Blog Anoek Jongsma | Gat in de weg!
08 februari 2024 

Blog Anoek Jongsma | Gat in de weg!

De afgelopen week stond het veelvuldig in het nieuws: een gat in het wegdek van de A28 bij Amersfoort. Ongevallen als gevolg van een gat in het wegdek, losliggende stoeptegels of een glad wegdek zijn helaas bekende verschijnselen. Maar wie vergoedt de schade als je letsel hebt opgelopen na een ongeval door een slecht wegdek?

Aansprakelijkheid wegbeheerder 

De wegbeheerder, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie, dient ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Wanneer schade ontstaat door een gebrekkige weg, kan een weggebruiker zoals een voetganger, fietser of automobilist, de wegbeheerder aansprakelijk stellen (artikel 6:174 BW). Van wegbeheerdersaansprakelijkheid is sprake wanneer de desbetreffende verkeerssituatie niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld.

Gebrekkig 

De vraag of een weg als gebrekkig kan worden beschouwd op grond van artikel 6:174 BW, hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard en functie van de weg, de fysieke toestand op het moment van het gevaar en het te verwachten gebruik door derden. Ook spelen de kans op verwezenlijking van het gevaar en de mogelijkheid en bezwaarlijkheid van te nemen onderhouds- en veiligheidsmaatregelen door de wegbeheerder een rol.

CROW-richtlijnen 

De weggebruiker moet bewijzen dat hij als gevolg van een gebrek aan het wegdek schade heeft geleden en dat de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. In de praktijk wordt ter invulling van het gebrek criterium regelmatig een beroep gedaan op de CROW-richtlijnen. Deze richtlijn is gericht op de technische staat van de weg en het onderhoud. Hoewel deze CROW-richtlijnen geen wettelijke status hebben, wegen zij wel mee bij de beoordeling of een weg als gebrekkig valt aan te merken.

Tenzij-clausule 

De wegbeheerder is niet altijd aansprakelijk. Zo behoeft hij niet ieder risico op gevaar weg te nemen. De weggebruiker dient bij het gebruiken van de weg de algemeen te vergen voorzichtigheid te betrachten. Handelt de weggebruiker niet in lijn met deze verwachtingen, dan kan de wegbeheerder, afhankelijk van de omstandigheden, mogelijk niet (volledig) aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Ook wanneer de wegbeheerder onvoldoende financiële middelen heeft of geen (tijdige) maatregelen heeft kunnen nemen, bijvoorbeeld wanneer een gat ontstaat in de weg en direct daarna een auto in het gat valt, kan het zijn dat aansprakelijkheid niet kan worden aangenomen.

De vraag of de wegbeheerder aansprakelijk is voor jouw letselschade dient beoordeeld te worden aan de hand van diverse gezichtspunten en hangt af van de omstandigheden van het geval. Maak daarom altijd een foto van het gebrekkige wegdek als bewijs en raadpleeg een letselschade advocaat voor advies.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.