Letselschade en eigen schuld: hoe zit dat juist?

Letselschade en eigen schuld: hoe zit dat juist?

Wie door zijn foutieve gedraging schade veroorzaakt aan een derde, moet die schade vergoeden. Toch hoeft dat nog niet automatisch te impliceren dat de schadeveroorzaker het volledige schadebedrag moet ophoesten. Het slachtoffer kan immers ook zelf een fout begaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval waarbij het slachtoffer te snel reed. In zo’n geval spreken we van een gedeelde aansprakelijkheid: de aansprakelijke partij moet het gedeelte eigen schuld dan niet vergoeden.

De aanwezigheid van een fout door een derde en de schade bij het slachtoffer, zijn nog steeds onvoldoende om de derde ook aansprakelijk te stellen. Er moet immers ook een verband bestaan tussen die fout en de schade. Dat noemen we het causaal verband. Hierbij worden alle factoren in rekening gebracht. Wanneer een derde bijvoorbeeld moedwillig met een hamer slaat, behoeft dat weinig discussie. Maar wat met de situatie waarbij ook het slachtoffer zelf een fout beging, bijvoorbeeld wanneer de voorligger bruusk remt maar de achterste wagen dan weer te weinig afstand hield? In zo’n geval is er sprake van een gedeelde aansprakelijkheid voor de opgelopen letselschade door het verkeersongeval. Treft het slachtoffer bijvoorbeeld 30 % eigen schuld, dan kan hij slechts 70 % van de schade verhalen op de aansprakelijke partij. Er bestaan echter uitzonderingen op dit principe.

In sommige gevallen speelt de eigen schuld geen of slechts een beperkte rol bij het bepalen van de schadevergoeding. Over het algemeen gaat het over situaties waarbij de wetgever het slachtoffer meer beschermenswaardig vindt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij jonge kinderen maar ook bij zwakkere verkeersdeelnemers. Zelfs wanneer een fietser een eigen schuld van 70 % (of meer) treft, zal hij nog steeds recht hebben op een vergoeding van 50 %. Dat laatste is wettelijk geregeld. Dergelijke uitzonderingen zien we onder andere ook terugkomen bij bedrijfsongevallen.

Bij het verhalen van de schade bij een aansprakelijke derde, speelt de eigen schuld een belangrijke rol. Of de eigen schuld nu 20 of 30 % bedraagt: het kan een grote invloed hebben op de uiteindelijke schadevergoeding. Bij SAP Advocaten vertrekken we steeds van de praktische situatie en hebben we oog voor eerdere gelijkaardige jurisprudentie. Aan de hand van die feiten beoordelen wij de aansprakelijkheidsvraag en trachten we de andere partij (of diens verzekeraar) te overtuigen. Ook indien mogelijks beroep kan gedaan worden op een uitzonderingsgrond zullen wij de situatie tot op het bot uitspitten. Denk bijvoorbeeld aan een zzp’er die zich misschien wel op de werkgeversaansprakelijkheid kan beroepen! Komen we niet tot een akkoord? Dan zullen onze letselschade advocaten een deelgeschilprocedure voorstellen. De belangen van onze cliënten komen dan ook steeds op de eerste plaats te staan.
Reactie plaatsen