Onzorgvuldige adopties

Een adoptie hoort een blije gebeurtenis te zijn waarbij het belang van het kind centraal staat. Toch zijn interlandelijke adopties de laatste jaren steeds vaker negatief in het nieuws verschenen. Vervalsingen, winstoogmerken en zelfs mensenhandel werden vaak genoemd. Nieuw is dat niet.

In 1963 had men het al over de verkoop van Griekse kinderen aan Amerikaanse echtparen. Rond 1980 zouden dan weer steeds meer Indonesiërs hun kinderen verkocht hebben aan zogenaamde kinderhuizen voor adoptie. In Sri Lanka zou de stichting Flash op haar beurt baby's voor enkele tienduizenden Marks per stuk verkocht hebben aan Europese adoptieouders. Zelfs echte 'baby-boerderijen' werden er onthuld. Ook het Nederlandse Ministerie van Justitie treft schuld.

Adoptie – Vragenformulier

Hartelijk dank voor de interesse in de diensten van SAP Advocaten.

Om te beoordelen of wij wat voor jou kunnen betekenen ontvangen wij graag de volgende gegevens:


Rol van de Nederlandse overheid

Vooral in de jaren '80 kwamen duizenden baby's uit Sri Lanka in Nederland terecht. Zelf hebben ze geen idee waar ze vandaan komen, kennen ze hun biologische familie niet en heeft diezelfde familie geen idee waar hun kind gebleven is. De schuld alleen bij lokale stichtingen leggen, doet echter afbreuk aan de realiteit. Ook de Nederlandse overheid speelt hierin een belangrijke rol. Zij kunnen voorwaarden stellen en controles uitoefenen in het belang van het geadopteerde kind. 

In de jaren '80 werd het Ministerie van Justitie zelfs meerdere malen opgeroepen om maatregelen te treffen tegen sommige adoptie-instanties. Een bestuurslid van Wereldkinderen gaf in 1981 al aan dat het Ministerie van Justitie wist van vervalste papieren bij adoptieprocedures, maar niet ingreep omwille van "angst voor een negatieve pers". Zelfs toen de Tweede Kamercommissie van Justitie bij de staatssecretaris aandrong om strengere voorwaarden op te leggen aan de aflevering van vergunningen tot bemiddeling, bleef dat in de praktijk uit. 

Ook de verhoudingen tussen de stichting Flash en het Ministerie van Justitie roepen vragen op. Zo gaf het bijvoorbeeld in 1983 aan de stichting aan dat de volledige personalia bekend diende te zijn. Toch kreeg de stichting uitstel tot 1984 om aan die verplichtingen te voldoen. Ook nadien liet de overheid Flash bewust zijn gang gaan, zelfs na de talloze berichtgevingen over onrechtmatige adoptiepraktijken. Dat die signalen talrijk aanwezig waren, halen we aan in deel twee van onze blog. Bij dit alles handelde de Nederlandse overheid in strijd met diverse beginselen, internationale verdragen en de Nederlandse Grondwet.

Foutief handelen van de Nederlandse overheid

In de eerste plaats handelde de Nederlandse overheid in strijd met het zogenaamde zorgvuldigheidsbeginsel dat ook toen al door de rechtspraak werd toegepast. Dit beginsel legt overheidsorganen de verplichting op om zorgvuldig onderzoek te doen, de voorgeschreven procedures nauwgezet te volgen en ook deugdelijke besluitvorming te nemen. Het gebrekkig toezicht op de werkwijze van de stichting Flash en het desondanks toekennen van vergunningen, vormen een duidelijke schending van het zorgvuldigheidsbeginsel door het Ministerie van Justitie. 

In de tweede plaats handelde de overheid in strijd met artikel 10 van de Grondwet. Dit artikel geeft iedereen het recht op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van onjuiste levensgegevens, het niet kennen van de echte naam of geboortedatum en het niet kunnen verkrijgen van correcte informatie over de biologische familie, vormt een duidelijke aantasting van diezelfde persoonlijke levenssfeer. De overheid draagt de plicht om haar burgers tegen dergelijke mistoestanden te beschermen, maar bleef hier in gebreke.

Tot slot heeft de Nederlandse overheid ook talloze internationale verdragen geschonden. Het gaat onder andere om het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het Haags Kinderontvoeringsverdrag, het Haags adoptieverdrag, het Aanvullend verdrag inzake de afschaffing van de slavernij en het Palermo Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel. Deze dingen behandelen we uitgebreid in deel vier van onze blog.

Schadevergoeding voor slachtoffers van adoptiefraude

Bij SAP advocaten onderzoeken we de juridische mogelijkheden voor slachtoffers van adoptiefraude. Hierbij willen wij de schade door onzorgvuldige adoptie herstellen, waarbij we ook de Nederlandse overheid op hun tekortkomingen wijzen. Zo werkten we eveneens samen met de uitzendingen van Zembla omtrent de mistoestanden bij adopties vanuit Sri Lanka. Op 25 juli 2023 heeft een groep van acht geadopteerden uit Sri Lanka, bijgestaan door letselschade advocaten van SAP, de Staat voor de rechter gedaagd.

Met ons bespreken wat er gebeurd is?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we de rechter.

Met ons bespreken wat er gebeurd is?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we naar de rechter.