Letselschade door ondeugdelijke werkkleding

Aansprakelijkheid bij letselschade door ondeugdelijke werkkleding

In het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht draagt de werkgever een grote verantwoordelijkheid. Hij kan namelijk aansprakelijk zijn voor letselschade bij werknemers. Dat is niet onlogisch, want uiteindelijk is hij degene die die instructies geeft of die de instructeurs aanstelt. Hij is ook degene die moet waken over de veiligheid in de onderneming en die persoonlijke beschermingsmiddelen moet aanbieden. Onder andere bij letselschade door ondeugdelijke werkkleding zal de werkgever al snel aansprakelijk zijn.

Verregaande zorgplicht voor de werkgever

Opdat de werkgever aansprakelijk zou zijn voor letselschade door ondeugdelijke werkkleding moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat de werkgever zeggenschap had over de werkplek en de werkzaamheden. Dat is niet alleen het geval als het bedrijfsongeval plaatsvond binnen de muren van het bedrijf, maar bijvoorbeeld ook bij werkzaamheden bij de eindklant. Zelfs bij bedrijfsactiviteiten, zoals een bedrijfsfeest, kan de werkgever aansprakelijk zijn. In de praktijk is er snel aan deze voorwaarde voldaan.

De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn medewerkers. Hij moet de werknemer beschermen tegen een ongeval en tegen psychische schade. Dat kan onder andere inhouden dat de werkgever beschermkleding moet aanbieden. Hoever de zorgplicht gaat, verschilt per geval. Het is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kenbaarheid van het risico. Op de werkgever rust een onderzoeksplicht. Hij moet onderzoeken welke risico's zijn werknemers lopen en moet nagaan welke acties hij kan ondernemen om deze risico's te beperken of uit te sluiten. Het aanbieden van beschermkleding vormt daar een voorbeeld van. Bijzonder is dat de werkgever aansprakelijk kan zijn voor risico's die hij niet kende, maar behoorde te kennen als hij aan zijn onderzoeksplicht had voldaan.

De werkgever dient daarbij niet alleen rekening te houden met de risico's die bij de werkplaats horen, maar moet zelfs rekening houden met de onoplettendheid, de onvoorzichtigheid en/of de onervarenheid van zijn werknemers. Hij moet ze hiertegen beschermen, bijvoorbeeld door beschermkleding aan te bieden.

Werkgever moet passende beschermkleding aanbieden en verplichten

Het is met andere woorden moeilijk om te zeggen welke beschermkleding een werkgever moet aanbieden. Dat zal moeten blijken uit een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). In zo'n RI&E, die verplicht is op te stellen, worden de gevaren en risico's op de werkvloer blootgelegd en wordt in kaart gebracht welke maatregelen er worden getroffen. Daarbij dient er ook aandacht uit te gaan naar bijzondere werknemers, zoals zwangeren, ouderen en jongeren.

Op basis van de RI&E kan bijvoorbeeld blijken dat er een risico bestaat op gehoorbeschadiging door lawaai op de werkvloer. Op basis daarvan kan worden overgegaan tot het verplichten van gehoorbescherming. Of er kan blijken dat er een risico bestaat op huidirritaties doordat men in aanraking komt met schadelijke stoffen. Daarop kan dan weer worden beslist om beschermkleding aan te bieden en te verplichten. Denk bijvoorbeeld ook aan vlamdovende beschermkleding voor lassers, reflecterende beschermkleding voor magazijniers, winterkleding voor wegwerkers, helmen voor bouwmedewerkers en dergelijke meer. Wat al dan niet onder de deugdelijke beschermkleding valt, kan met andere woorden per bedrijf verschillen.

Aansprakelijkheid bij letselschade door ondeugdelijke werkkleding

In ieder geval is het zo dat bij letselschade door ondeugdelijke werkkleding de werkgever in principe aansprakelijk is. Dat komt omdat bij letselschade door ondeugdelijke werkkleding de werkgever in principe niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Natuurlijk kan het ook dat een werknemer zelf een fout heeft begaan, bijvoorbeeld door de beschermkleding van de werkgever niet te dragen terwijl dit wel verplicht is. Dat wil echter nog niet zeggen dat de werkgever dan niet aansprakelijk is, want ook dan gaat het mogelijk om een inbreuk op zijn zorgplicht.

Er zal dan bijvoorbeeld moeten worden onderzocht of de werkgever voldoende toezicht heeft gehouden en werknemers die de beschermkleding niet droegen, heeft aangesproken of formeel heeft gewaarschuwd. En of de werkgever wel voldoende pictogrammen heeft aangebracht om in herinnering te brengen dat de beschermkleding verplicht te dragen is. Het is met andere woorden niet omdat de werknemer een fout heeft gemaakt, dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de letselschade door ondeugdelijke werkkleding. De werkgever zal nog steeds moeten bewijzen dat hij wel degelijk aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Een andere mogelijke uitweg is dat de werkgever bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit gaat veel verder dan louter de eigen schuld van de werknemer. Bovendien moet er ook nog eens worden aangetoond dat de schade ook echt het gevolg is van deze opzet of bewuste roekeloosheid. Het gaat hierbij over het algemeen om heel extreme situaties, bijvoorbeeld waarbij een werknemer stiekem drugs heeft gebruikt en daardoor roekeloos werd. Ook hier geldt echter dat er rekening moet worden gehouden met de zorgplicht van de werkgever, die niet mag toestaan dat werknemers op de werkvloer onder invloed zijn van verdovende middelen.

Schadevergoeding bij letselschade door ondeugdelijke werkkleding

Laat het duidelijk zijn dat de zorgplicht van de werkgever heel ver reikt. In de meeste gevallen zal de werkgever aansprakelijk zijn voor letselschade door ondeugdelijke werkkleding. De werkgever moet onderzoeken aan welke eisen de beschermkleding moet voldoen, moet erop toezien dat de beschermkleding wordt gedragen en moet eventueel ook instaan voor het wassen van beschermkleding die in contact komt met gevaarlijke stoffen. Wie het slachtoffer wordt van letselschade door ondeugdelijke werkkleding zal vrijwel altijd recht hebben op een schadevergoeding van de (verzekeraar van de) werkgever. Onze letselschade advocaat informeert je graag.

Reactie plaatsen