschaderecht, omdat je in dit vak nooit uitgeleerd raakt.

Publicaties

J.G. Keizer, publicatie in TVP2020/2, in samenwerking met Chantal van der Roest.

''De Wet Affectieschade in de praktijk; duidelijke afbakening of onsmakelijke discussies?'' [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, annotatie bij Rechtbank Overijssel 28 augustus 1996, ECLI:NL:RBZWO:1996:AD2599, PS Updates 27 mei 2019.

Bij de begroting van het smartengeld houdt de rechtbank in deze uitspraak in het bijzonder rekening met de omstandigheid dat de benadeelde als moslimvrouw door de verminking van haar rechterhand meer dan gemiddeld is getroffen, omdat die hand volgens de voor het slachtoffer geldende religieuze maatstaven een bijzondere positie inneemt ten opzichte van de onrein geachte linkerhand. De rechtbank wijst een bedrag van fl. 30.000 (geïndexeerd naar 2019 € 21.031) toe. In deze annotatie bespreekt Jasper Keizer de vraag of het juist is dat de rechter met de bijzondere religieuze achtergrond rekening heeft gehouden, en of daarvan meer voorbeelden in de Nederlandse rechtspraak te vinden zijn. [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, annotatie bij Rechtbank Amsterdam 6 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2178, PS Updates 29 april 2019.

De rechtbank oordeelt dat verzoekster de deelgeschilprocedure onnodig en onterecht heeft ingesteld, en de kosten van die procedure blijven dan ook voor eigen rekening en risico van de verzoekster. In deze annotatie bespreekt Jasper Keizer de juistheid van dit oordeel, en meer in het algemeen onder welke omstandigheden kan worden geoordeeld dat een deelgeschil volstrekt en onnodig is ingesteld, en waarbij een begroting van de kosten van de benadeelde dan ook uitblijft. [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, Annotatie bij de Rechtbank Amsterdam 20 maart 2019, JA 2019, 78.

Over de uitleg van het begrip "medisch vast te stellen stoornissen" in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 


J.G. Keizer, ‘De grenzen van het deelgeschil: reactie op het artikel van Peter Knijp (TLP 2018/6)’, AP 2019, nr. 1.

In dit artikel gaat Jasper Keizer in op de reikwijdte en grenzen van de deelgeschilprocedure. Hij geeft daarbij een zestal aanbevelingen.


J.G. Keizer, annotatie bij HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1103, TVP 2019, nr. 1, p. 9-14.

Wat kunnen de gevolgen zijn als een slachtoffer ten aanzien van één onderdeel van zijn schade fraude pleegt, en als tussen hem en de aansprakelijke verzekeraar geen contractuele relatie heeft bestaan? Vervalt dan zijn gehele aanspraak, of alleen dat deel van zijn vordering waarop de fraude betrekking had? [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, annotatie bij rechtbank Noord-Nederland 28 augustus 2018, PS Updates 26 november 2018.

Zijn bespaarde reiskosten werk-werkverkeer opkomend voordeel en wat zijn redelijke uitgangspunten ter vaststelling van rekenrente? In deze annotatie bespreekt Jasper Keizer het oordeel van de rechtbank, en de juistheid daarvan. [volledig artikel als PDF]

J.G. Keizer, ‘Waarborgen dat het slachtoffer zijn toekomstschade daadwerkelijk kan dragen’, L&S 2018, nr. 3, p. 6-15.

Als sprake is van blijvend letsel, waarbij ook de arbeidscapaciteit van de benadeelde duurzaam is aangetast, wordt er in letselschadezaken in de overgrote meerderheid gekozen om de toekomstschade op enig moment af te wikkelen, waarbij de toekomstschade dan via een “som ineens” (analoog aan artikel 6:105 BW) wordt uitgekeerd.

Bij de gebruikelijke schadevergoeding in de vorm van een som ineens wordt de hoogte van het uit te keren kapitaal onder andere bepaald door verwachtingen omtrent het rendement dat behaald kan worden. Waarop die verwachtingen zijn gebaseerd is nogal onduidelijk en het vaak gehanteerde rendementspercentage (6 %) wordt in de praktijk nooit gehaald. Daarom bepleit Jasper Keizer een reëel percentage, vast te stellen door een commissie van deskundigen, anders wordt de benadeelde in de toekomst tekort gedaan. Ook is het volgens hem de hoogste tijd voor nazorg in de vorm van ondersteuning van de benadeelde door deskundig financieel advies over verantwoorde investeringswijzen. [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, annotaties bij Rechtbank Midden Nederland 2 mei 2018 en Gerechtshof Den Haag 5 juni 2018, JA 2018, 101 en 2018, 113

In de beide besproken uitspraken stond de vraag centraal of de aansprakelijke verzekeraar al dan niet terecht was overgegaan tot het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek bij een slachtoffer met letselschade. In beide casus was sprake van discrepanties tussen de medisch-objectiveerbare afwijkingen en de door het slachtoffer gestelde beperkingen, en in beide casus kon door de behandelend en rapporterend artsen niet worden uitgesloten dat aan die discrepantie een psychische oorzaak ten grondslag lag. Ondanks deze overeenkomsten komen de Rechtbank Midden-Nederland en het Hof Den Haag ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van het uitgevoerde persoonlijk onderzoek tot verschillende oordelen, die door Jasper Keizer in deze annotatie worden besproken. [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, annotatie bij Rechtbank Utrecht 12 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2008, PS Updates 31 juli 2017.

