Letselschade als gevolg van een ongeval

Letselschade als gevolg van een ongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje: in het dagelijks leven worden we vaak onverwacht geconfronteerd met gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan een automobilist die door rood rijdt, een defect product of een agressief dier. Veel van deze situaties lopen goed af, maar het is ook mogelijk dat er zich een ongeval voordoet, bijvoorbeeld wanneer de automobilist een voetganger aanrijdt. Zo’n ongeval kan vervolgens letsel veroorzaken bij het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer door dit letsel schade oploopt, wordt dit ‘letselschade’ genoemd. Er kunnen twee verschillende soorten letselschade worden onderscheiden. Zo kan er allereerst sprake zijn van materiële schade. Dit is alle schade die uitgedrukt kan worden in een geldbedrag. Voorbeelden van zulke schadeposten zijn een inkomstenverlies, medische kosten, kosten voor rechtsbijstand en re-integratiekosten. Een ongeval kan naast materiële kosten echter ook immateriële  schade voortbrengen. Deze schade is niet uit te drukken in geld, zoals pijn, verminderde levensvreugde en verdriet. Deze schade is dus subjectief van aard. Wanneer de tegenpartij juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval, kan het slachtoffer zowel de materiële als de immateriële schade verhalen op deze partij. Uiteraard kan het slachtoffer alleen een vergoeding van de geleden schade vorderen indien er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en de schade. De vergoeding voor de opgelopen immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. De hoogte van smartengeld hangt af van veel verschillende factoren. Doordat alle omstandigheden worden meegewogen, kan de hoogte van de schadevergoeding per geval behoorlijk verschillen. Slachtoffers van ongevallen kunnen online de hoogte van het smartengeld berekenen om een indicatie te krijgen van de vergoeding. Voor meer zekerheid is het echter raadzaam om de hulp van een letselschade advocaatin te schakelen. Hij of zij bekijkt welke schadeposten in aanmerking komen voor een schadevergoeding en kan een indicatie van de hoogte van een eventuele schadevergoeding geven.  

Zwaar lichamelijk letsel

Een slachtoffer kan als gevolg van een ongeval zowel lichamelijk als geestelijk letsel oplopen. Bij lichamelijk letsel is er sprake van een beschadiging aan het lichaam. Deze beschadiging kan zowel in- als uitwendig zijn. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding wordt onder andere gekeken naar de aard en de ernst van de beschadiging. Er kan dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende gradaties van lichamelijk letsel. Voorbeelden van gering en licht letsel zijn kneuzingen, vleeswonden en kleine botbreuken. Onder ernstig letsel vallen verbrijzelingen en ernstige inwendig beschadigingen. Van zwaar lichamelijk letsel is bijvoorbeeld sprake bij een coma, een dwarslaesie, ernstige brandwonden of het optreden van functieverlies van een lichaamsdeel. Ervan uitgaande dat alle andere factoren gelijk blijven, kan in het algemeen worden gesteld dat de schadevergoeding toeneemt naarmate het letsel ernstiger is. Wanneer er sprake is van ernstige verwondingen kunnen de bedragen aan schadevergoeding dan ook hoog oplopen.  Aangezien alle omstandigheden van een ongeval meegewogen worden, kan de hoogte van de schadevergoeding per ongeval behoorlijk verschillen. Het feit dat zwaarder letsel doorgaans een hogere schadevergoeding voortbrengt, betekent echter niet dat alleen slachtoffers die kampen met zwaar lichamelijk letsel gebaat zijn bij de diensten van een letsel advocaat. Aangezien het indienen van een schadeclaim veel complexe en gespecialiseerde juridische kennis vergt, worden ook slachtoffers met gering of licht letsel aangeraden om een schade advocaat in de arm te nemen en om niet zelf in onderhandeling te gaan met de tegenpartij. Een ongeval kan ertoe leiden dat het slachtoffer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Het inkomensverlies kan verhaald worden op de tegenpartij.

Psychisch letsel

Wanneer een ongeval een beschadiging aan de geest heeft veroorzaakt, wordt dit psychisch letsel genoemd. Deze vorm van letsel is vaak lastiger aan te wijzen dan fysiek letsel, aangezien psychisch letsel of emotionele schade voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is. Bovendien verwerken alle slachtoffers een ongeval op een andere manier. Desondanks komt psychisch letsel voor bij een groot deel van de slachtoffers van ongevallen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat één op de vijf slachtoffers van een ongeluk op een gegeven moment last krijgt van psychische klachten. Een groot deel van deze slachtoffers herstelt zonder hulp, maar dat is helaas lang niet altijd het geval. Psychisch letsel kan veroorzaakt worden door allerlei soorten ongevallen, zoals bijvoorbeeld mishandeling, een medische fout of het waarnemen van een ernstig verkeersongeluk. Naast het feit dat psychisch letsel verschillende oorzaken kan hebben, kan het ook verschillende vormen aannemen. Zo kan een slachtoffer bijvoorbeeld last krijgen van een angststoornis, een burn-out of kan hij of zij schaamte ervaren door bijvoorbeeld verminking. Voorbeelden van zwaardere vormen van psychisch letsel zijn psychose, posttraumatische stressstoornis (PTSS), en depressie. Volgens de wet komen ook slachtoffers met psychisch letsel in aanmerking voor een vergoeding van de schade. Ook hier geldt dat ernstigere vormen van letsel doorgaans een hogere schadevergoeding voortbrengen, mits de tegenpartij juridisch aansprakelijk gesteld kan worden. Slachtoffers die niet zeker weten of ze recht hebben op een schadevergoeding, doen er goed aan om advies in te winnen bij een letselschade advocaat. Een advocaat bekijkt niet alleen welke schadeposten in aanmerking komen voor een vergoeding, maar kan ook een indicatie geven van de hoogte van een eventuele vergoeding. Een advocaat dient tevens de schadeclaim in namens het slachtoffer en kan de tegenpartij dagvaarden indien hij of zij het niet met hen eens is.