Is er plaats voor de klachtplicht (artikel 6:89 BW) bij personenschade? Annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 12 april 2017. In deze annotatie gaat Jasper Keizer in op de betekenis van deze klachtplicht als sprake is van letselschade. Is het wenselijk dat deze klachtplicht, gelet op de verstrekkende gevolgen daarvan, ook binnen letselschadezaken van toepassing is? Als dat zo is, onder welke omstandigheden is een beroep op schending van de klachtplicht door de aansprakelijke partij dan kansrijk?  [volledig artikel als PDF]


 J.G. Keizer, annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18 oktober 2016, (Vukota-Bojić v. Zwitserland), PS Updates 12 december 2016.

Onder welke voorwaarden is in verzekerings- en letselschadekwesties volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geheime (camera)observatie door een verzekeraar van een verzekerde of slachtoffer toegestaan en voldoet de Nederlandse wet- en regelgeving aan deze door het EHRM gestelde eisen?  [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer e.a., ‘Buitengerechtelijke kosten, een terugkerende discussie in letselschadezaken’, L&S 2016, nr. 4, p. 61-69.

In onderstaand artikel staan Jasper Keizer, John Roth, Coen de Koning en Ed Klungers stil bij de ontwikkelingen in de discussie over de buitengerechtelijke kosten (hierna: BGK) in letselschadezaken. Zij bespreken de stagnatie in die discussie en luchten in het eerste deel van het artikel hun hart over de van verzekeraarszijde opgeroepen spookbeelden. Daar laten zij het echter niet bij, want ze geven ook een mogelijke oplossing die voor alle bij het debat betrokken partijen acceptabel zou kunnen zijn. Het doel dat hen daarbij voor ogen staat is dat slachtoffers een beroep kunnen blijven doen op gespecialiseerde en hoogwaardige rechtsbijstand en tegelijk de discussie over de buitengerechtelijke kosten naar de achtergrond wordt gedrongen. Dit zou het beloop van letselschadezaken aanzienlijk kunnen versnellen en daardoor voor alle partijen winst zijn. [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 17 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1970, PS Updates 9 september 2016.

Onder welke voorwaarden kan in een deelgeschilprocedure een voorschot worden toegewezen? [volledig artikel als PDF]

J.G. Keizer, ‘de deelgeschilprocedure: de kosten van de procedure en de (on)mogelijkheden van hoger beroep’, L&S 2014, nr. 2, p. 5-21.

De wetgever heeft bepaald dat de kosten van de deelgeschilprocedure door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. In dit artikel licht Jasper Keizer toe onder welke omstandigheden een begroting van de redelijke kosten door de rechter achterwege kan blijven, en wanneer wel of geen veroordeling in die begrote kosten kan worden uitgesproken. In dit artikel staat Jasper Keizer verder stil bij het arrest van de Hoge Raad van 18 april 2014, waarin de Hoge Raad bevestigde dat de zogenaamde doorbrekingsgronden ook van toepassing kunnen zijn in deelgeschilprocedures. [volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, ‘Deelgeschil: Wat is het, en wat kan ik er mee?’, Magna Charta Magazine 2014, nr. 9.

[volledig artikel als PDF]


J.G. Keizer, ‘Noot bij Rechtbank Utrecht 27 juni 2012; het juridisch bewijs voor het bestaan van beperkingen bij whiplashletsels’, L&S 2012, nr. 3, p. 30- 33.


Nevenactiviteiten

Lid Onderzoekscommissie langlopende letselschadezaken (2018- heden)

Annotator tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht (2018-heden)

Annotator Personenschade Updates (2018- heden)

Bestuurslid commissie Register Letselschade (2017-2018)

Bestuurslid Stichting Keurmerk Letselschade (2015-2017)

Docent Basisopleiding Slachtoffer- en Letselzaken (2015-heden)
Docent praktijkmiddag “Whiplash en de beperkingenvraag” (2015-heden)
Docent studie(mid)dagen voor diverse onderwerpen (2013-heden)
Gastdocent Medische Aansprakelijkheid Erasmus Universiteit Rotterdam (2012-2018)
Gastdocent Werkgeversaansprakelijkheid Erasmus Universiteit Rotterdam (2012-2013)
Spreker op diverse congressen (waaronder: LSA congres 2017) en bijeenkomsten

Rechtsgebiedenregister

Jasper Keizer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied 'letselschaderecht' geregistreerd.


Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lidmaatschappen

PEOPIL logo    WAA logo      LSA logo

Neem contact met mij op

Telefoon:  033 461 30 48

E-mail:      jg.keizer@sapadvocaten.nl

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.